0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
دوره ی پرکتیک سمستر سوم کمپیوتر ساینس

دوره ی پرکتیک سمستر سوم کمپیوتر ساینس


دوره ی پرکتیک محصلان سمستر سوم دانشکده کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی استقلال
مؤرِّخ ١٣٩۴/٣/٢٣ در کمپنی easy connect  برگذار گردید.

این دوره ی علمی محصلان این دانشکده از موارد ذیل مستفید گردیدند :
١. آشنایی با سیستم VSAT با سایز های مختلف
٢. آشنایی با سیستم WIMAX
٣. public and private IP address
۴. آشنایی با تکنالوژی MIKROTIK

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی