0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه کانکور خزانی ۱۳۹۴


موسسه تحصیلات عالی استقلال برای سمستر خزانی در رشته های ذیل با تخفیف ویژه محصل می پذیرد:

شماره دانشکده فیس سمستر وار
۱ حقوق وعلوم سیاسی ۱۱۰۰۰
۲ اقتصاد ۱۲۰۰۰
۳ انجنیری ۱۸۰۰۰
۴ کمپیوتر ساینس ۱۶۰۰۰

تاریخ امتحان کانکور ۲۰ سنبله 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی