0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

انجنیری سمستر چهارم بعدازظهر


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر چهارم ظهر ـ نیمسال  دوم ۱۳۹۴
شماره مشخصات
استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی
کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس
۱ احمد حسین یوسفی زلف علی ۹۳۷۰۲۰۰۳ اول ۶۵ ۹۰ ۸۵ ۹۳ ۶۳ ۸۰
دوم
۲ احمد مقیم نورزاد ثناالله اول ۹۷ ۹۵ ۹۰ ۱۰۰ ۷۸
دوم
۳ ایمل علیزوی گلا جان ۹۳۷۰۲۰۱۳ اول ۲۳
دوم
۴ بی بی نازنین خالدی حیات الله اول ۱۰۰ ۸۹ ۹۶
دوم
۶ حبیب الله نبی زاده محمد مهدی اول ۶۵ ۸۲ ۹۱ ۹۷ ۸۳ ۹۵
دوم
۷ حبیب الله حلیمی موسی ۹۳۷۰۲۰۲۶ اول ۳۴
دوم
۸ سید محمد ابراهیمی غلام حضرت ۹۳۷۰۲۱۸۶ اول ۶۲ ۸۰ ۹۸ ۸۲ ۱۰۰
دوم
۱۰ شکیبا امینی حاجی عنایت الله اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸
دوم
۱۲ صمد علی حکمت رمضان ۹۳۷۰۲۰۴۴ اول ۵۹ ۷۷ ۸۹ ۹۶ ۸۹ ۹۴
دوم
۱۳ ضیاءالله غفاری عبدالغفار اول ۵۵ ۱۰۰ ۸۴ ۸۶ ۷۹ غ
دوم
۱۴ عبد القیوم رضایی محمد رضا ۹۳۷۰۲۰۵۰ اول ۷۵ ۸۷ ۹۵ ۱۰۰ ۸۹ ۹۸
دوم
۱۵ غزال جمال عبدالحسین ۹۳۷۰۲۰۶۰ اول ۵۵ ۹۷ ۸۰ ۷۸ ۸۶
دوم
۱۷ فرخنده غوری امان الله ۹۳۷۰۲۱۶۱ اول ۷۸ ۹۱ ۹۳ ۹۷ ۸۶ ۹۲
دوم
۱۸ فیض محمد فروزش محمد اسحق ۹۳۷۰۲۰۶۹ اول ۵۹ ۹۲ ۸۰ ۷۴ ۸۷ ۹۴
دوم
۱۹ مجتبی بخشی خدا بخش ۹۳۷۰۲۰۷۰ اول ۳۰ ۷۷ ۷۹ ۸۵ ۶۸ ۹۰
دوم
۲۱ محمد اسحاق بسمل اسماعیل ۹۳۷۰۲۰۹۹ اول ۶۷ ۷۸ ۸۰ ۸۸ ۷۷ ۹۹
دوم
۲۲ محمد آقا ابراهیمی سحرگل اول ۷۱ ۶۲ ۹۱
دوم
۲۴ محمد سرور فقیری محمد انور ۹۳۷۰۲۰۸۵ اول ۵۹ ۶۵ ۸۰ ۹۳ ۸۰ ۸۰
دوم
۲۵ محمد طارق مهریار محمد آجان ۹۳۷۰۲۰۸۸ اول ۵۵ ۸۱ ۷۵ ۶۹ ۷۳ غ
دوم
۲۶ محمد قدیر ظاهری محمد ظاهر ۹۳۷۰۲۰۹۲ اول ۷۰ غ ۸۰ غ
دوم
۲۷ محمد قیس کوهستانی محمد آصف ۹۳۷۰۲۰۹۳ اول ۵۷ ۷۱ ۸۰ غ
دوم
۲۸ محمد میرزا میرزایی محمد عیسی ۹۳۷۰۲۰۹۵ اول ۵۹ ۷۵ ۷۰ ۷۴ ۷۳ ۹۸
دوم
۲۹ محمد نبی دانش سید محمد ۹۳۷۰۲۰۹۶ اول ۵۵ ۹۱ ۸۶ ۷۸ ۶۹ ۶۰
دوم
۳۰ محمد نسیم شجاعی محمدجمیل ۹۳۷۰۲۰۹۷ اول ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۸۶
دوم
۳۱ مرتضی شیرزی سخی داد ۹۳۷۰۲۱۰۳ اول ۹۶
دوم
۳۲ مرتضی احمدی غلام رسول ۹۳۷۰۲۱۰۲ اول ۵۸ ۹۲ ۷۷ غ ۶۳
دوم
۳۳ مصطفی علی زاده رجب علی ۹۳۷۰۲۱۱۸ اول ۶۵ غ ۸۸ ۸۵ غ
دوم
۳۴ میرواعظ سادات میر محمد اسماعیل اول ۶۳ ۹۰ ۸۵ ۵۸ ۸۵
دوم
۳۵ نجی الله علم هدایت الله ۹۳۷۰۲۱۶۵ اول ۵۷ ۹۳ ۷۵ ۶۰ ۷۲ ۹۶
دوم
۳۶ محمد سلیمان آزاد امان اول ۱۰۰ ۹۵ ۷۰ ۹۰
دوم
۳۸ محمد زبیر محمد نادر اول ۳۳
دوم
۳۹ محمد اعظم عظیمی محمد عظیم اول ۲۹
دوم
۴۰ علی حمزه دلیزاده محمئ اول ۵۵
دوم
۴۱ روی غفوری عبدالقهار اول ۵۵
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی