0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اعلام بست های کادر علمی در دانشکده های چهارگانه


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال به منظور تکمیل نمودن کادر های علمی خویش در دانشکده های

حقوق و علوم سیاسی

اقتصاد

کمپیوتر ساینس

انجنیری

استاد جذب می نماید

علاقه مندان میتوانند اسناد و خلص سوانح خویش را الی تاریخ ۲۵ دلو به آمریت تضمین کیفیت تسلیم نماید

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید

۰۷۸۲۰۵۰۴۶۵

۰۷۹۸۹۴۴۸۷۱

OIP

 

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی