0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

معرفی موسسه

موسسۀ تحصیلات عالی استقلال

موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در سال ۱۳۹۲ به ابتکار شخصیت ملی کشور محترم حاجی محمد عارف “طیب” نمایندۀ مردم در شورای ملی افغانستان و به همکاری جمعی از دانشمندان و استادان مجرب در عرصۀ تحصیلات عالی کشور با اخذ جواز از وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جواسلامی افغانستان تاسیس و به نیت ارتقای علم و دانش برای افغانستان شروع به کار نمود.
رسالت اصلی و اساسی این مرکز تحصیلی ساختن یک افغانستان خودکفا و نیرومند است که بوسیلۀ تطبیق علم و دانش همه جانبه و تخصص برای دانشجویان زحمت کش و پرتلاش تحقق یابد.
موسسۀ تحصیلات عالی استقلال همیشه کیفیت و معیارهای جهانی را در زمینۀ آموزش و تحصیل در محراق توجه قرار داده و کوشش می نماید تا در روشنی مواد قانون اساسی کشور سهولت های تحصیلات عالی را بدون استثناء بالای همۀ ملیت های شریف و مستحق کشور به صورت یکسان فراهم سازد. قابل تذکر پنداشته می شود که نظام آموزشی موسسۀ تحصیلات عالی استقلال بالای جمع بندی های مقام وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان که متشکل از لوایح، مقرره ها و در کل قانون تحصیلات عالی کشور می باشد استوار بوده که در ضمن از تجارب گران بهای چندین سالۀ هیأت علمی که مصروف تدریس و تحقیق در مراکز آموزش عالی و پوهنتون های کشور می باشند با در نظرداشت همۀ معیارهای تحصیلی و استندردهای بین المللی نیز درین راستا استفاده بعمل آمده است. که در پیرامون آن سیستم کریدت که در نظام های پیشرفتۀ تحصیلی تطبیق می گردد، سیسیم آموزشی فعال در نهاد موسسۀ تحصیلات عالی استقلال را تشکیل می دهد. و علاوتاً متون درسی که با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور با درنظرداشت رعایت نمودن همۀ استندردهای علمی که در تالیف، ترجمه و تدوین برابر باشد در محراق توجه این موسسه قرار دارد.
به همین منوال به منظور حفظ کیفیت تدریس و بلند بردن معیارهای تحصیلی، موسسۀ تحصیلات عالی استقلال کوشش می نماید تا کادرهای علمی، متخصص و مجرب داشته باشد. از این رو جذب استادان با تجربۀ کافی تدریس به سویۀ های ماستری و دکتورا بعدا از ارزیابی های متعدد در کانون برنامه های کاری موسسه بوده و می باشد.
موسسۀ تحصیلات عالی استقلال علاوه بر فراهم آوری همۀ سهولت های ممکنه، امکانات بهتر آموزشی از قبیل کتابخانۀ مجهز با کتب معاصر و سالون وسیع برای مطالعه، تأمین منابع معتبر درسی و زمینه سازی تحقیق برای استادان و محصلان را نیز فراهم ساخته است. خدمات انترنتی نیز برای محصلان یکی از سهولت های دیگری است تا محصلان با ارتباط کمپیوتری بتوانند معلومات تازه و جدید را از هر گوشۀ جهان بدست بیاورند. صنوف درسی در این موسسه با همۀ وسایل آموزشی مانند نور معیاری، پروجکتور فعال، لابراتوارهای مجهز و با میز و چوکی های خاص تدریسی تجهیز و تکمیل گردیده است. همچنان ناگفته نماند که بورد مشورتی تحصیل نیز به منظور آشنائی بیشتر محصلان با سیستم های متعدد درسی و به همین ترتیب راهنمایی محصلان برای فراگیری روش های مختلف مطالعه و همچنان رهنمائی شان در امور تدوین مقالات علمی و تحقیقی رونق داده شده است.
رشته های تحصیلی درین موسسه به گونۀ لزوم دید و نیازمندی جامعۀ ما در نظر گرفته شده است که می توان از رشتۀ انجینیری (ساختمانی و برق)، کمپیوتر ساینس (مهندسی کمپیوتر و آی تی)، حقوق و علوم سیاسی (قضا و حارنوالی و اداره و دیپلماسی) و رشتۀ اقتصاد در دو ساحۀ اختصاصی مانند مدیریت اقتصادی و ادار و تجارت نام برد.
شرایط پذیرش محصل در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال طوری است که شاگرد قابل جذب باید سند فراغت صنف دوازدهم را از مکاتب دولتی و یا خصوصی که ثبت وزارت محترم معارف باشد، به دست آورده باشد و محصل می بایست دوو شرط دیگر را نیز پوره کرده باشد:

  1. در امتحان کنکور موسسه کامیاب شده باشد
  2. در مصاحبۀ علمی موسسه قبول شده باشد.

به همین قسم محصل باید به مقررات موسسه پایبند بوده و هزینۀ تحصیلی خویش را بعد از سنجش های تعین شده پرداخته بتواند.
ناگفته نماند که موسسۀ تحصیلات عالی استقلال هزینۀ تحصیلی یک سمستر ۱۶ کریدته را به صورتی که در جدول زیر تحریر یافته از محصل در یکبار یا به صورت اقساط دریافت می نماید. باید علاوه کرد که هزینۀ ذکر شده فقط به ازاء ۱۶ کریدت درسی اخذ می گردد اما در صورتی که محصل تمایل به انتخاب کمتر از ۱۶ و یا بیشتر از ۱۶ کریدت را داشته باشد می بایست به ترتیب پول کمتر یا زیادتر پرداخت نماید.

پوهنحی مبلغ تعداد کریدت طریقۀ تسلیم دهی
انجینیری ۱۸۰۰۰ ۱۶ اقساط و یا یک بار
کمپیوتر ساینس ۱۶۰۰۰ ۱۶ اقساط و یا یک بار
اقتصاد ۱۲۰۰۰ ۱۶ اقساط و یا یک بار
حقوق و علوم سیاسی ۱۱۰۰۰ ۱۶ اقساط و یا یک بار

باید متذکر شد که دورنمای اصلی این موسسه آنطوری که در بالا نیز ذکر گردید مسائل اقتصادی-تجارتی نبوده؛ چنانچه این موسسه تعداد زیادی از محصلان را شامل تخفیف های ویژۀ خود نموده است. به گونۀ مثال این موسسه یک تایم درسی خویش را تایم ویژه (بعد از ظهر از ساعت ۱:۰۰ الی ۴:۳۰) نام گذاری نموده که محصلان دختر را شامل ۲۵ فیصد و محصلان پسر را شامل ۲۰ فیصد تخفیف نموده است. علاوه بر این، موسسۀ تحصیلات عالی استقلال به صورت عموم برای محصلان دختر ۱۵ فیصد تخفیف را در تمام تایم های درسی در نظر گرفته برای محصل اول نمره هر پوهنحی ۲۵ فیصد تخفیف و برای اول نمرۀ کنکور و محصلی که به سطح پوهنتول اول نمرۀ عمومی شود ۵۰ فیصد تخفیف را در اجندای کاری خویش قرار داده است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی