0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
چهارمین جشن فارغ التحصیلی موسسه تحصیلات عالی استقلال

چهارمین جشن فارغ التحصیلی موسسه تحصیلات عالی استقلال


استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی