0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر چهارم شبانه الف


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
(حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(۱) حقوق جزای بین الملل(۲) مطالعات اسلامی ۴ حقوق بین الملل عمومی(۲) متون فقه حقوق مدنی(۱) اصول محاکمات مدنی(۲) حقوق اداری(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) روانشناسی عمومی
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ مرادی عبدالغنی ۹۳۷۰۳۰۰۲ اول ۸۰ ۹۵ ۸۸ ۷۵ ۹۵ ۹۳ ۶۷ ۶۸ ۹۵ ۸۶
دوم                    
۲ احمدی احمد شاه ۹۳۷۰۳۰۰۸ اول ۱۰۰ ۸۵ ۸۸ ۹۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰   ۸۲ ۷۶
دوم                    
۳ صالحی گل محمد ۹۳۷۰۳۰۱۰ اول ۶۵ ۶۵ ۵۵ ۶۰ غ ۸۷ ۷۷ ۵۵ ۶۳ ۸۱
دوم                    
۴ ترابی حاجی تیمور شاه ۹۳۷۰۳۳۹۳ اول                    
دوم                    
۵ سلطانی شرف علی ۹۳۷۰۳۰۲۵ اول ۷۷ ۶۹ ۷۲ ۸۵ ۷۶ ۸۵ ۹۹ ۵۹ ۱۰۰ ۷۹
دوم                    
۶ دانش محمد یوسف خان اول ۷۴ ۸۱ ۶۸ ۸۵ ۹۳ ۹۰ ۷۵ ۷۳ ۱۰۰ ۷۸
دوم                    
۷ درگی پیر محمد ۹۳۷۰۳۰۵۴ اول ۵۸ ۶۷ ۷۴ ۶۰ ۵۸ ۷۹ ۷۲ ۵۵ ۷۵ ۱۰۰
دوم                    
۹ ابراهیم خیل امین الله ۹۳۷۰۳۰۵۸ اول ۹۵ ۱۰۰ ۸۶ ۹۵ ۹۳ ۹۵ ۱۰۰ ۷۷ ۸۰ ۱۰۰
دوم                    
۱۰ قریشی میر کرام الدین ۹۳۷۰۳۰۷۸ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                    
۱۱ شریفی محمد فرید ۹۳۷۰۳۲۱۰ اول ۹۶   ۶۰   ۸۸ ۸۰ ۱۰۰ ۷۱ ۸۰  
دوم                    
۱۲ سخی زاده الله بوبانی ۹۳۷۰۳۱۱۹ اول ۶۶ ۷۰ ۶۸ ۷۰ ۷۰ ۸۰ ۶۰ ۶۹ ۵۵ ۹۲
دوم                    
۱۳ همدرد نظر محمد ۹۳۷۰۳۱۳۱ اول ۸۹ ۹۰ ۶۴ ۷۵ ۹۵ ۹۵ ۱۰۰ ۷۰ ۶۵ ۹۶
دوم                    
۱۴ میاخیل عبدالعظیم ۹۳۷۰۳۱۳۹ اول ۶۷ ۹۱ ۸۳ ۶۵ ۸۴ ۹۵ ۹۵ ۶۹ ۹۰ ۱۰۰
دوم                    
۱۵ توتاخیل محمد قاسم ۹۳۷۰۳۱۵۱ اول ۸۳ ۹۷ ۸۴ ۹۵ ۷۷ ۸۰ ۱۰۰ ۸۱ ۹۰ ۱۰۰
دوم     ۷۴              
فاروقی محمد عمر ۹۳۷۰۳۱۷۶ اول       ۶۵ ۴۷ ۶۳ ۹۰   ۷۵ ۷۶
دوم                    
۱۶ عاصم شاه محمود ۹۳۷۰۳۱۸۲ اول ۶۴ ۶۸ ۵۶ ۶۵ ۸۴ ۷۸ ۹۰ ۶۴ ۸۰ ۹۱
دوم                    
۱۷ نوری نور احمد ۹۳۷۰۳۱۹۱ اول ۶۸ ۷۲ ۷۰ ۱۰۰ ۶۹ ۸۵ ۸۳ ۷۵ ۹۰ ۱۰۰
دوم                    
۱۸ انوری نور الله اول ۶۰ ۷۰ ۵۵ ۶۰ ۲۵ ۹۰     ۵۰ ۶۲
دوم                    
۱۹ اکبری غلام حضرت اول ۷۴ ۸۱ ۷۴ ۶۵ ۸۵ ۶۰ ۸۸ ۷۴ ۹۰ ۹۲
دوم                    
۲۰ حسینی محمد جواد اول ۹۵       ۱۰۰         ۱۰۰
دوم                    

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی