0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

انجنیری سمستر چهارم ساختمانی


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره
استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی
مشخصات کردیت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی
چانس
۶ جاوید فیروز زاده علی خان ۹۳۷۰۲۱۵۵ اول ۵۵ ۶۲ ۹۳ ۵۵ ۶۷ ۷۹
دوم
۱۰ حامد حلیم محمد حلیم ۹۳۷۰۲۰۲۳ اول ۹۱ ۸۰ ۶۶ ۹۶
دوم
۱۳ حزب الله رحمانی عبدالرحمن اول ۵۵ ۷۵ ۷۲ ۶۸ ۶۰ ۸۸
دوم
۱۵ سید حکمت الله رستاقی سید نعمت الله ۹۳۷۰۲۱۶۲ اول ۶۰ ۹۵ ۷۰ ۷۷ ۸۴ ۹۶
دوم
۱۶ سید ذبیح الله هاشمی سید تقی ۹۳۷۰۲۰۳۹ اول ۶۲ ۱۰۰ ۹۱ ۸۷ ۷۸ ۹۱
دوم
۱۷ سید رضا سجادی سید ابوالحسن ۹۳۷۰۲۰۳۴ اول ۷۶ ۱۰۰ ۸۳ ۹۵ ۶۵ ۹۷
دوم
۲۰ طاهر نظری عبدالمجید ۹۳۷۰۲۰۴۵ اول ۷۰ ۱۰۰ ۸۲ ۸۸ ۷۹ ۸۶
دوم
۲۱ عبدالرقیب محمدی عبدالقسیم ۹۳۷۰۲۱۸۳ اول ۷۹ ۹۰ ۱۰۰ ۹۲ ۸۲ ۹۶
دوم
۲۲ عبدالکریم دانش عبدالصمد ۹۳۷۰۲۰۵۱ اول ۷۲ ۸۵ ۹۰ ۶۱ ۸۶ ۱۰۰
دوم
۲۴ عبدالناصر بنیادی عبدالواسع اول ۵۷ غ ۸۰ ۷۳ ۷۷ غ
دوم
۲۵ علی یلداش بلوچ محمد ظفر اول ۵۵ ۸۸ ۶۶ ۷۲
دوم
۲۶ غلام حسین نوروزی محمد شاه ۹۳۷۰۲۰۶۱ اول ۵۵ ۸۸ ۷۰ ۶۱ ۸۴ ۸۷
دوم
۲۸ محمد قیوم قریشی محمد اکبر ۹۲۷۰۲۳۰۰ اول ۶۱ ۷۵ ۵۹ ۸۹
دوم
۲۹ گلاب هاشمی سخی گل ۹۳۷۰۲۱۸۴ اول ۵۵ ۸۲ ۶۵ ۷۹ ۶۳ ۸۷
دوم
۳۲ محمد رفیع مسجدی مسجدی ۹۳۷۰۲۰۸۳ اول ۵۵ ۷۵ ۶۶ ۶۳ ۶۷ ۸۸
دوم
۳۳ مرتضی نظری مهراب علی ۹۳۷۰۲۱۰۱ اول ۵۵ ۷۰ ۷۵ ۷۵ ۶۱ ۹۰
دوم
۳۴ مولانا الفت عوض خان ۹۳۷۰۲۱۰۷ اول ۷۹ ۱۰۰ ۹۳ ۸۵ ۸۸ ۹۱
دوم
۳۵ میرویس تنها محمد آجان اول ۸۷ ۱۰۰ ۹۰ ۹۳ ۹۰ ۹۸
دوم
۳۹ نصیب الله گلاب محمد عمر ۹۳۷۰۲۱۱۲ اول ۶۰ ۷۰ ۷۰ ۸۲ ۸۷
دوم
۴۰ یما عمری محمد امان ۹۳۷۰۲۱۱۶ اول ۵۸ ۸۵ ۷۱ ۸۰ ۶۷ ۸۱
دوم
۴۳ اسلام محمد عالم اول ۸۲
دوم
۴۴ اسدالله نعیمی محمد علم اول ۵۵ ۸۸ ۶۳ ۷۷
دوم
۴۵ محمد عمر نقیب الله اول ۶۶
دوم
۴۶ جمال الدین شراف الدین اول ۶۲ ۶۰ ۸۶
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی