0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق سمستر چهارم شبانه ب


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(۱) حقوق جزای بین الملل(۲) مطالعات اسلامی ۴ حقوق بین الملل عمومی(۲) متون فقه حقوق مدنی(۱) اصول محاکمات مدنی(۲) حقوق اداری(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) روانشناسی عمومی
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ ظهیر محمد ظاهر ۹۳۷۰۳۰۰۱ اول ۶۸ ۹۹ ۶۰ ۷۳ ۸۰ ۶۳ ۹۱
دوم ۸۶
۲ ملکزی محمد ابراهیم ۹۳۷۰۳۰۱۴ اول ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۵ ۱۰۰ ۹۲
دوم
۳ حیدری غلام صدیق ۹۳۷۰۳۰۴۱ اول ۸۱ ۹۰ ۹۹ ۷۰ ۸۱ ۸۰ ۷۳ ۵۵ ۸۳ ۹۲
دوم
۴ فیضی رضا محمد ۹۳۷۰۳۰۵۰ اول ۶۲ ۷۶ ۹۳ ۶۵ ۸۳ ۷۸ ۹۰ ۵۵ ۷۸ ۱۰۰
دوم
۵ محمدی محمد حسن ۹۳۷۰۳۰۵۳ اول ۸۱ ۹۹ ۶۵ ۷۸ ۲۵ ۶۹ ۵۵
دوم
۶ محمدی محمد رسول ۹۳۷۰۳۰۵۵ اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۵ ۸۰ ۱۰۰ ۷۰ ۹۱ ۸۵ ۹۵ ۵۶
دوم
۷ عطایی صاحب نظر ۹۳۷۰۳۰۷۴ اول ۷۸ ۷۸ ۸۷ ۸۰ ۱۰۰ ۶۰ ۹۰ ۶۷ ۷۴ ۸۴
دوم
۸ شکری محمد صدیق ۹۳۷۰۳۱۰۸ اول ۶۳ ۶۹ ۹۳ ۶۵ ۵۵ ۶۸ ۶۲ ۵۵ ۷۳ ۵۶
دوم
۹ سادات سید فاروق شاه ۹۳۷۰۳۱۱۰ اول ۷۴ ۷۷ ۹۰ ۶۰ ۹۰ ۷۱ ۸۵ ۳۰ ۵۵
دوم
۱۰ صافی سید عرب ۹۳۷۰۳۱۱۷ اول ۸۵ ۸۳ ۹۲ ۶۰ ۸۳ ۷۲ ۶۲ ۵۵ ۸۳ ۷۳
دوم
۱۱ سروری عبدالواحد ۹۳۷۰۳۱۶۸ اول ۶۳ ۶۷ ۸۲ ۶۰ ۵۵ ۰ ۵۵ ۲۸ ۷۰ ۴۶
دوم
۱۲ مهر لعل گل ۹۳۷۰۳۱۸۵ اول ۹۸ ۹۹ ۶۵ ۸۴ ۵۷ ۱۰۰ ۶۲ ۱۰۰ ۷۲
دوم
۱۳ الهام محمد حسین ۹۳۷۰۳۲۲۴ اول ۹۰ ۸۶ ۱۰۰ ۷۰ ۸۰ ۸۰ ۱۰۰ ۸۸ ۹۴ ۱۰۰
دوم
۱۴ مستمند محمد ظاهر ۹۳۷۰۳۲۳۲ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۷۰ ۸۱ ۹۰
دوم
۱۵ توخی محمد نسیم ۹۳۷۰۳۳۴۶ اول ۹۷ ۸۹ ۷۰ ۹۳ ۸۳ ۶۹ ۶۱ ۸۴ ۶۸
دوم
۱۶ احمدی غلام محی الدین ۹۳۷۰۳۲۶۴ اول ۸۰ ۹۹ ۸۸ ۶۰ ۷۲ ۶۷ ۵۷ ۳۶ ۵۸ ۸۸
دوم
۱۷ امان شاه مقصود ۹۳۷۰۳۳۵۱ اول ۸۲ ۸۵ ۹۴ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۹۳ ۵۵ ۵۵ ۸۵
دوم
۱۸ حیدری گل محمد ۹۳۷۰۳۳۲۳ اول ۵۳ ۷۸ ۷۹ ۶۰ ۷۰ ۳۸ ۴۵ ۵۸ ۴۶
دوم
۱۹ حقجو عبدالبصیر ۹۳۷۰۳۳۳۴ اول ۹۵ ۸۴ ۸۱ ۷۵ ۹۳ ۸۰ ۱۰۰ ۴۲ ۹۳ ۷۰
دوم
۲۰ گلبهاری اول ۶۷ ۹۵ ۶۰ ۶۳ ۵۵ ۵۵ ۷۲ ۷۲
دوم
۲۱ نورستانی ۸۹ ۹۹ ۸۵ ۹۲ ۸۵ ۹۰ ۷۰ ۷۳

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی