0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
داوطلبان وعلاقه مندان کانکور

داوطلبان وعلاقه مندان کانکور


به اطلاع رسانیده میشود، موسسه تحصیلات عالی استقلال در رشته های : حقوق ، علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری برای سال تحصیلی ۱۳۹۵ با کمترین هزینه وبهترین کیفیت درسی محصل می پذیرد.

لیست تخفیف دانشکده حقوق

نوع تخفیف اصل فیس فیصدی تخفیف بعداز تخفیف
اول نمره کانکور ۱۱۰۰۰ ۵۰% ۵۵۰۰
اول نمره عمومی دانشگاه ۱۱۰۰۰ ۵۰% ۵۵۰۰
اول نمره دانشکده ۱۱۰۰۰ ۲۵% ۸۲۵۰
تایم ظهر ۱۱۰۰۰ ۲۰% ۸۸۰۰
معرفی شده گان کانکور دولتی ۱۱۰۰۰ ۲۰% ۸۸۰۰
بورسیه فامیلی ۱۱۰۰۰ ۱۰% ۹۹۰۰
بورسیه پیشگامان استقلال ۱۱۰۰۰ ۵% ۱۰۴۵۰

لیست تخفیف دانشکده اقتصاد

نوع تخفیف اصل فیس فیصدی تخفیف بعداز تخفیف
اول نمره کانکور ۱۲۰۰۰ ۵۰% ۶۰۰۰
اول نمره عمومی دانشگاه ۱۲۰۰۰ ۵۰% ۶۰۰۰
اول نمره دانشکده ۱۲۰۰۰ ۲۵% ۹۰۰۰
تایم ظهر ۱۲۰۰۰ ۲۰% ۹۶۰۰
معرفی شده گان کانکور دولتی ۱۲۰۰۰ ۲۰% ۹۶۰۰
بورسیه فامیلی ۱۲۰۰۰ ۱۰% ۱۰۸۰۰
بورسیه پیشگامان استقلال ۱۲۰۰۰ ۵% ۱۱۴۰۰

لیست تخفیف دانشکده کمپیوتر ساینس

نوع تخفیف اصل فیس فیصدی تخفیف بعداز تخفیف
اول نمره کانکور ۱۶۰۰۰ ۵۰% ۸۰۰۰
اول نمره عمومی دانشگاه ۱۶۰۰۰ ۵۰% ۸۰۰۰
اول نمره دانشکده ۱۶۰۰۰ ۲۵% ۱۲۰۰۰
تایم ظهر ۱۶۰۰۰ ۲۰% ۱۲۸۰۰
معرفی شده گان کانکور دولتی ۱۶۰۰۰ ۲۰% ۱۲۸۰۰
بورسیه فامیلی ۱۶۰۰۰ ۱۰% ۱۴۴۰۰
بورسیه پیشگامان استقلال ۱۶۰۰۰ ۵% ۱۵۲۰۰

لیست تخفیف دانشکده انجنیری

نوع تخفیف اصل فیس فیصدی تخفیف بعداز تخفیف
اول نمره کانکور ۱۸۰۰۰ ۵۰% ۹۰۰۰
اول نمره عمومی دانشگاه ۱۸۰۰۰ ۵۰% ۹۰۰۰
اول نمره دانشکده ۱۸۰۰۰ ۲۵% ۱۳۵۰۰
تایم ظهر ۱۸۰۰۰ ۲۰% ۱۴۴۰۰
معرفی شده گان کانکور دولتی ۱۸۰۰۰ ۲۰% ۱۴۴۰۰
بورسیه فامیلی ۱۸۰۰۰ ۱۰% ۱۶۲۰۰
بورسیه پیشگامان استقلال ۱۸۰۰۰ ۵% ۱۷۱۰۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی