0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه امتحانات سمستربهاری ۱۳۹۵


به امید موفقیت دانشجویان عزیز! قرار است امتحانات سمستر بهاری ۱۳۹۵ بتاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ اغاز شود

نکات ضروری را در امتحانات جدآ مراعات نمایید.

 1. داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد
 2. حد اقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در دانشگاه حاضر باشید.
 3. فبل از ورود به جلسه امتحان، وسایل تان را به بخش امانت تحویل دهید.
 4. استفاده از مبایل همراه درجلسات امتحان مجاز نیست
 5. نظم وانضباط امتحان را بصورت دقیق مراعات نمایید
 6. تمام مشخصات خودرا بصورت کامل در برگه امتحانی نوشته وحاضری هر امتحان را امضا نمایید.
 7. هرگونه گرد هم امدن محصلین وایجاد سروصدا فبل، هنگام وبعد از امتحان ممنوع می باشد.
 8. ناظران امتحان مسوولیت اصلی برقراری نظم وانضباط واداره جلسه امتحان را به عهده دارد.بنآ با انها همکاری نمایید.
 9. تخلف کننده گان امتحان درآن مضمون نمره صفر گرفته وبه کمیته انضباطی معرفی می شود.
 10. امتحان چانس دوم اخذ نمی گردد.
 11. امتحان معذرتی حد اکثر از دومضمون درصورت عذر موجه اخذ می گردد.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی