0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم – روزانه – اقتصاد


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر دوم روزانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مضامین و نمرات
محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری
مشخصات کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر چانس
۱ الهه احمد حسین اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۶ ۹۹ ۱۰۰ ۸۱ ۱۰۰
دوم              
۲ جاوید سروری میر احمد اول ۹۵ ۷۸ ۷۰ ۶۶ ۴۴ ۸۶ ۹۰
دوم              
۳ جواد مجیدی فراموز اول ۸۰ ۷۲ غ ۵۸ ۵۸ ۶۰ ۹۵
دوم              
۴ داود حیدری سرور اول     ۸۸   ۳۴   ۳۵
دوم              
۵ روح الله وفا محمد صدیق اول ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۹۲ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۶ سویتا اکرمی اکرام الدین اول              
دوم              
۷ شاهد زمان زاحل سخی زمان اول ۷۵ ۷۲ ۷۷ ۸۶ ۳۷ ۸۵ ۹۸
دوم              
۸ عارض نادری محمد نادر اول ۸۰ ۹۲ ۷۵ ۵۹ ۴۵ ۷۰ ۱۰۰
دوم              
۱۰ عبدالمجید ستانکزی محمد سرور اول ۱۰۰ ۸۰ ۵۵ ۶۵ ۵۳ ۶۵ ۹۰
دوم              
۱۱ فرشته احمدی محمد یوسف اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۹۸ ۶۶ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۱۲ فیاض الدین وفا محمد نعیم اول ۸۵ ۶۶ ۸۰ ۷۴ ۵۸ ۹۵ ۱۰۰
دوم              
۱۳ فیروز احمد قاسمی فدا محمد اول ۹۵ ۷۲ ۸۲ ۶۵ ۸۷ ۹۳ ۹۵
دوم              
۱۴ کاظم مصور سفر اول ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۸۸ ۵۲ ۹۴ ۱۰۰
دوم              
۱۵ محمد بلال مهمند شاه محمود اول ۷۵ ۸۳ ۸۰ ۷۵ ۶۴ ۸۰ ۱۰۰
دوم              
۱۶ محمد حلیم عرب زاده محمد اشرف اول ۸۰ ۸۰ ۶۵ ۶۴ ۷۶ ۸۳ ۹۰
دوم              
۱۷ محمد سعید شایق میرباز اول ۸۵ ۸۲ ۸۰ ۷۵ ۶۵ ۹۰ ۹۸
دوم              
۱۸ مسیح الله رحیمی عبدالروف اول ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰ ۸۸ ۱۰۰
دوم              
۱۹ خالد احمدی محمد ظاهر اول ۷۵ ۵۵ ۵۵ ۵۶ ۵۵ ۵۵ ۸۰
دوم              
۲۰ تمنا نوریان محمد عظیم اول   ۱۰۰          
دوم              
۲۰ فرید احمد موسوی اول   ۶۵ ۵۵     ۵۸ ۳۵
دوم              

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی