0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
سال جدید تحصیلی مبارک!

سال جدید تحصیلی مبارک!


هیأت رهبری وپرسونل اداری موًسسۀ تحصیلات عالی استقلال، آغازسال جدید تحصیلی وهمچنان راه یافتن جدیدالشمولین گرامی را به این کانون علم ومعرفت تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت های بیشترشان را درتمام امورات زندگی دارد.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی