0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

تحقیقات

آمریت تحقیقات علمی

(الف) شرایط استخدام:

 • حد اقل ماستر و ترجیحا داکتر
 • داشتن آثار علمی
 • سه سال تجربه کاری در بخش های علمی و فرهنگی

(ب) وظایف آمریت تحقیقات علمی:

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی، مونوگراف نویسی؛
 2. برگزاری دوره های روش تحقیق و مقاله نویسی؛
 3. برنامه ریزی جهت ایجاد کلنیک مشاوره در بخش های مختلف؛
 4. نظارت و همکاری در سایت موسسه ؛
 5. برگزاری سیمینار ها و کنفرانس های علمی؛
 6. ‌هماهنگی و نظارت بر فعالیت انجمن علمی دانشجویی استقلال
 7. تدوین و ترتیب امور نشراتی (مجله دانشجویی، نشریه عملی تحقیقی)؛
 8. ایجاد ارتباطات درامور علمی و تحقیقی؛
 9. موضوع برای نشرات دانشگاه
 10. بررسی و تایید مقالات علمی و در کل محتویات نشرات علمی
 11. تلاش و کوشش با معاونت و دانشکده ها در راستای ترتیب منابع یکسان درسی
 12. تشویق و ترغیب استادان برای تهیه آثار علمی و کوشش برای چاپ کتب

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی