0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
جریان محکمه تمثیلی محصلین دانشکده حقوق

جریان محکمه تمثیلی محصلین دانشکده حقوق


جریان محکمه تمثیلی محصلین دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی استقلال که در تاریخ ١٣٩۵.٩.٨.
با حضور هیات رهبری پوهنتون و استادان دانشکده حقوق این موسسه برگزار گردید.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی