0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-روزانه-انجینیری


تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات تا سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.

 شماره نام پدر  فزیک(٢)  کیمیا(١). اوتوکد  ادبیات دری برنامه نویسی ریاضی۲   انگلیسی 
۱  محمد انور ٧٣ ٨٩  ۹۴  ۹۰  ۷۲  ۸۹  ۱۰۰
۲  محمد یوسف  ۵۵ ٨٧  ۷۲  ۵۵ ۷۶  ۴۲  ۷۰
۳  صفر علی  ۵٧  ۶٧  ۷۵   ۵۵ ۲۰  ۶۴
۴  بوستان علی  ۵۵  ١٠٠  ۷۰  ۸۳  ۷۷ ۵۵  ۹۱
۵  خدا رحم    ۵٧  ۷۰  ۴۴ ۵۵  ۳۰  ۶۲
۶  رجب علی  ٨٢  ١٠٠  ۷۲  ۸۱ ۹۶  ۹۵ ۹۰
۷  شیر آغا  ۵۵  ٨١  ۷۰  ۷۰ ۸۵  ۴۰  ۹۰
۸  سید عالم  ۵۵  ٩۵  ۸۱  ۵۸ ۶۶  ۸۳  ۸۸
۹  سید داود  ۶۴  ٧٠  ۷۶  ۴۱ ۶۶  ۴۰  ۸۷
۱۰  سید تقی  ۶٨  ١٠٠  ۸۳  ۷۶ ۶۹  ۶۱  ۹۹
۱۱ هدایت الله    ٧٧        
۱۲  سید طاهر شاه  ۶١  ٨١  ۸۵  ۵۶   ۴۲  ۹۲
۱۳  غلام جان            
۱۴  قمبر علی  ٩٣  ١٠٠  ۹۳  ۹۶ ۸۸  ۸۵  ۱۰۰
۱۵  محمد امیر  ۶٨  ٨٩ ۵۸  ۸۱ ۶۸ ۴۰  ۸۶
۱۶  عبدالبهادر  ۵۵  ٧٠  ۹۷  ۵۵   ۴۱  ۱۰۰
۱۷  بابا علی  ٧٢  ١٠٠  ۸۳  ۸۸ ۹۶  ۹۵  ۹۸
۱۸  مسجدی  ۵۵  ۵٧  ۷۶  ۶۶ ۵۵  ۲۰  ۸۰
۱۹  محمد نعیم  ۵٨  ٨٠  ۷۵  ۷۱ ۵۹  ۴۱  ۹۸
۲۰  عبدالله  ۵۵  ٧۶  ۸۵  ۶۹ ۵۵  ۴۱  ۷۶
۲۱  عبدالروف  ٩٠  ١٠٠  ۹۱  ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۰۰  ۱۰۰
۲۲  میرزا حسین  ۶٢  ١٠٠  ۹۰  ۷۰ ۹۲  ۳۲  ۸۰
۲۳  غلام سخی  ٧٩  ٩٠  ۷۶  ۹۵ ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۵
۲۴  نصرالله  ٩٧  ١٠٠  ۹۵  ۶۵   ۱۰۰  ۱۰۰
۲۵  محمد هادی  ٩٠  ٩۶  ۶۸  ۷۲ ۹۳  ۸۶  ۱۰۰
۲۶  سراج الدین  ۵۵  ۶٢  ۵۸  ۷۲ ۷۱  ۳۰  ۶۸
۲۷  ولی محمد    ٧۵  ۶۸  ۴۶   ۸۱  ۸۰
۲۸ حمزه(تخلص)    ۵۵  ۷۰  ۶۵   ۶۰
۲۹  آزاد(تخلص)    ۵٧ ۶۰ ۸۵ ۶۶  ۸۷
۳۰            
۳۱            
۳۲            
تاریخ نشر    ١٣٩٣/١٠/١٣.  ١٣٩٣/١٠/١٣.  ۹۳/۱۰/۲۸  ۹۳/۱۰/۲۸  

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی