0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

انجنیری سمستر چهارم برق


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مشخصات
تحلیل سرکت ریاضیات انجنیری الکترونیک۱ لابراتوار نحلیل سرکت الکترومغناطیس سیگنالهای سیستم
مشخصات کردیت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
نام تخلص نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ احمدسمیر پوپلزی محب الله اول     ۵۰ ۷۵ ۲۰ ۴۰
دوم            
۲ جاوید عبداللهی عبدالله اول ۴۰ ۷۴ ۶۷ ۹۲ ۳۵ ۶۸
دوم            
۳ سید رفیع الله سخی گل اول ۶۶ ۶۱ ۵۷ ۸۶ ۳۵ ۵۵
دوم            
۴ سید محمد عاصم قریشی سید فضیل الرحمن اول ۶۴ ۸۴ ۵۰ ۹۰ ۵۶  
دوم            
۵ شوکت علی اکبری قمبر علی اول            
دوم            
۶ فرهاد ابراهیم خیل اکبر اول            
دوم            
۷ کاون الکوزی شیرین آقا اول   ۸۴ ۵۲ ۷۲    
دوم            
۸ محمد ذاکر عظیمی میر اعظم شاه اول ۹۷ ۸۸ ۵۵ ۷۶ ۷۰  
دوم            
۹ محمد سخی امیری میرزاحسین اول ۶۵ ۸۹ ۶۵ ۹۰ ۶۲ ۷۸
دوم            
۱۰ محمد صابر قایمی غلام سخی اول ۹۸ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۸
دوم            
۱۱ نحیب الله صالح کمال اول ۳۵ ۷۰   ۶۱    
دوم            
۱۲ یوسف عادلیار اول ۶۵ ۹۲   ۹۲ ۶۵ ۷۸
دوم            
۱۳ مصطفی سلطانی اول ۷۵ ۹۱   ۹۳ ۲۵  
دوم            
اول            
دوم            

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی