0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر ب


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(۱) حقوق جزای بین الملل(۲) مطالعات اسلامی ۴ حقوق بین الملل عمومی(۲) متون فقه حقوق مدنی(۱) اصول محاکمات مدنی(۲) حقوق اداری(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲)
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ عرفانی غلام رسول ۱۰۰ ۹۴ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰ ۷۹ ۱۰۰
                 
۲ هروی محمدنادر   ۵۵ ۹۰ ۴۹ ۳۰ ۶۴ ۸۴ ۷۹ ۷۸
                 
۳ رحمانی محمد ابراهیم ۹۳۷۰۳۰۶۸ ۱۰۰ ۹۱ ۹۷ ۹۰ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰
                 
۴ ریحان محمدعظیم ۱۰۰ ۸۸ ۹۴ ۵۵ ۷۰ ۷۸ ۸۶ ۵۵ ۸۰
                 
۵ بلالی محمدحکیم ۹۳۷۰۳۰۸۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۸۵ ۶۰ ۸۰ ۹۸ ۸۳ ۹۲
                 
۶ جلالی محمدعلی ۹۳۷۰۳۰۹۱ ۱۰۰ ۷۲ ۹۵ ۹۰ ۷۰ ۶۶ ۹۳ ۷۳ ۸۱
                 
۷ نادری نجم الدین ۹۳۷۰۳۱۰۰ ۱۰۰ ۸۹ ۸۸ ۸۸ ۹۴ ۸۷ ۹۱ ۹۲ ۹۹
                 
۸ دلدار حیاءالدین ۹۳۷۰۳۱۰۵ ۱۰۰ ۹۱ ۹۶ ۸۱ ۷۶ ۸۵ ۹۵ ۹۸ ۹۷
                 
۹ بلخی سید حسین شاه ۹۳۷۰۳۱۱۵ ۹۲ ۷۹ ۹۵ ۶۳ ۸۵ ۹۲ ۸۴ ۵۵ ۱۰۰
                 
۱۰ خلیل عبدالجلیل ۶۹ ۶۰ ۹۰ ۳۷ ۶۶ ۸۶ ۶۷ ۵۵ ۸۸
                 
۱۱ صدیقی سنگی ۹۳۷۰۳۱۵۸ ۱۰۰ ۷۷ ۹۵ ۴۲ ۹۱ ۶۰ ۸۲ ۷۵ ۷۱
                 
۱۲ عزام گلبدین ۹۳۷۰۳۱۷۸ ۹۰ ۷۸ ۹۵ ۷۵ ۶۸ ۷۲ ۹۷ ۸۴ ۸۴
                 
۱۳ جمشیدی محمدانور ۸۱ ۷۲ ۹۴ ۶۸ ۴۰ ۶۸ ۸۹ ۶۸ ۶۸
                 
۱۴ ابراهیمی جمعه خان ۹۳۷۰۳۲۰۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۶۹ ۵۵ ۷۲ ۷۸ ۸۳ ۷۵
                 
۱۵ دوست محمدصادق ۹۳۷۰۳۲۰۸ ۸۷ ۸۳ ۸۹ ۶۱ ۶۹ ۸۷ ۸۶ ۸۰  
                 
۱۶ صمدی عبدالوکیل ۹۳ ۵۵ ۸۰ ۶۸ ۵۵   ۵۸ ۷۹ ۵۸
                 
۱۷ فیضی دوم گل ۹۳۷۰۳۲۷۰ ۱۰۰ ۹۳ ۹۰ ۷۷ ۷۰ ۸۶ ۸۶ ۹۰ ۸۲
                 
۱۸ محسن زاده محمد آصف ۹۳۷۰۳۲۴۹ ۹۷ ۵۷ ۹۲ ۶۵   ۶۲ ۶۶ ۶۸ ۷۸
                 
۱۹ روشنگر عیسی ۹۳۷۰۳۳۰۷ ۸۴ ۷۵ ۹۶ ۵۵ ۶۴ ۷۴ ۸۴ ۸۲ ۸۵
                 
۲۰ احمدی احمدخان ۷۴ ۵۹ ۶۴ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۳ ۳۳ ۷۰
                 
۲۱ سیفی محمدالله ۹۳۷۰۳۳۵۳ ۱۰۰ ۸۷ ۹۹ ۹۷ ۱۰۰ ۹۴ ۹۵ ۸۲ ۱۰۰
                 
۲۲ عزیزی محمد یاسین ۱۰۰ ۹۴ ۹۵ ۸۰ ۷۰ ۹۱ ۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰
                 
۲۳ الروفی عبدالروف ۹۰ ۹۰ ۹۶ ۴۴ ۸۱ ۵۵ ۸۸ ۷۵ ۷۸
                 
۲۴ محمدی غلام علی ۹۵ ۹۸              
                 
۲۵ سیرت شیرین شاه ۹۳۷۰۳۱۲۱     ۸۸           ۸۹
                 
۲۶ طیب محمد داود       ۹۰       ۱۰۰  
                 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی