0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر اول-شبانه-حقوق و علوم سیاسی


تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.

 شماره نام پدر  مقدمه علم حقوق اساسات حقوق اسلام  انگلیسی ۱ ادبیات دری  مبانی علم سیاست  سازمان های بین المللی کلیات اقتصاد  تاریخ مطالعاتاسلامی
۱  خلیل الله ۹۹  ٨۵  ٧۵ ۵۶  ١٠٠ ۸۴ ۵۵ ۷۱ ۶٠
۲  سید حسین شاه  ۹۹  ١٠٠  ٨۵ ٩٩ ۹۶ ٩١ ۱۰۰ ٧٩
۳  فدا محمد  ۹۶  ١٠٠  ٨٠ ۷۳  ٩٩ ۹۸ ٩۵ ۱۰۰ ٨۵
۴  محمد علی  ۱۰۰  ٨٠  ۶٠ ۵۷  ٩٩ ۹۲ ۵۵ ۹۵ ۵۵
۵  عبدالستار ٩۵  ٧۵ ۵۹  ١٠٠ ۱۰۰ ٨١ ۱۰۰ ٧۵
۶  خیر محمد  ۱۰۰  ٨٠  ۶٠ ۷۱  ١٠٠ ۱۰۰  ۸۵ ۱۰۰ ٧۴
۷  روح الله  ۱۰۰  ٩٠  ٨٠ ۷۰  ٩٩ ۱۰۰ ٩۶ ۱۰۰ ۶٩
۸  میر آقا  ۸۷  ٨۵  ٨٠ ۶۸  ٩٩ ۱۰۰ ۴٠ ۶۲ ۵۵
۹  ویس الدین  ۱۰۰  ١٠٠  ۶٠ ۸۵  ١٠٠ ۹۶ ٩۵ ۱۰۰ ٨٣
۱۰  خیر الله  ۶۰  ٧٠  ۹۰ ۵۶  ٩۵ ۸۰ ٣٠ ۶۹ ٣۵
۱۱  احمد خان  ۹۷ ٩٠ ٨۵ ۸۰  ١٠٠ ۹۴ ۶٠ ۱۰۰ ٨٠
۱۲  محمد ابراهیم  ۱۰۰ ١٠٠  ٨٠ ۶۴ ٩٩ ٧٧ ۷۴ ۶٠
۱۳  رحم خدا  ۹۹  ٩٠  ٨٠ ۵۶  ١٠٠ ۹۶ ٩۵ ۹۰ ٧۵
۱۴  عبدالواحد  ۹۷  ٨۵  ٧٠ ۶۸  ١٠٠ ۹۶ ٢٨ ۸۶ ۵٧
۱۵  سردار محمد  ۶۶  ٨٠  ٧۵ ۵۶  ٩٩ ۸۲ ٣۶ ۷۳ ۴٨
۱۶  سید احمد  ۹۹  ٨۵  ٨٠ ۵۹  ٨٧ ۷۳ ۵۵ ۸۰ ۶۵
۱۷  گل امیر ۱۰۰  ٩۵  ۶۵ ۷۲  ١٠٠ ۱۰۰ ٨۴ ۱۰۰ ۶۶
۱۸
۱۹  قربان علی ۷۰
۲۰  ولی محمد ۹۷
۲۱  زینت الله  ٠
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
 ۲۸
تاریخ نشر  ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ١٣٩٣/١٠/٢٨  ١٣٩٣/١٠/٢٨  ١٣٩٣/١٠/٢٨

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی