0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

انجنیری سمستر ششم ساختمانی


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم )پوهنحی انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مضامین ونمرات
میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی
کریدت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
چانس
۱ اتل نیازی ملنگ ۹۲۷۰۳۲۹۱ اول ۷۶ ۸۵ ۶۵ ۹۲ ۶۷
دوم
۲ احسان رسولی نورمحمد ۹۳۷۰۲۱۷۰ اول ۶۱ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸ ۹۷
دوم
۳ احسان الله سنگرخیل میاگل ۹۲۷۰۳۵۳۵ اول
دوم
۴ احمد جلیل نظری بهلول ۹۳۷۰۲۱۶۷ اول ۷۵ ۸۶ ۹۳ ۷۹ ۹۰ ۶۰
دوم
۵ احمد سیر انوری محمد فاروق ۹۲۷۰۲۰۰۳ اول ۷۰ ۹۸ ۸۸ ۵۸
دوم
۶ احمد شکیب پوپل عطا محمد ۹۲۷۰۲۵۵۹ اول ۵۵ ۷۲ ۷۰ ۹۰ ۹۷ ۷۳
دوم
۷ احمد ضیا سادات سیدمقیم ۹۲۷۰۲۰۰۴ اول ۵۵ ۶۰ ۶۵ ۵۸ ۹۶ غ
دوم
۹ احمدالله شینواری عبدالبصیر ۹۲۷۰۲۵۳۶ اول ۵۵ ۷۲ ۸۸ ۷۵ ۹۰ ۷۲
دوم
۱۰ احمدسیر عبادی فضل الدین ۹۲۷۰۲۰۰۲ اول ۷۱ ۹۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸ ۸۵
دوم
۱۱ احمدولی ترگان علی مراد ۹۲۷۰۲۵۴۲ اول ۷۷ ۷۳ ۸۵ ۹۸ ۱۰۰ ۸۱
دوم
۱۲ امان الله پناهی محمد ایوب ۹۲۷۰۲۰۱۴ اول
دوم
۱۳ امیر محمد شیرزی شیر محمد ۹۲۷۰۲۵۳۷ اول ۵۷ ۷۹ ۹۶ ۵۶
دوم
۱۵ حمیدالله دلدار  رحمن الدین ۹۲۷۰۲۵۵۸ اول ۸۲ ۹۵ ۹۴ ۹۸ ۸۹ ۷۹
دوم
۱۶ خداداد کریمی غلام علی ۹۲۷۰۲۰۲۱ اول
دوم
۱۷ ذبیح الله احمدی عبدالکبیر ۹۳۷۰۲۱۵۰ اول ۷۴ ۹۵ ۸۰ ۸۴ ۹۸ ۷۵
دوم
۱۸ راز محمد عزیزی عزیزاحمد ۹۲۷۰۲۵۴۶ اول ۵۵ ۶۹ ۸۰ ۵۵ ۷۳ ۳۵
دوم
۱۹ رضا یوسفی محمد بومان ۹۲۷۰۲۱۲۶ اول ۵۸ ۸۴ غ ۸۱ ۸۸ ۴۲
دوم
۲۰ سلیمان فتح زاده غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۲۵ اول ۵۵ ۸۹ ۷۵ ۵۶ ۸۲ ۶۹
دوم
۲۱ سلیمان رحیم زی محمدامین ۹۲۷۰۲۵۳۱ اول
دوم
۲۲ سید محمد اشرف عمری سید فیض اول ۵۶ ۶۶ ۷۵ ۸۶ ۹۸ ۶۹
دوم
۲۳ سید یونس حافظی سید محمد ۹۲۷۰۲۰۲۶ اول ۵۵ ۶۶ ۸۴ ۷۴ ۳۵
دوم
۲۴ سیدمحبوب الله حبیب سیدحبیب الله ۹۲۷۰۲۰۹۴ اول ۵۶ ۲۶ ۴۰ ۸۴ ۲۷
دوم
۲۵ ضیاء الدین اکبری عبدالعزیز ۹۲۷۰۲۰۲۹ اول ۷۱ ۱۰۰ ۸۰ ۹۸ ۹۰ ۸۴
دوم
۲۸ علی جمعه بشردوست نور محمد ۹۳۷۰۲۱۶۴ اول ۹۶ ۸۰ ۶۶
دوم
۳۰ فرهاد حیدرزاده حاجی محمد یونس ۹۲۷۰۲۰۴۲ اول
دوم
۳۱ محمد اشرف غزنوی امان الله ۹۲۷۰۲۵۴۸ اول ۵۵ ۴۲ ۸۳ ۵۸ ۸۳ ۵۱
دوم
۳۲ محمد پرویز موسی زی میر احمد ۹۳۷۰۲۱۵۶ اول ۵۵ غ ۶۸ ۷۴ ۸۲ ۵۰
دوم
۳۳ محمد حنیف مسلم غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۵۲ اول ۸۵ ۵۵ ۶۵ ۷۹ ۹۷ ۶۱
دوم
۳۴ محمد سلیم هاشمی محمد کاظم ۹۲۷۰۲۰۵۳ اول ۶۹ ۹۰ ۸۵ ۹۱ ۹۷ ۹۰
دوم
۳۵ محمد صادق آرین محمد نادر ۹۲۷۰۲۰۵۴ اول ۶۱
دوم
۳۶ محمد علم صفی محمد اصغر ۹۲۷۰۲۰۵۶ اول ۷۰ ۸۴ ۸۵ ۷۵ ۹۸ ۷۲
دوم
۳۷ محمد عمر تلاش حیت ۹۳۷۰۲۱۳۹ اول ۵۵ ۷۲ ۷۴ ۶۱ ۷۷ ۶۰
دوم
۳۸ محمد فرشاد بهرامی محمد رضا ۹۳۷۰۲۱۲۹ اول ۷۰ ۹۲ ۹۲ ۹۸ ۹۸ ۹۲
دوم
۳۹ محمد فرهاد بهرامی محمدرضا ۹۳۷۰۲۱۵۴ اول ۸۵ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶
دوم
۴۰ محمد یاسین یوسفی سلطان علی ۹۲۷۰۲۰۶۲ اول ۵۵ ۸۵ ۸۲ ۷۲ ۹۸ ۷۲
دوم
۴۱ محمدابراهیم جلیلی عبدالجمیل ۹۲۷۰۲۰۴۵ اول ۵۵ ۵۸ ۸۰ ۳۵ ۷۹ ۲۹
دوم
۴۲ محمدعلی سیرتی محمد اکبر ۹۳۷۰۲۱۹۴ اول
دوم
۴۳ مرصاد عبدالله دانشجو عبدالقیوم ۹۲۷۰۲۰۷۲ اول ۹۰ ۹۰ ۹۶ ۱۰۰ ۹۸
دوم
۴۴ مشعل امینی عبدالهادی ۹۲۷۰۲۵۴۸ اول
دوم
۴۵ موسی الهام محمدباقر ۹۳۷۰۲۱۷۱ اول ۶۲ ۹۳ ۸۵ ۹۶ ۱۰۰ ۸۵
دوم
۴۶ وحید موحد جمعه خان ۹۲۷۰۲۰۷۵ اول ۵۵ ۹۵ غ ۸۵ ۷۸ ۶۵
دوم
۴۷ ویس الله وطنیار شیر آغا ۹۳۷۰۲۱۲۸ اول ۷۰ ۷۲ ۸۵ ۹۰ ۸۰ ۸۹
دوم
۴۸ ویس الله نورستانی خوشحال ۹۲۷۰۲۵۴۳ اول
دوم
۵۰ مسیح الله برهان الدین اول ۵۶ ۳۸ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۵۰
دوم
احمد فهیم نسیم یار محمد نعیم اول ۲۳ ۷۰ ۶۶ ۳۰
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی