0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم – بعدازظهر – اقتصاد


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره
محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری
کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر چانس
۱ احمد الله عزیزی باز محمد اول ۶۰ ۹۰ ۷۰ ۵۸ ۹۸
دوم
۲ احمد ظریف نوری در محمد اول ۹۸ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۳ بصیر احمد طیب محمد معروف اول
دوم
۴ جاوید متحد محمد طاهر اول ۸۱ ۸۵ ۹۷ ۸۱ ۱۰۰ ۹۰ ۹۸
دوم
۵ حکمت الله امرخیل محب الله اول ۵۵ ۶۷ ۶۰ ۶۵ ۱۰۰ ۷۸ ۹۰
دوم
۶ حمید الله نجفی سلیمان علی اول ۱۰۰ ۸۷ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۷ حمید الله قادری وحید الله اول ۵۵ ۳۸ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۹۵
دوم
۸ ذبیح الله فطرت جمعه خان اول ۶۱ ۶۸ ۸۰ ۸۵ ۵۵ ۹۵ ۹۰
دوم
۹ ذکرالله محمدی حمیدالله اول
دوم
۱۰ ذکی صدرا سید حمید اول ۵۵ ۵۶ ۶۵
دوم
۱۱ زحل رحیمی محمد فرید اول ۷۵ ۹۲ ۸۲ ۶۲ ۶۸ ۸۰ ۹۰
دوم
۱۲ زینب حسنی رجب علی اول ۸۰ ۱۰۰ ۹۲ ۸۸ ۸۱ ۸۰ ۱۰۰
دوم
۱۳ عبدالخطاب شریفی محمد شریف اول ۵۵ ۸۱ ۸۰ ۸۱ ۳۳ ۷۸
دوم
۱۴ عبدالغفار سرداری عبدالمهدی اول ۵۵ ۷۰ ۵۵ ۶۳ ۳۷ ۴۷ ۸۰
دوم
۱۵ عبدالقدیر امانی عبدالجلیل اول ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۸۵ ۵۵ ۶۰
دوم
۱۶ عبدالواسع طیب محمدآصف اول ۵۵ ۶۵ ۵۵
دوم
۱۷ فیض الله ریحان نجیب الله اول
دوم
۱۸ فیض الله شکور عبدالقیوم اول ۵۵ ۶۲ ۷۳ ۵۶ غ ۹۵ ۱۰۰
دوم
۱۹ مبارک شاه نیازی عبدالحق اول ۵۵ ۶۴ ۶۰ ۶۲ ۳۹ ۸۹
دوم
۲۰ محراب الدبن نصیری گلاب الدین اول ۷۵ ۷۳ ۸۴ ۹۲ ۷۰ ۹۸
دوم
۲۱ محمد جاوید عمری محمد کبیر اول ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۵۸ ۷۸ ۴۰ ۸۰
دوم
۲۲ محمد موسی موسوی نزر شاه اول ۶۵ ۷۱ ۶۷ ۵۵ ۵۹ ۱۰۰
دوم
۲۳ ناهید رحمانی عبدالرحمان اول ۶۵ ۶۸ ۶۵ ۵۵ ۸۴ ۷۱ ۹۵
دوم
۲۴ رقیه محمدی غلام علی اول ۹۵
دوم
۲۵ منیژه رستاقی اول ۷۵ ۵۵ ۸۳ ۸۵ ۶۳ ۹۰
دوم
۲۶ نگینه احمدی اول ۱۰۰
دوم
۲۷ سجاد یاسا عبدالهادی اول ۸۲
دوم
۲۸ امام الدین فرایی سراج الدین اول ۸۸
دوم
۲۹ ذکی سید حمید اول ۵۶
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی