0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(۲) حقوق تجارت(۱) انگلیسی عمومی(۲) حقوق جزای عمومی۲ مطالعات اسلامی(۲) مبانی علم سیاست حقوق اساسی (۱) حقوق مدنی(۲)
شماره تخلص نام پدر
۱ محمدموسی     ۶۶ ۶۱ ۳۴ ۸۰ ۹۵ ۵۵  
۲ ابراهیم خیل عبدالحکیم ۷۲ ۷۲ ۶۶ ۶۸ ۵۵ ۹۰   ۸۶ ۶۳
۳ محمد زاهد ۷۴ ۸۵ ۶۵ ۷۳ ۵۵ ۸۰ ۶۵ ۶۴ ۴۳
۴ ستانکزی احمد شاه ۶۲   ۸۴ ۵۶ ۳۱ ۷۵ ۱۸ ۳۴ ۳۰
۵ جامی محمد دین ۷۱ ۹۰ ۸۸ ۷۶ ۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۵ ۸۳
۶ انوری محمد انور ۹۹ ۸۰ ۹۴ ۸۸ ۶۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۵۶
۷ عزیز یار عبدالرحمن ۶۷ ۹۰ ۸۶ ۷۵ ۵۹ ۸۰ ۸۲ ۵۷ ۹۱
۸ امر خیل محمد اسماعیل   ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۰
۹ رحیمی عبدالله ۹۸ ۱۰۰ ۹۵ ۹۶ ۶۵ ۸۸ ۱۰۰ ۸۶ ۷۲
۱۰ محمدی محمد یوسف ۶۰ ۹۵ ۹۰ ۶۶ ۵۹ ۹۱ ۷۵ ۶۰ ۷۳
۱۱ داوی محمد رشاد ۷۶ ۶۰ ۸۰ ۵۸ ۷۰ ۸۰ ۶۵ ۷۴ ۶۳
۱۲ معاشر محمد امین ۸۰ ۸۰ ۷۵ ۵۵ ۳۵ ۷۸ ۷۲ ۷۳ ۵۸
۱۳ عبدالقادر ۹۵ ۱۰۰ ۸۶ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۱ ۱۰۰
۱۴ سادات سیدمحمد اکبر ۵۵ ۵۵   ۵۶ ۳۶ ۲۵   ۸ ۶۰
۱۵ سید محمد امین ۵۵ ۷۰ ۶۰ ۶۶ ۵۳ ۷۵ ۳۷ ۳۹ م
۱۶ فرهمند سید غلام ۶۸ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۵ ۱۰۰ ۳۹ ۸۵
۱۷ شیرزی شیرآغا ۷۳ ۹۵ ۸۲   ۴۴   ۷۰ ۵۶ ۴۰
۱۸ سهاک محمد حسین ۷۷ ۹۵ ۶۳ ۷۴ ۵۵ ۹۰ ۵۵ ۵۵ ۴۳
۱۹ بشر دوست رزق الله ۶۷ ۸۸ ۶۰ ۷۶ ۲۶ ۶۸ ۷۵ ۵۷ ۶۲
۲۰ خیری عبدالصمد ۱۰۰ ۹۵ ۹۵ ۹۴ ۷۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۸۲
۲۱ انوری محمد عارف       ۷۰ ۳۶ ۶۰ ۵۷   ۵۸
۲۲ ابراهیم خیل عبدالحکیم ۸۴ ۸۵ ۹۱ ۵۸ ۷۵ ۹۰ ۵۵ ۸۳ ۷۴
۲۳ خلیلی حسام الدین ۷۹ ۱۰۰ ۹۶ ۷۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۸
۲۴ محمدی نادرعلی ۸۶ ۱۰۰ ۹۶ ۸۰ ۷۸ ۹۵ ۹۵ ۸۹ ۷۸
۲۵ میردادیان نورز علی ۹۰ ۷۵ ۸۵ ۷۱ ۵۵ ۸۲ ۱۰۰ ۸۰ ۶۵
۲۶ فرهنگ محمد ولی ۹۵ ۱۰۰ ۹۶ ۹۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰
۲۷ قادری محمدعارف ۸۵ ۸۵ ۷۳ ۵۹ ۵۵ ۷۳ ۹۵ ۶۳ ۶۱
۲۸ امرخیل محمد اسمیعل ۱۰۰ ۹۶ ۹۰ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۸۷
۲۹ عمری محمد عیسی ۶۰ ۷۰ ۷۴ ۶۹ ۵۵ ۶۱ ۶۲ ۶۰ ۳۴
۳۰ بخشی محمد احسان ۸۲ ۷۶ ۶۴ ۹۸ ۷۸ ۸۱ ۷۵ ۶۸  
۳۱ یعقوبی شاه پسند ۵۸ ۷۰ ۶۵ ۵۵ ۵۵ ۴۵ ۶۳ ۷۳ ۶۳
۳۲ خیامی محمد نبی ۵۶ ۸۳ ۶۰ ۸۱ ۶۹ ۷۰ ۷۰ ۵۵  
۳۳ نوری نورز علی ۵۵   ۶۰ ۶۸ ۲۷ ۶۳ ۶۵ ۶۵  
۳۴ رحمت یار اختر محمد ۶۹ ۶۱ ۶۶ ۵۸ ۳۴ ۸۰ ۸۰ ۵۵ ۶۳
۳۵ امیری غوث الدین ۸۲ ۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۷ ۷۸ ۱۰۰ ۶۲ ۴۵
۳۶ سکندری سلام الدین ۸۳ ۸۵ ۸۴ ۷۳ ۶۳ ۸۵ ۶۰ ۷۷ ۴۱
۳۷ حبیببی حسام الدین ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۸ ۹۵ ۹۰ ۹۰ ۸۳ ۱۰۰
۳۸ تقدسی سید محمد جواد ۹۰ ۸۵ ۸۵ ۹۸ ۶۵ ۹۰ ۱۰۰ ۷۷ ۸۳
۳۹ امرخیل محمد اسماعیل ۹۵ ۹۳ ۸۶ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۸۲
۴۰ غنی زاده محمد امین ۹۵ ۵۵ ۶۰ ۶۱ ۴۶ ۷۵ ۱۰۰ ۴۷ ۵۵
۴۱ عثمانی محمد عثمان ۹۷ ۹۰ ۸۵ ۷۹ ۵۵ ۸۵ ۱۰۰ ۷۵ ۸۳
۴۲ ابرهیمی محمد ابراهیم ۹۱ ۹۵ ۸۶ ۷۶ ۶۳ ۹۰ ۵۵ ۵۸ ۸۶
۴۳ عطایی زیارت شاه ۸۲ ۹۰ ۹۱ ۹۴ ۶۰ ۸۵ ۷۰ ۸۵ ۳۹
۴۴ امیری احمد ضیا ۷۵ ۹۰ ۸۰ ۷۶ ۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۹ ۵۶
۴۵ ابراهیمی امان الله ۶۵ ۷۵ ۹۱ ۷۲ ۷۵ ۹۵ ۷۵ ۴۵  
۴۶ کریمی محمد اسلم ۹۳ ۹۵ ۹۶ ۷۹ ۷۸ ۸۲ ۸۰ ۵۵ ۸۲
۴۷ حمیدی عبدالحمید ۸۶ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۷ ۹۰   ۸۸ ۹۲
۴۸ نبی زاده نبی جان ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۸۵ ۹۵ ۷۶
۴۹ پوپل زی همایون ۸۸ ۹۰ ۹۶ ۹۸ ۷۴ ۸۵ ۱۰۰ ۷۵ ۶۸
۵۰ هوتک عبدالرحمن ۵۷ ۷۰ ۶۰ ۸۳ ۳۷ ۹۰ ۷۵ ۲۵ ۵۷
۵۱ توتا خیل عزیزالرحمن ۷۸ ۷۳ ۶۷ ۷۰ ۴۹ ۵۰   ۳۵ ۵۵
۵۲ کریمی نظام الدین ۷۲ ۷۰ ۶۴ ۶۰ ۱۵ ۳۵   ۳۵ ۳۷
۵۳ نور آغا ۷۸ ۸۰ ۶۰ ۸۲ ۶۰ ۵۵ ۸۷    
۵۴ سروری غلام فاروق ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۸۰
۵۵ فریاد افغان محمدآصف ۸۶ ۷۸ ۶۹ ۷۹ ۵۵ ۶۵ ۸۰ ۵۵ ۸۷
۵۶ محمد نظام   ۶۰              
۵۷ نوری   ۷۸             ۳۸
۵۸ گلاب شاه       ۶۷          
۵۹ مموزی نورآغا               ۳۶ ۶۵

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی