0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر ششم شبانه الف


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(۲) حقوق اداری(۲) حقوق جزای بین الملل(۲) حقوق مدنی۶و۷ زبان تخصصی حقوقی (۱) حقوق جزای اختصاصی(۳) حقوق بین الملل خصوصی(۲) اصول محاکمات جزایی(۱) حقوق مقایسه ای
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ عطایی مجنون ۹۲۷۰۳۰۰۸ ۶۸ ۵۵ ۸۵ ۸۰ ۱۰۰ ۹۱   ۷۳ ۷۶ ۷۹
                   
۲ اندرابی عبدالحنان ۹۲۷۰۳۰۱۰ ۶۶ ۸۰ ۹۷ ۷۰ ۷۳ ۵۸   ۷۹ ۶۹ ۴۷
                   
۳ رسا هدایت الله ۹۲۷۰۳۰۲۸ ۸۰ ۹۵ ۹۵ ۵۵ ۷۰ ۸۳   ۹۱ ۷۶ ۸۳
                   
۴ محب محمد یونس ۹۲۷۰۳۱۷۳   ۸۷   ۵۵   ۸۳   ۹۵   ۷۵
                   
۵ محمودی محمد احسان ۹۲۷۰۳۰۴۶ ۷۸ ۷۰   ۷۰ ۷۳ ۵۵   ۸۰ ۵۵ ۴۵
                   
۶ عظیمی عبدالرحیم ۹۲۷۰۳۰۵۴ ۸۳ ۷۵ ۹۸ ۷۰ ۷۶ ۷۲   ۷۷ ۷۷ ۶۵
                   
۷ علی زاده جمعه خان ۹۲۷۰۳۰۵۸   ۸۲ ۸۷ ۹۳ ۸۶ ۵۹   ۹۵ ۸۳ ۸۳
                   
۸ عارفی محمد عارف ۹۲۷۰۳۰۶۱ ۶۸ ۸۸ ۸۷ ۸۳ ۹۵ ۵۵   ۷۸ ۸۷ ۶۲
                   
۹ یوسفزی عبدالقدوس ۹۲۷۰۳۰۶۳ ۹۶ ۸۵ ۹۹ ۹۰ ۱۰۰ ۵۵   ۱۰۰ ۹۵ ۹۰
                   
۱۰ یوسفزی محمد قاسم ۹۲۷۰۳۰۸۱   ۸۸ ۶۳ ۸۳ ۸۱ ۵۵   ۸۵ ۷۵ ۸۸
                   
۱۱ نوروز زاده محمد عارف ۹۲۷۰۳۰۸۵ ۶۶ ۷۴   ۷۸   ۵۵   ۷۹ ۵۶ ۴۹
                   
۱۲ پوپل عبید الله ۹۲۷۰۳۰۹۲ ۱۰۰ ۸۲ ۶۵ ۶۵ ۸۷ ۶۶   ۷۱ ۵۹ ۳۰
                   
۱۳ مختار محمد مختار ۹۲۷۰۳۰۹۴ ۶۷ ۵۶ ۸۷ ۷۳ ۶۶     ۹۰ ۷۸  
                   
۱۴ محمدی عاشور محمد ۹۲۷۰۳۰۹۹ ۷۴ ۵۷ ۷۱ ۸۳ ۹۰ ۵۵   ۹۱ ۷۳ ۷۰
                   
۱۵ هاشمی میر حیات الله ۹۲۷۰۳۱۱۰ ۷۶ ۸۷ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸     ۹۷ ۹۳ ۶۵
                   
۱۶ توحیدی عبدالصبور ۹۲۷۰۳۱۱۳ ۷۲ ۷۵ ۸۶ ۸۰   ۵۵   ۹۰ ۸۰ ۴۱
                   
۱۷ ضیا سید حبیب الله ۹۲۷۰۳۱۴۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰
                   
۱۸ صمیمی عبدالخالق ۹۲۷۰۳۱۳۵ ۸۱ ۹۵ ۹۸ ۹۳ ۹۶ ۹۸   ۹۵ ۸۴ ۸۵
                   
۱۹ سالنگی محمد افضل ۹۲۷۰۳۱۴۴ ۸۸ ۸۳   ۸۸   ۶۵   ۸۸ ۹۴ ۶۰
                   
۲۰ دلیری سید نادر علی ۹۲۷۰۳۱۵۰ ۷۵ ۶۱ ۷۰ ۶۰ ۴۹ ۵۵   ۹۰ ۵۸ ۵۵
                   
۲۱ شیرزی شاد محمد ۹۲۷۰۳۱۷۱ ۶۹   ۷۷ ۸۰ ۸۱     ۸۴ ۵۷ ۶۲
                   
۲۲ اصغری نور الله ۹۲۷۰۳۱۶۵ ۷۵ ۵۵ ۶۰ ۷۵ ۷۰ ۶۸   ۶۳ ۵۵ ۵۵
                   
۲۳ مکین نورمحمد ۹۳۷۰۳۴۱۸ ۷۷ ۸۵ ۸۷   ۹۶ ۸۷     ۸۲  
                   
۲۴ حمیدی عبدالرسول ۹۲۷۰۳۱۸۳ ۷۹ ۸۸ ۸۸ ۹۰ ۱۰۰ ۹۸   ۸۷ ۹۰ ۹۰
                   
۲۵ باران محمدایوب ۹۲۷۰۳۵۷۱ ۹۴ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۹۶ ۸۹   ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰
                   
۲۶ حسینی سیدشیرجان ۹۲۷۰۳۱۴۸                   ۸۵
                   
۲۷ زاهد عبدالقدوس ۷۹ ۸۲ ۹۸ ۹۳ ۱۰۰     ۸۹   ۸۵
                   
۲۸ ملکزاده عزیز احمد ۹۲۷۰۳۰۵۲ ۷۹ ۹۳ ۹۴ ۹۳ ۹۶ ۸۴   ۹۳ ۶۱ ۸۵
                   
۲۹ امیری عوض خان ۹۲۷۰۳۱۲۷ ۹۲ ۹۱ ۹۴ ۸۸ ۱۰۰ ۵۹   ۹۹ ۸۷ ۸۰
                   
۳۰ هاشمی سید قدرالدین ۹۵       ۸۵     ۵۵ ۷۳ ۶۵
                   
۳۱ فرزام نور محمد ۶۵ ۹۵ ۹۳ ۵۰ ۱۰۰ ۵۵   ۷۷ ۷۳ ۶۵
                   
۳۲ همدرد فیض احمد   ۵۵   ۷۰ ۷۴ ۵۵       ۳۵
                   
۳۳ محمد آصف         ۷۶ ۵۵        
                   
۳۴ محمدی غلام علی         ۷۶ ۵۵        
                   
۳۵ حسینی محمد جواد ۱۰۰                  
                   

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی