0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
برگزاری محکمه تمثیلی درموسسه تحصیلات عالی استقلال

برگزاری محکمه تمثیلی درموسسه تحصیلات عالی استقلال


محاکم تمثیلی یکی از وسائل مهم آموزش عملی جریان محاکم
جزایی و مدنی بوده و برای ارتقاء ظرفیت محصلین رشته حقوق خیلی مؤثر می باشد.به همین منظور دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی استقلال محکمه ی تمثیلی را با حضور قاضی محمد فیاض و به همکاری محصلین سمستر ششم پوهنحی متذکره
در دو نوبت (روزانه و شبانه) در تالار این موسسه دایر می کند.
نوبت اول این محاکم به روز چهارشنبه مورخ ١٣٩۴/٨/٢٠ از ساعت ١٠:٣٠ الی ١٢:٠٠ قبل از ظهر می باشد،بناء دانشجویان عزیز مطلع باشند.
لیست اعضای محکمه تمثیلی قرار ذیل است:
١.رییس جلسه قضایی ( قاضی محمد فیاض )
٢.هیات قضایی ( شهناز حسینی و عبدالله احمدی )
٣.حارنوال ( فرزاد ناصر )
۴.وکیل مدافع ( طوبا طیب )
۵.متهم ( نعیم الله دانشیار)
۶.محرر ( هبت الله دانشیار )
٧.سرباز ( شیر احمد پوپل )
٨. شاهدان ( رحیمه ، عِوَض حسینی،موسی شریفی و دنیاعلی عطایی )
مقدم شما فرهیخته گان را پاس میداریم!

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی