0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-روزانه-کامپیوتر ساینس


تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.

 شماره نام پدر  انگلیسی عمومی ۲  اساسات کمپیوتر مطالعاتاسلامی  ریاضیات مجزأ  برنامه نویسی  ساختار دیتا

 

۱  شاه محمود  ۷۰  ۵٧  ۵٩  ۶٣  ۷۶
۲  نعمت الله ۶۶  ۵٧  ٧٧  ۵٨  ٨٣ ۶۴
۳  عبدالبصیر  ۸۴  ٨۴  ٧٣  ٨۵  ٩٣ ۸۱
۴  موسی خان ۵۵  ۵٧  ٣۵  ۶۵  ۵۶ ۵۱
۵  محمد جریر ۸۹  ۶٣  ٨۵  ١٠٠  ٧۶ ۸۱
۶  محمد صدیق ۶۳  ۵۵  ۵۵ ۶٢ ۵۶ ۵۹
۷  محمد ابراهیم ۵۷  ٧۵ ۶۶ ۶۲
۸  عبدالخلیل ۵۷  ۶١  ۵٧ ۶۴
۹  محمد هاشم ۵۵  ۶٧  ۶٠  ٨۵  ۶٠ ۵۵
۱۰  محمد افضل ۹۲  ۵۵  ۵۵  ٣٨ ۲۱
۱۱  فیض محمد ۷۴  ٨٢  ۶٠  ۶۶  ۶۶ ۸۸
۱۲  محمد انور ۶۴  ۵۵  ٧٠ ٧٠  ۶١ ۶۱
۱۳  محمد حسین ۵۵  ۴٠
۱۴  محمد باقر ۹۵  ۶۴  ۵٨ ٧٢  ۵۶ ۵۵
۱۵  محمد عمار ۸۹  ٧٢  ٧۶  ٩٩  ٨٩ ۷۲
۱۶  زلمی ۵۵  ۵٧  ۴۶
۱۷  محمد یعقوب ۵۵  ۵۵  ۶۴  ۵۶  ۵٩ ۷۳
۱۸  غلام دستگیر ۵۵ ۶١  ۶٨  ٧٢  ۶٣ ۷۰
۱۹  علی مراد ۶۵  ۶١  ۶٣  ۶١  ۶۴ ۶۷
۲۰  محمد یونس ۹۱  ٩۶  ٩١  ٩٨  ٩٢ ۹۷
۲۱  محمد اسماعیل ۸۲  ۵۵  ۶۴  ۵۵  ۴٧ ۵۱
۲۲  محمد یعقوب ۵۵ ۵۵  ۵۵  ۴٠
۲۳  محمد زمان ۷۴  ۵۵  ٨١  ۶٣ ۶۳
تاریخ نشر  ٩٣/١٠/٩.  ٩٣/١٠/١۵.

۵۵

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی