0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

انجنیری سمستر ششم برق


نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم)پوهنحی انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مضامین ونمرات
تبدیل انرژی الکترونیکی انگلیسی تخصصی الکترونیک۲ تحلیل سیستم های قدرت سیگنال سیستم برقی کنترول خطی
مشخصات کریدت ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۳
چانس
۱ احمد فهیم خپلواک علی احمد ۹۲۷۰۲۰۰۷ اول ۴۲ ۶۷ ۸۷ غ ۴۳ ۴۵
دوم
۲ امیدالله فایض محمد اشرف ۹۳۷۰۲۱۳۴ اول ۳۵ غ ۷۰ ۷۵ ۴۰ ۴۰
دوم
۳ حبیب الله کریمی برهان الدین ۹۳۷۰۲۱۵۱ اول ۷۸ غ ۵۷ ۶۰ ۴۷ ۷۰
دوم
۴ رحمت الله میرزایی اسدالله ۹۳۷۰۲۱۲۲ اول ۸۱ ۶۰ ۶۷ ۵۵ ۵۵ ۵۵
دوم
۵ روح الله عمرزاد نصیر احمد ۹۳۷۰۲۱۷۷ اول ۲۵ ۶۰ ۶۳ ۳۵ ۴۰ ۵۵
دوم
۶ سباوون اعظم نورآغا ۹۳۷۰۲۱۸۹ اول
دوم
۷ سراج الحق سلطانی شمس الحق ۹۳۷۰۲۱۹۰ اول ۶۰ غ ۶۸ ۶۰ ۵۷ ۵۵
دوم
۸ سید  ابوعلی سادات سید عبدالجبار ۹۳۷۰۲۱۲۵ اول ۵۵ ۷۳ ۷۰ ۳۵ ۴۰ ۴۰
دوم
۹ سید مختار احمدی سید محمد صافی ۹۳۷۰۲۱۳۱ اول
دوم
۱۰ سیدحسین آقا کاظمی سید محمد ناصر ۹۳۷۰۲۱۷۶ اول ۹۵ غ ۱۰۰ ۹۰ ۸۸ ۷۵
دوم
۱۱ شفیع الله رحیمی عبدالرحیم ۹۳۷۰۲۱۶۰ اول ۶۷ ۵۶ ۷۰ ۶۰ ۴۴ ۴۵
دوم
۱۲ صدیق الله رفعت عبدالواسع ۹۳۷۰۲۱۴۱ اول ۵۵ غ ۶۸ ۷۵ ۶۶ ۶۵
دوم
۱۳ ضیا احمد شیرزاد نور احمد ۹۳۷۰۲۱۳۵ اول ۹۰ غ ۷۰ ۷۰ ۶۳ ۵۵
دوم
۱۴ عبدالحسیب قادری عبدالرقیب ۹۳۷۰۲۱۶۳ اول ۵۵ ۴۰ ۱۰
دوم
۱۵ محمد انور جعفری براتعلی ۹۲۷۰۲۰۴۷ اول ۱۵
دوم
۱۶ محمد سیر پوپلزی محمدفهیم ۹۳۷۰۲۱۴۳ اول ۵۵ غ ۵۵ ۵۵ ۴۵ ۶۵
دوم
۱۷ محمد موسی کبیری عبدالخلیل ۹۳۷۰۲۱۴۲ اول ۷۳ غ ۶۱ ۷۰ ۴۷ ۵۵
دوم
۱۸ محمد نیاز رسا محمد ابراهیم ۹۳۷۰۲۱۳۶ اول ۷۰ ۸۱ ۵۶ ۵۵ ۵۱ ۶۵
دوم
۱۹ مرسلین بهنام محمد حسین ۹۳۷۰۲۱۳۷ اول ۷۳ ۶۵ ۴۵ ۶۰ ۴۷ ۶۰
دوم
۲۰ ملتان فرهمند عبدالقدوس ۹۲۷۰۲۰۶۹ اول
دوم
۲۱ مهدی ذکی سهراب ۹۳۷۰۲۱۳۳ اول ۸۰ غ ۸۵ ۷۵ ۷۶ ۵۵
دوم
۲۲ گران اقا عبدلوکیل اول ۹۵ غ ۸۰ ۶۰ ۶۶ ۷۰
دوم
۲۳ روح الله آیین محمد عیسی ۹۳۷۰۲۱۴۷ اول ۵۹ غ ۷۰ غ ۶۱ غ
دوم
۲۴ فخرالدین امیر محمد اول ۱۰ ۶۶ ۴۵ ۳۵ ۴۰ ۵۰
دوم
۲۵ محمد فایض برهان الدین اول ۱۲ ۵۶ ۶۱ ۵۵ ۴۵ ۶۵
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی