0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس


 شماره نام پدر انگلیسی عمومی  ریاضیات مجزا  مطالعات اسلامی اساسات کمپیوتر برنامه نویسی ساختار دیتا 
 ۱  اختر محمد ۵۵  ۵۷  ۶۳  ۷۳ ۴٢ ۶۳
۲  محمد تقی ۱۰۰ ۹۵  ۸۶ ۶۳ ٨٩ ۸۱
 ۳  محمد حسین ۹۰  ۱۰۰ ۷۳  ۸۹ ٩۵ ۸۴
۴ پیوند علی ۱۰۰ ۱۰۰  ۸۲  ۸۴ ٩۴ ۹۲
۵ جمعه خان ۶۶  ۵۷ ۶۷  ۵۶ غیر حاضر غیر حاضر
۶ محمد ظاهر ۶۸ ۹۷  ۶۵ ۶۰ ٨٢ ۵۹
۷ رمضان ۸۲  ۸۸ ۹۰  ۹۱ ١٠٠ ۷۶
۸ عبدالمعروف ۷۲ ۶۱  ۸۱  ۶۵ ٨١
۹  امان الله ۸۳  ۷۰  ۶۰ غیر حاضر
 ۱۰  محمد علی ۸۶ ۹۱ ۹۰  ۸۹ ٩٣ ۹۳
۱۱  غلام رسول ۹۶  ۹۳  ۱۰۰  ۱۰۰ ١٠٠ ۹۴
 ۱۲  حسین ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰  ۷۳ ٩۶ ۸۹
۱۳  محمد سالم ۷۸  ۶۷  ۶۱  ۸۵ ۶٩
تاریخ نشر ۱۳۹۳/۱۰/۹  ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵  ۱۳۹۳/۱۰/۲۰  ١٣٩٣/١٠/٢٧

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی