0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-بعدازظهر-انجینیری


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی  سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مشخصات
اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی
کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر چانس
۱ احمد صمیم احمدی محمد ابراهیم اول ۵۵ ۶۳ ۲۵ غ ۶۰ ۵۵ ۹۶
۲ الیاس رحمن خان اول ۰
۳ امان الله رسولی غلام رسول اول ۵۶ ۷۶ ۷۲ ۸۰ ۸۲ ۷۸ ۱۰۰
۴ باقر غلام حضرت اول ۰
۵ حشمت الله صافی علی محمد اول ۸۵ ۹۰ ۶۷ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵
۶ رستم سلطانی صدرحیم اول ۶۶ ۷۱ ۶۶ ۵۵ ۸۹ ۶۷ ۸۰
۷ سید میر احمد جوهری سید قلندرشاه اول ۰
۸ شیرزی محمدی خان محمد اول ۸۵ ۷۳ ۷۷ ۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹
۹ صفت الله کامران عظیم الله اول ۷۱ ۹۸ ۹۶ ۷۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۰ ضیاالله ضیا محمد اسلم اول ۵۵ ۸۲ ۶۸ ۸۲ ۹۷ ۷۲ ۹۹
۱۱ عباس الدین احمدزی تاج الدین اول ۸۲ ۷۸ ۷۴ ۸۶ ۹۶ ۶۷ ۹۸
۱۲ عبدالمبشر عبدالجلیل اول ۰
۱۳ فرهاد محمدی عبدالرحمن اول ۹۷ ۹۵ ۹۶ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۴ فواد علمی عبدالقدوس اول ۰
۱۵ محمد اسماعیل عمرخیل محمد ابراهیم اول ۵۵ ۷۱ ۵۵ غ ۷۳ ۵۶ ۹۴
۱۶ محمد سلیمان آزاد محمد امان اول ۹۳
۱۷ محمد صدیق خنجری شادی اول ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۸ محمد عزیز ایماق محمد  امام اول ۵۵ ۶۰ ۶۵ ۵۶ ۹۰
۱۹ محمد نادر راشدی محمد ظاهر اول ۹۰ ۸۵ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰
۲۰ مزمل نادرشاه اول ۰
۲۱ نقیب الله محمد سید خان اول ۶۷ ۸۲ ۱۸ ۵۷ ۱۰۰ ۷۰ ۹۵
۲۲ ویدا یونسی محمد احسان اول ۹۵ ۹۲ ۸۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸
۲۳ عبدالبصیر سیرت عبدالروف اول ۸۵ ۹۶ ۷۲ ۹۳ ۹۲ ۹۴ ۹۹
۲۵ ذبیح الله عبدالکبیر اول ۰
۲۶ سید محمد اشرف اول ۰
۲۷ احمد جلیل نظری بهلول اول ۵۵ ۹۱
۲۸ امین آقا صیفی شیرعلی خان اول ۶۵ ۷۶ ۵۵ ۶۲ ۵۷ ۶۶ ۹۸
۲۹ زمان نظری عبدالجمید اول ۹۰ ۹۲ ۷۰ ۷۸ ۷۹ ۶۷ ۸۰
۳۰ احسان الله عزیزی محب الله اول ۱۰۰ ۹۰ ۷۴ ۷۳ ۱۰۰ ۷۱ ۱۰۰
۳۱ رومل ۳۵ ۶۵ ۸۴ ۱۶
۳۲ عبدالحق احدی ۶۹
۳۳ میر محمد واعظ ۱۰۰
۳۴ احمد مقیم ۱۰۰
۳۵ مرتضی ۱۰۰ ۸۹
۳۶ بی بی نازنین ۱۰۰
۳۷ شکیبا امینی ۱۰۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی