0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستردوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(۲) حقوق تجارت(۱) انگلیسی عمومی(۲) حقوق جزای عمومی۲ مطالعات اسلامی(۲) مبانی علم سیاست حقوق اساسی (۱) حقوق مدنی(۲)
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
۱ کمال زوی عمرکمال ۵۸ ۴۲ ۸۰ ۷۲ ۵۸ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰
۲ عبدالبصیر ۰ ۳۲ ۶۰ ۹۱   ۶۸ ۷۵ ۵۵ ۳۶
۳ حبیبی نظراب شاه ۱۵ ۳۰ ۵۸ ۸۱ ۱۵ ۶۷ ۷۵ ۵۵ ۵۵
۴ احمدی عبدالاحد ۵۵ ۵۵ ۶۸ ۱۰۰ ۵۵ ۷۰ ۹۰ ۵۰ ۳۵
۵ رحیمی عبدالروف ۸۵ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۹۰ ۹۵ ۱۰۰
۶ عزیزی حاجی عزیز الله ۷۵ ۷۸ ۷۸ ۱۰۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۷ عمر گل ۳۷ ۵۰ ۷۳ ۶۳ ۳۷ ۶۱ ۳۳ ۵۵ ۶۱
۸ قصور زاده احمد شاه ۴۵ ۶۹ ۸۰ ۹۱ ۴۵ ۸۰ ۵۵ ۸۵ ۹۲
۹ حیدر هارون ۹۹ ۹۴ ۹۶ ۱۰۰   ۸۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۰ قندوزی امان الله خان ۵۵ ۴۴ ۸۸ ۹۰ ۵۵ ۷۴ ۱۰۰ ۶۵ ۶۲
۱۱ عطا جان ۳۲   ۸۲ ۸۸ ۳۲   ۵۵ ۴۰ ۵۵
۱۲ عرفانی شاه محمد ۶۵ ۹۸ ۹۷ ۶۷ ۶۵ ۱۰۰ ۹۵ ۹۶ ۱۰۰
۱۳ حیدری بومان ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۷۷ ۵۵ ۶۸ ۹۰ ۹۰ ۶۰
۱۴ موسی زی کتاب خان ۲۷   ۵۷ ۸۵ ۲۷ ۶۸ ۶۲ ۵۰ ۶۰
۱۵ علیزاده محمد اقبال ۶۰ ۵۷ ۸۳ ۱۰۰ ۶۰ ۹۰   ۶۶ ۵۶
۱۶ محمد امان ۵۵ ۵۰ ۹۵ ۹۱ ۵۵ ۷۸ ۸۰ ۹۵ ۶۵
۱۷ عزیزی صفر محمد ۰ ۳۵ ۹۱ ۵۸   ۵۸ ۶۵ ۸۰ ۵۵
۱۸ طوفان سید اسماعیل ۲۵     ۵۵ ۲۵ ۴۵ ۵۵   ۲۶
۱۹ سالنگی سید احمد ۸۰ ۹۲ ۷۸ ۷۳ ۸۰ ۸۹ ۹۰ ۶۵ ۷۴
۲۰ اشرفی غلام محمد ۵۸ ۴۷ ۷۲ ۷۷ ۵۸ ۱۰۰ ۸۰ ۵۵ ۵۵
۲۱ ملکزاده میرزاملک ۰                
۲۲ امیری عبدالمحمد ۵۵   ۹۰ ۶۷ ۵۵ ۴۹ ۶۰ ۴۰ ۵۵
۲۳ نبی زاده محمد عثمان ۴۰ ۲۸ ۹۵ ۸۹ ۴۰ ۷۵ ۵۹ ۶۸ ۷۷
۲۴ محمدی عبدالحیی ۳۶ ۴۶ ۵۵ ۸۵ ۳۶ ۸۳ ۷۰ ۸۴ ۷۱
۲۵ کوهستانی عبدالقادر ۷۰ ۳۲ ۶۷ ۷۸ ۷۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۷۶
۲۶ احمدی حسیب الرحمن ۵۵ ۳۹ ۵۷ ۷۸ ۵۵ ۷۸ ۵۵ ۴۰ ۶۹
۲۷ شاهی عبدالرازق ۳۷ ۴۱ ۵۷ ۷۳ ۳۷ ۶۸ ۵۵ ۷۵ ۵۵
۲۸ ابراهیمی محمد اقبال ۵۶ ۲۸ ۶۵ نقل ۵۶ ۵۷   ۵۵  
۲۹ غلام نبی ۳۸ ۹۳ ۶۱ ۸۰ ۳۸ ۵۷ ۴۸ ۴۸ ۵۵
۳۰ محمد حسین ۶۵ ۹۳ ۹۶ ۱۰۰ ۶۵ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۲
۳۱ رحمانی حبیب زمان ۵۵ ۶۰ ۸۵ ۸۰ ۵۵ ۱۰۰ ۸۳ ۶۰ ۷۳
۳۲ شریفی محمد شریف ۶۲ ۷۴ ۹۶ ۷۹ ۶۲ ۱۰۰ ۹۵ ۹۸ ۷۷
۳۳ رسولی غلا داود ۹۰ ۵۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵
۳۴ شریفی محمد حسین ۲۴ ۳۶ ۴۸ ۶۰ ۲۴ ۶۷ ۶۲ ۴۰ ۳۴
۳۵ عمری سفید خان ۹۰ ۶۷ ۸۲ ۱۰۰ ۹۰ ۸۵ ۷۰ ۸۷ ۷۰
۳۶ ابراهیمی محی الدین ۹۷ ۵۵ ۸۸ ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۰ ۹۵ ۹۶ ۹۵
۳۷ شیرزاد شیر زمان ۰ ۵۵ ۷۴       ۵۵ ۵۸  
۳۸ عبدالحکیم ۵۵ ۴۶ ۹۵ ۷۱ ۵۵ ۶۵ ۳۰ ۵۷ ۲۸
۳۹ صدیق محمد کریم ۳۵ ۳۳ ۶۲ ۵۹ ۳۵ ۵۵ ۳۵ ۴۶ ۲۸
۴۰ بیان محمد قاسم ۳۷   ۶۶ ۵۵ ۳۷ ۵۵ ۵۵ ۵۰ ۴۱
۴۱ حیدری غلام حسین ۹۰ ۹۹ ۹۶ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۴۲ ابراهیمی عبدالقیوم ۴۰ ۱۰ ۸۰ ۷۳ ۴۰ ۵۰ ۵۷    
۴۳ صدیقی نصرالدین ۴۰ ۲۰ ۶۰ ۵۵ ۴۰ ۵۵ ۵۵ ۴۰  
۴۴ انوری فضل احمد ۶۰ ۳۱ ۷۳ ۹۲ ۶۰ ۶۰ ۵ ۵۵ ۶۵
۴۵ همنوا غلام نبی ۴۲ ۱۸ ۴۶ ۵۵ ۴۲ ۵۵ ۳۸   ۳۸
۴۶ صافی گلاب ۹۰ ۹۲ ۹۵ ۹۶ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۴۷ حاجی سعدالدین ۵۷ ۴۵ ۷۶ ۷۶ ۵۷ ۸۴ ۷۵ ۹۰ ۵۷
۴۸ محمد قدیر ۵۹ ۵۷ ۸۶ ۹۸ ۵۹ ۶۳ ۸۰ ۸۴ ۵۵
۴۹ سلیمان حبیب الله ۳۴     ۷۹ ۳۴       ۵۵
۵۰ امیر یار خیر محمد ۶۰   ۷۱ ۷۳ ۶۰ ۸۳ ۷۳ ۶۱ ۶۰
۵۱ ایاز دوست محمد ۳۱ ۳۷ ۶۱ ۷۰ ۳۱ ۵۵   ۴۰ ۵۵
۵۲ عبدالکریم ۵۵ ۲۶ ۶۶ ۶۳ ۵۵ ۶۰     ۵۵
۵۳ ضیا سید حبیب الله ۰               ۱۰۰
۵۴ محدی غلام علی ۸۹       ۸۹       ۱۰۰
۵۵ یوسفی میر احمد ۷۵       ۷۵        

 

 

 

 

 

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی