0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-شبانه-انجینیری


شماره مشخصات
اتوکد کیمیا۲ فزیک ریاضی انگلیسی تخصصی تاریخ مطالعات اسلامی
کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر چانس
۲ بختیار جویا چمن علی اول ۵۵
۳ خواجه الیاس صدیقی خواجه نور گل اول ۰
سید نسیم هاشمی سید تاج الدین اول ۹۰ ۸۰ ۷۵ غ ۹۷ ۸۶ ۹۹
۶ شاه محمود حیدری عبدالصبور اول ۷۰ ۷۴ ۸۶ ۸۱ ۸۸ ۱۰۰ ۹۵
۷ شایسته گل احمدزی محمد گل اول ۷۱ ۷۳ ۶۲ ۵۶ ۹۵ ۸۱ ۹۱
۸ عبادالله ظهیر محمد هاشم اول ۹۳ ۹۴ ۶۷ ۸۲ ۹۵ ۹۲ ۹۴
۹ عبدالبشیر قاسمی محمد عمر اول ۹۲ ۹۳ ۶۶ غ ۱۰۰ ۹۱ ۹۸
۱۰ عبدالستار ساحل سردار اول ۰
۱۱ عبدالسمیع ملک زاده عبدالصبور اول ۵۵ ۶۰ ۵۵ غ ۸۲ غ ۹۸
۱۲ عبدالمجیب جیوش جیحون نورالرحمن اول ۷۳ ۶۵ ۷۹ ۵۹ ۸۳ ۹۷ ۱۰۰
۱۳ فواد احمد عطایی اول ۷۷ ۹۰ ۶۹ ۷۱ ۹۵ ۸۲ ۹۳
۱۴ قیس قریشی محمد صابر اول ۶۳ ۳۰ ۵۵ ۷۲ ۵۵ ۸۰
۱۵ محمد زبیر حمزه محمد نادر اول ۵۵ ۵۵
۱۶ محمد قیوم قریشی محمد اکبر اول ۷۱ ۸۴
۱۷ محمد موسی هاشمی محمد هاشم اول ۰
۱۸ محمد نعیم مسعودی غلام…… اول ۵۵
۱۹ مصطفی کمال امیر محمد اول ۷۲ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸
۲۰ نبیل شهید زاده کامل اول ۶۳ ۶۵ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۶۸ ۹۳
۲۱ نور محمد فقیری ملا محمد اول ۷۲ غ ۵۵ غ ۸۷ ۶۹ ۸۱
۲۲ نوروزعلی غلامی غلام حسین اول ۰
۲۳ واجب الله واقف عبدالمجید اول ۷۸ ۸۰ ۹۵ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸ ۱۰۰
۲۴ عبدالناصر عبدالواسع اول ۵۵
۲۵ یلداش محمد ظفر اول ۲۲ ۷۳
۲۶ احمد نوید عبدالجبار اول ۶۶ ۸۵

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی