0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

امور استادان و محصلان

معاونیت امور استادان و محصلان

معرفی معاون

سیف الرحمن “سیفی” معاون امور استادان و محصلان موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در سال ۱۳۵۳ از فاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل فارغ التحصیل و جهت ادامۀ تحصیلات عالی به اتحاد جماهیر شوروی در شهر مسکو عازم گردید. بعد از فراغت از کورسهای مافوق لیسانس به وطن بازگشت و در پوهنتون کابل بصورت استاد همکار برای مدت ۱۶ سال ایفای وظیفه نموده که در این جریان بمنظور کسب مهارت های تدریس عازم کشور هندوستان گردید. موسوم بعد از سپری نمودن مدت ۶ ماه در آنجا به وطن بازگشت و سپس برای کسب مهارت های تدریس به اروپا (کشور بلجیم) عزیمت نمود. بعد از ختم ۴ ماه فراگیری کورسهای نامبرده به وطن بازگشت و بعداً جهت فراگیری مهارت های تجربوی به کشور چین در یک کنفرانس بین المللی تغیرات اقلیم برای سه ماه اشتراک ورزید و بعد موفقانه بوطن آمده و نظر به بعضی معاذیر صحی از پوهنتون کابل به موسسۀ تحصیلات عالی میوند بصفت استاد مضمون احصائیه و معاون استادان مقرر گردید که بعد از مدت دوسال و سه ماه از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی به موسسۀ تحصیلات عالی استقلال معرفی گردید.
معرفی معاونیت
معاونیت امور استادان و محصلان ستون سوم ریاست موسسۀ تحصیلات عالی استقلال را تشکیل می دهد. در تحت چتر این معاونیت بخش های ذیل فعالانه ایفای وظیفه می نمایند

  1. مدیریت استادان
  2. مدیریت محصلان
  3. کمیتۀ نظم و دسپلین
  4. کمیته حل منازعات

این معاونیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم برنامه های کاری همۀ استادان را بصورت همه جانبه با ملاحظۀ تمام معیارهائیکه در چوکات لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی کشور برای استادان اعم از رسمی، بالمقطع، تمام وقت و نیمه وقت در نظر گرفته شده است، تطبیق می نماید و در زمینه کوشش بعمل می آید تا استادان مجهز با همۀ معیارهای اکادمیک گردیده و به سمت مثبت، فعال و همگرایی با مشی دانشگاه سوق داده شوند که در نتیجه و به طور خلاصه می توان گفت که استادان عالیقدر از لحظۀ داخل شدن به موسسه الی رفع مکلفیت شان تحت نظر این معاونیت قرار داشته و در حل مشکلات استادان در رابطه به همۀ امور کاری موسسۀ تحصیلات عالی استقلال همواره و پیوسته همکاری به عمل آمده و از همۀ سهولت های ممکنه برخوردار می باشند.
این معاونیت در بخش محصلان نیز بصورت پیوسته وقتاً فوقتاً کنترول جدی را از هر پوهنحی با ملاحظۀ حاضری و حضوری بوقت معین و همچنان پایبندی و اطاعت محصلان به قانون و مقررات تحصیلات عالی تحت نظارت داشته و به همین ارتباط گزارشات کاری روزانه را از مدیریت محصلان نیز مطالبه می نماید، تا هیج نوع انحراف از طرف محصلان احساس نگردد.
این معاونیت بررسی های لازمه و اصولی را در بخش کمیتۀ نظم و دسپلین نیز بدوش دارد، قسمیکه این کمیته با شایستگی و ابتکاری که دارد محصلان را با ریموت منطق از دور و نزدیک تحت کنترول داشته تا هیچ نوع تخلف و انحراف که دور از خط نارمل اعتبار باشد سوق داده نشود؛ زیرا که شرط اول کسب علم و دانش نظم و دسپلین است. در صورت بروز کدام اشتباه غیر مترقبه، حل آن بصورت منطقی و عالمانه از طریق کمیتۀ حل منازعات که آمریت آن نیز زیر اثر معاونیت امور استادان و محصلان می باشد به اسرع وقت حل و حالت نورمال حفظ می گردد.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی