0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت

به منظور ارزیابی فعالبت های انجام شده و بهبود کیفیت در سطح دانشگاه آمریت تضمین کیفیت زیر نظر معاونت علمی تدریسی به اجرای وظیفه می پردازد.

الف ) شرایط استخدام :

  ۱ . حداقل ماستر باشد

  ۲ . به پیشنهاد معاون علمی و تایید ریاست انتخاب می شوند.

  ۳ . تجربه کار اداری داشته باشد.

لایحه وظایف تضمین کیفیت

 1. برسی توانمندی های استادان در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها؛
 2. اجرای برنامه های تضمین کیفیت، ‌تحلیل و گزارش آن در پایان هر سمستر در همکاری با مدیریت استادان و محصلان؛
 3. نظارت و اطمینان از تطبیق کریکلوم درسی دانشکده ها؛
 4. تطبیق طرزالعمل ارزیابی کیفیت درسی؛
 5. گزارش گیری از فعالیتهای دانشکده ها و مدیریت های علمی مؤسسه (پلان استراتژیک، پلان کاری ماهانه و سمستروار، پلان بهبود تدریس، پلان عملیات انفرادی تدریس و کورس پالیسی استادان).
 6. برگزاری منظم جلسات کمیته تضمین کیفیت مؤسسه و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در جلسات؛
 7. شرکت منظم در جلسات ماهانه مرتبط به تضمین کیفیت و اعتبار دهی در وزارت تحصیلات عالی؛
 8. حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به تضمین کیفیت؛
 9. ارتباط با ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و انتقال تجارب آن به مؤسسه؛
 10. آگاهی و پیروی از پالیسی ها و طرزالعمل های مؤسسه مخصوصأ طرزالعمل های مربوط به تضمین کیفیت؛
 11. نظارت از سر فصل های درسی استادان و چگونگی تطبیق آن در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها؛
 12. نظارت و تطبیق سایر برنامه های مربوط به تضمین کیفیت؛
 13. ارائه گزارش به ریاست دانشگاه و معاونت علمی ـ تدریسی؛
 14. ارائه گزارش سمستر وار به وزارت تحصیلات عالی ؛
 15. آمر تضمین کیفیت در رآس کمیته کیفیت قرار دارد.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی