0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر ششم شبانه ب


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(۲) حقوق اداری(۲) حقوق جزای بین الملل(۲) حقوق مدنی۶و۷ زبان تخصصی حقوقی (۱) حقوق جزای اختصاصی(۳) حقوق بین الملل خصوصی(۲) اصول محاکمات جزایی(۱) حقوق مقایسه ای
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ اختیار علی احمد ۹۲۷۰۳۱۳۰ اول ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۷۵ ۹۰ ۱۰۰ ۹۵ ۹۵
دوم                    
۲ عمری عزیز الله ۹۲۷۰۳۰۱۳ اول ۶۸ ۱۰۰ ۹۸ ۴۰ ۸۶ ۷۵ ۹۰ ۸۳ ۷۰ ۹۳
دوم                    
۳ غیاثی بصیر احمد ۹۲۷۰۳۰۱۷ اول ۸۷ ۹۵ ۱۰۰ ۸۰ ۸۴ ۸۰ ۹۶ ۸۴ ۷۲ ۹۵
دوم                    
۴ سروری احمد شاه ۹۲۷۰۳۰۲۰ اول ۹۱ ۱۰۰ ۷۵ ۷۵ ۸۸ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۵ ۸۰
دوم                    
۵ محمد زاده عبدالله ۹۲۷۰۳۰۲۳ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۴ ۹۵ ۱۰۰ ۹۹ ۸۵
دوم                    
۶ سلیمی حمید الله ۹۲۷۰۳۰۲۴ اول ۷۶ ۵۵ ۹۸ ۹۵ ۹۲ ۸۷ ۹۱ ۹۶ ۹۵ ۹۳
دوم                    
۷ آدینه احمد علی ۹۲۷۰۳۱۴۵ اول ۸۳ ۱۰۰ ۹۸ ۹۰ ۹۶ ۶۰ ۱۰۰ ۹۶ ۸۵ ۷۵
دوم                    
۸ تمکین محمد طاهر ۹۲۷۰۳۰۲۹ اول ۶۶ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۹۷ ۵۵ ۷۹ ۹۹ ۷۱ ۷۰
دوم                    
۹ حمید سید زمان الدین ۹۲۷۰۳۰۳۴ اول ۷۲ ۹۰ ۹۲ ۷۰ ۶۲ ۷۸ ۸۱ ۷۶ ۶۳ ۵۸
دوم                    
۱۰ محب محمد یونس ۹۲۷۰۳۱۷۳ اول     ۷۷         ۹۵    
دوم                    
۱۱ بشارت سید عنایت الله ۹۲۷۰۳۰۴۹ اول ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                    
۱۲ صفر طاغن ۹۲۷۰۳۰۵۶ اول ۷۳ ۵۵ ۷۸ ۵۵ ۸۴ ۵۷ ۷۰ ۷۱ ۶۹ ۶۳
دوم                    
۱۳ رحمانی عبدالرحمن ۹۲۷۰۳۰۶۷ اول ۷۱ ۹۱ ۸۲ ۹۵ ۷۳ ۶۰ ۱۰۰ ۷۲ ۶۵ ۷۰
دوم                    
۱۴ ساحل محمد یوسف ۹۲۷۰۳۰۷۲ اول ۹۱ ۹۸ ۱۰۰ ۹۵ ۹۴ ۹۱ ۹۵ ۹۷ ۸۹ ۷۵
دوم                    
۱۵ خالدی خال الدین ۹۲۷۰۳۱۵۲ اول ۶۷ ۹۱ ۹۸ ۷۰ ۸۲ ۵۶ ۷۱ ۷۵ ۸۰ ۸۳
دوم                    
۱۶ وطنیار شیر آغا ۹۳۷۰۳۲۰۴ اول ۶۶ ۹۵ ۹۲ ۸۰ ۸۹ ۵۹ ۸۸ ۱۰۰ ۷۳ ۸۵
دوم                    
۱۷ مومند عبدالقدیر ۹۲۷۰۳۰۸۴ اول ۹۵ ۵۵ ۸۶ ۶۵ ۵۵ ۶۲ ۵۷ ۵۸ ۹۵ ۶۰
دوم                    
۱۹ یاور حلیم جان ۹۲۷۰۳۰۹۵ اول ۸۶ ۵۷ ۹۸ ۸۵ ۹۲ ۹۹ ۷۰ ۱۰۰ ۷۱ ۸۵
دوم                    
۲۰ اسرار محمد طاهر ۹۲۷۰۳۰۹۶ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳ ۸۵
دوم                    
۲۱ یوسفی قربان علی ۹۲۷۰۳۰۹۸ اول ۸۹ ۱۰۰ ۹۷ ۹۵ ۱۰۰ ۹۹ ۹۵ ۱۰۰ ۹۴ ۸۵
دوم                    
۲۲ احمدی پور حیدر ۹۲۷۰۳۱۶۳ اول   ۵۵ ۱۰۰ ۷۵ ۱۰۰ ۷۹ ۹۱ ۵۵ ۴۹ ۸۰
دوم                    
۲۳ رحیمی عبدالرزاق ۹۲۷۰۳۱۰۹ اول ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۳۵ ۱۰۰ ۷۷ ۹۵ ۹۹ ۸۷ ۸۵
دوم                    
۲۴ امیری غلام جیلانی ۹۲۷۰۳۱۱۴ اول ۱۰۰ ۹۵     ۹۶   ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۹۳
دوم                    
۲۶ طیب حاجی محمد ناصر ۹۲۷۰۳۱۸۲ اول   ۸۵ ۹۶ ۹۳ ۹۶ ۶۹ ۸۳ ۶۵ ۸۰ ۸۵
دوم                    
۲۷ نسیمی نسیم ۹۲۷۰۳۱۲۲ اول ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۵۵ ۸۲ ۹۹ ۸۵ ۵۵
دوم                    
۲۸ شیرزوی شیرعلی ۹۲۷۰۳۱۲۳ اول ۸۷ ۸۵ ۱۰۰ ۹۵ ۹۰ ۶۴ ۸۵ ۹۳ ۸۳ ۷۰
دوم                    
۳۰ مومند عبدالقدیر ۹۲۷۰۳۱۲۸ اول ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰
دوم                    
۳۱ محرابی میر داد ۹۲۷۰۳۱۶۲ اول ۸۹ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۷۶   ۹۸ ۶۹ ۹۰
دوم                    
۳۲ موسوی سید طالب شاه اول ۷۸ ۷۸ ۹۷ ۸۵ ۱۰۰ ۵۵ ۸۰ ۱۰۰ ۷۷ ۷۱
دوم                    

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی