0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر الف


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(۱) حقوق جزای بین الملل(۲) مطالعات اسلامی ۴ حقوق بین الملل عمومی(۲) متون فقه حقوق مدنی(۱) اصول محاکمات مدنی(۲) حقوق اداری(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) روانشناسی عمومی انگلیسی عمومی(۱)
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ حمیدی عبدالرئوف ۹۳۷۰۳۰۲۹ ۱۰۰ ۸۳ ۹۷ ۷۱ ۱۰۰ ۸۹ ۹۷ ۹۳ ۹۵ ۱۰۰  
                     
۲ نجرابی گل محمد ۹۳۷۰۳۰۳۲ ۱۰۰   ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۸۳ ۸۶ ۷۷ ۱۰۰ ۱۰۰  
                     
۳ ظفریان محمد کبیر ۹۳۷۰۳۰۳۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  
                     
۴ علی زاده محمد حنیف ۹۳۷۰۳۰۶۹ ۸۲ ۷۳ ۸۵   ۹۳ ۸۱ ۷۶ ۸۹ ۹۲ #  
                     
۵ سعیدی سید مصطفی ۹۳۷۰۳۰۷۹ ۱۰۰ ۷۷ ۷۹ ۵۵ ۴۰ ۶۴ ۵۵ ۵۵ ۶۵ ۷۶  
                     
۶ شهاب زاده محمد جان ۹۳۷۰۳۰۸۳ ۸۱ ۹۰ ۷۵ ۸۷ ۴۱ ۷۵ ۸۱ ۵۵ ۷۷ ۸۶  
                     
۷ حمیدی عبدالحمید ۹۳۷۰۳۰۹۰ ۸۹ ۷۷ ۷۰ ۶۰ ۵۵ ۶۶ ۹۱ ۵۵ ۷۷ ۹۰  
                     
۸ احمدی عبدالاحد ۹۳۷۰۳۰۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۹۴ ۸۸ ۷۰ ۷۷ ۹۵ ۷۰ ۶۶ ۱۰۰  
                     
۹ نوری باقر ۹۳۷۰۳۱۰۱ ۹۶ ۷۰ ۷۰ ۸۱ ۷۶ ۷۵ ۸۱ ۷۱ ۶۵ ۹۰  
                     
۱۰ فیضی سیدغلام سخی ۹۳۷۰۳۱۰۹ ۹۰ ۷۲ ۷۱ ۸۵ ۹۰ ۷۴ ۹۷ ۷۴ ۹۲ ۱۰۰  
                     
۱۱ سادات سید محبوب شاه ۹۳۷۰۳۴۱۹ ۱۰۰ ۹۳ ۸۲ ۶۰   ۷۲ ۹۶ ۸۶ ۹۸ ۱۰۰  
                     
۱۲ سیرت شیرین شاه ۹۳۷۰۳۱۲۱ ۱۰۰ ۸۵   ۶۵ ۶۸     ۸۴      
                     
۱۳ مصباح عبدالاحد ۹۳۷۰۳۱۲۴ ۹۱ ۹۲ ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ ۹۴ ۸۴ ۷۷ ۱۰۰  
                     
۱۴ قربانی بهمن علی ۹۳۷۰۳۱۲۹ ۱۰۰ ۸۸ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۱ ۹۰ ۹۵ ۷۰ ۱۰۰  
                     
۱۵ قلندری هدایت الله ۹۳۷۰۳۱۳۲ ۴۷ ۶۷ ۵۵ ۴۶ ۶۰ ۵۸ ۶۷ ۳۱   ۵۷  
                     
۱۶ سنایی غلام سنایی ۹۳۷۰۳۱۴۰ ۷۱ ۸۹ ۵۵ ۳۳ ۵۵ ۴۳ ۶۴ ۱۴ ۶۰ ۳۲  
                     
۱۷ مهر پرور غلام عباس ۹۲۷۰۳۰۵۵ ۸۰ ۷۷ ۹۰ ۹۴   ۷۸ ۹۸ ۶۴ ۱۰۰ ۹۰  
                     
۱۸ احمدی محمد شریف ۹۳۷۰۳۱۶۹ ۸۲ ۸۸ ۷۶ ۸۲ ۸۱ ۷۸ ۷۶ ۶۶ ۹۲ ۸۹  
                     
۱۹ وفا آغا محمد ۹۳۷۰۳۲۰۷ ۸۲ ۸۷ ۷۱ ۷۸ ۷۰ ۷۰ ۸۳ ۷۲ ۸۷ ۹۰  
                     
۲۰ مرادی عبدالخلیل ۹۳۷۰۳۲۱۶ ۹۳ ۹۳ ۷۳ ۸۵ ۴۳ ۵۷ ۹۲ ۶۹ ۸۷ ۸۶  
                     
۲۱ غوثی محمداشرف ۹۳۷۰۳۲۴۶ ۶۳ ۶۶ ۶۶ ۲۸ ۵۶   ۵۵ ۲۷ ۶۶ ۶۵  
                     
۲۲ جویا نجیب الله ۹۳۷۰۳۲۵۴ ۹۶     ۸۰ ۶۵   ۹۱ ۲۲ ۷۹ ۹۲  
                     
۲۳ حسنی محمد زمان ۹۳۷۰۳۲۶۸ ۷۷   ۵۶ ۴۸ ۵۵ ۶۳ ۸۶   ۶۶ ۸۱  
                     
۲۴ بهرامی محمدآصف ۹۳۷۰۳۲۷۳ ۱۰۰ ۸۵ ۹۵ ۹۲ ۸۰ ۷۷ ۹۸ ۷۶ ۹۰ ۱۰۰  
                     
۲۵ ایوبی محمدایوب ۹۳۷۰۳۲۷۵ ۱۰۰ ۸۳ ۹۰ ۵۸ ۹۲ ۸۲ ۸۱ ۴۵ ۹۱ ۶۶  
                     
۲۶ صبور علی خان ۹۳۷۰۳۲۷۶ ۱۰۰ ۸۶ ۸۳ ۸۶ ۹۰ ۸۷ ۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۰۰  
                     
۲۷ رحیمی محمدنعیم ۹۳۷۰۳۲۷۷ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۷۸ ۷۵ ۹۸ ۹۶ ۹۱ ۹۳  
                     
۲۸ یوسفی غریب حسین ۹۳۷۰۳۲۸۰ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱  
                     
۲۹ حکیمی محمد کاظم ۹۳۷۰۳۲۸۵ ۸۴ ۷۳ ۶۲ ۴۹ ۷۰ ۸۲ ۷۸ ۸۹ ۹۱ ۱۰۰  
                     
۳۰ متواضع غلام محمد ۹۳۷۰۳۲۹۲ ۹۲ ۹۴ ۹۰ ۷۵ ۹۶ ۹۰ ۹۶ ۶۰ ۱۰۰ #  
                     
۳۱ نظری میرزا نظر ۹۳۷۰۳۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  
                     
۳۲ شرر شاه ولی ۹۳۷۰۳۳۰۱ ۱۰۰ ۶۱ ۹۰ ۱۰۰ ۹۶ ۸۶ ۹۸ ۷۰ ۹۴ ۱۰۰  
                     
۳۳ میرزایی نذرالله ۹۳۷۰۳۳۰۴ ۸۲ ۸۵ ۸۲ ۷۹ ۹۴ ۸۵ ۸۵ ۶۰ ۹۰ ۷۷  
                     
۳۴ غفوری عبدالغفار ۹۳۷۰۳۳۰۶ ۸۰ ۹۷ ۹۵ ۶۳ ۸۹ ۷۸ ۹۷ ۷۷ ۹۰ ۱۰۰  
                     
۳۵   ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۹۵ ۹۴ ۸۹   ۹۴ ۹۲ ۹۵
                     
۳۶ محمدی محمد نعیم ۹۳۷۰۳۳۳۷ ۱۰۰ ۹۶ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰  
                     
۳۷ طیب حاجی آقا محمد     ۱۰۰                
                     

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی