0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم – شبانه – اقتصاد


نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر دوم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری
مشخصات کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر چانس
۱ احمد نور نور محمد اول ۶۰ ۷۲ ۸۸
دوم
۲ احمد ذبیح محمد مختار اول
دوم
۳ ادیب الله سروی شیرین محمد اول ۵۵ ۵۵ ۶۵ ۶۱ ۵۵ ۹۰ ۱۰۰
دوم
۴ پاینده صالحی محمد اکرم اول ۶۵ ۵۵ ۵۵ ۷۵
دوم
۵ حامد احمدی عبدالحمید اول ۱۰۰ ۷۷ ۷۸ ۸۱ ۹۱ ۸۴ غ
دوم
۶ حرمت فردوس ایوبی محمد عارف اول ۶۵ ۶۴ ۷۲ ۵۵ ۶۶ ۸۰ ۹۵
دوم
۷ حسیب الله محمدزاده عبدالله اول ۱۰۰ ۶۹ ۷۶ ۸۰ ۶۰ ۹۱ ۱۰۰
دوم
۸ ذبیح الله محمدی عبدالمحمد اول ۹۵ ۶۲ ۱۰۰ ۸۵ ۸۷ ۸۱ ۱۰۰
دوم
۹ رامش رحیمی عبدالستاد اول ۹۵ ۶۱ ۷۹ ۶۷ ۶۷ ۱۰۰ ۹۵
دوم
۱۰ رامین محرابی نوران شاه اول
دوم
۱۱ شاداب سلیمان خیل محمد هارون اول
دوم
۱۲ عبادالله عباد شاه رضا اول ۲۵ ۶۱ ۶۶ ۷۸ ۵۵ ۹۲ ۸۸
دوم
۱۳ عبدالبصیر ستانکزی فضل احمد اول ۹۵ ۶۷ ۶۲ ۵۸ ۵۹ ۷۸ ۹۸
دوم
۱۴ فرهاد سخی زاده عبدالجبار اول ۹۵ ۵۶ ۸۱ ۶۸ ۵۵ ۸۰ ۱۰۰
دوم
۱۵ فیروز احمدی گل احمد اول
دوم
۱۶ قدرت الله عزیزی حفیظ الله اول ۷۷ ۷۳ ۷۲ ۵۷ ۶۵ ۷۹ ۹۵
دوم
۱۷ محمد حامد رستمی محمد سهراب اول ۱۰۰ ۸۸ ۸۵ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۱۸ ممتاز احمد همیار سردارمحمد اول ۹۰ ۵۵ ۷۵ ۱۰۰
دوم
۱۹ مهر الله ابراهیمی عبدالشکور اول
دوم
۲۰ نوریه غنی زاده محمد امین اول ۹۰ ۷۸ ۹۳ ۵۸ ۸۷ ۱۰۰ ۹۵
دوم
۲۱ نوید کبیری محمد آصف اول ۱۰۰ ۶۸ ۷۷ ۶۰ ۵۷ ۹۰ ۱۰۰
دوم
۲۲ حشمت الله صافی اول ۷۷ ۵۵ ۵۵ ۱۰۰
دوم
۲۳ محمد موسی موسوی ظهر اول ۷۳
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی