0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
کریدت کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(۲) حقوق تجارت(۱) انگلیسی عمومی(۲) حقوق جزای عمومی۲ مطالعات اسلامی(۲) مبانی علم سیاست حقوق اساسی (۱) حقوق مدنی(۲)
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ نظامی نظام الدین ۷۶ ۷۵ ۷۳ ۶۶ ۸۳ ۶۷ ۱۰۰ ۵۸ ۶۱
۲ پوپل عطا محمد ۷۷ ۸۰ ۶۵   ۳۸ ۶۳ ۵۷ ۴۵ ۶۴
۳ جهنامل عبدالباقی ۱۰۰ ۷۵ ۹۱ ۹۸ ۵۷ ۹۲ ۱۰۰ ۷۸ ۹۰
۴ امیری امیر محمد ۶۲ ۷۷ ۶۴ ۳۹ ۴۹ ۶۲ ۱۰۰ ۵۸  
۵ اسدی حاجی عبید الله ۹۱ ۹۰ ۱۰۰ ۸۳ ۸۳ ۹۱ ۱۰۰ ۸۰ ۷۴
۶ وارث عبدالهادی ۸۰ ۹۰ ۸۲ ۸۴ ۶۳ ۸۵ ۶۶ ۵۶ ۶۸
۷ کیهان نوروز علی ۸۷   ۸۰ ۷۴ ۴۸   ۶۹ م ۶۷
۸ صابری بلبل شاه ۸۹ ۷۰ ۵۹   ۷۲ ۶۵ ۳۳ ۴۵ ۵۵
۹ اکبری محمد عظیم ۹۸ ۹۵ ۷۷ ۵۵ ۷۸ ۷۱ ۹۳ ۵۵ ۵۷
۱۰ عطائی عبدالباقی ۵۸ ۵۵ ۵۵ ۶۳   ۷۰ ۵۵ ۶۲ ۳۶
۱۱ رحمانی صفت الله   ۵۵ ۵۳   ۳۰ ۵۷ ۵۵ ۴۰ ۳۸
۱۲ رحمانی عبدالصمد ۷۷ ۸۰ ۸۲ ۶۷ ۵۶ ۷۴ ۱۰۰ ۵۹ ۷۴
۱۳ احمدی میرا جان ۸۶ ۹۲ ۶۲ ۵۹ ۴۷ ۷۴ ۸۹ ۹۰ ۷۳
۱۴ سراج مرزا گل ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۳ ۶۸ ۹۰ ۹۴ ۸۵ ۷۶
۱۵ تسلیم سارا ۹۴ ۱۰۰ ۸۸ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸ ۱۰۰ ۷۴ ۹۰
۱۶ خرد خدای داد ۷۷ ۷۰ ۸۴ ۵۵ ۶۱ ۷۶ م  ۲۵ ۲۵
۱۷ نواب زاده منصور ۵۹ ۶۰ ۶۶   ۶۲ ۵۵ ۶۵ ۵۵ ۵۵
۱۸ ابراهیمی یادگار ۶۳ ۸۵ ۵۵   ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۴۳ ۵۵
۱۹ کیهان عبدالصادق ۵۶ ۹۰ ۶۲ ۹ ۲۸ ۵۸ ۵۸ ۴۵ ۳۰
۲۰ ستانکزی عبدالواسع ۶۷ ۸۰ ۶۲   ۵۸ ۵۵ ۹۱ ۴۵ ۳۵
۲۱ خادم محمد امین ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۶۸ ۹۳ ۹۰ ۹۸ ۱۰۰ ۸۳
۲۲ ورسجی محمد نعیم ۶۴ ۶۸ ۷۰ ۳۰ ۴۷ ۶۷ ۷۸ ۴۵ ۵۵
۲۳ ابراهیمی محمود جان ۶۱ ۸۵ ۶۵ ۸۱ ۶۱ ۷۵ ۹۵ ۶۲ ۷۰
۲۴ اکبری محمد اعظم ۷۱ ۹۰ ۸۷ ۹۸ ۵۵ ۶۷ ۹۵ ۵۹ ۵۵
۲۵ پیمان محمد نعیم ۱۰۰ ۹۵ ۶۸ ۸۳ ۶۵ ۸۰ ۱۰۰ ۸۸ ۶۵
۲۶ محمدی سخی محمد ۸۳ ۸۰ ۶۴   ۸۲ ۸۶ ۹۳ ۸۲ ۵۵
۲۷ حریف قمر الدین ۱۰۰ ۹۰ ۸۶ ۹۹ ۷۰ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰
۲۸ همدرد فضل الرحمن ۹۷ ۹۵ ۸۵ ۸۵ ۷۲ ۹۴ ۹۵ ۷۵ ۸۳
۲۹ رحیمی حاجی لشکر خان ۵۵ ۷۳ ۶۲ ۱۵ ۵۶ ۶۱ ۶۰ ۴۰ ۳۱
۳۰ حسنی محمد نبی ۹۴ ۸۵ ۸۵ ۸۹ ۶۰ ۶۳ ۱۰۰ ۶۹ ۷۴
۳۱ نوری نور احمد ۷۴ ۱۰۰ ۶۰   ۲۹ ۶۱ ۷۲ ۵۵ ۵۵
۳۲ پنجشیری معراج الدین ۸۸ ۸۴ ۸۴   ۶۸ ۸۵ ۹۴ ۴۵ ۶۸
۳۳ محمد شیرین ۹۱ ۸۰ ۶۸ ۹۱ ۷۰ ۶۹ ۱۰۰ ۵۸ ۷۹
۳۴ ذکرالله ۷۹ ۹۰ ۸۵ ۵۶ ۶۰ ۷۵ ۵۹ ۵۵ ۶۳
۳۵ سایس ۶۲ ۶۸ ۶۸     ۵۶     ۵۵
۳۶ خلیل زاده عبدالکریم ۶۰ ۶۵ ۶۸ ۶۷ ۶۵ ۶۱ ۶۲ ۰ ۶۱
۳۷ سلیمی دایم خان ۸۲ ۹۰ ۷۶ ۵۵ ۶۷ ۸۶ ۱۰۰ ۶۵ ۶۰
۳۸ آرمان شاه رمضان ۹۰ ۷۵ ۶۶ ۶۹ ۸۸ ۶۵ ۸۸ ۵۵ ۷۵
۳۹ افضلی محمد حسن ۱۰۰ ۵۵ ۸۶ ۸۵ ۶۹ ۹۶ ۱۰۰ ۲۰ ۶۶
۴۰ مسلم یار نازک میر ۷۹ ۹۰ ۸۶ ۵۶ ۶۲   ۱۰۰ ۶۰ ۷۵
۴۱ یوسفی غلام فاروق ۸۰ ۹۰ ۶۹   ۶۸ ۷۵ م ۵۵ ۵۵
۴۲ مجیدی محمد داوود ۶۳ ۹۰ ۸۳ ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۸۵ ۶۰ ۵۵
۴۳ چهار دره مسعود ۶۴ ۵۵ ۶۱   ۴۳ ۵۵ ۶۷ ۴۵ ۶۲
۴۴ علی زاده احمد ۶۹ ۸۵ ۸۱   ۸۵ ۵۵ ۸۶ ۶۵ ۳۵
۴۵ کوهستانی محمد مرید ۶۹ ۸۵ ۶۶     ۵۵ ۹۰ م ۵۵
۴۶ مصلح عطا محمد ۵۵ ۷۵ ۷۵   ۸۵ ۸۶ ۱۰۰ ۶۵ ۵۵
۴۷ سالمی محمد سالم ۷۴ ۷۳ ۷۰ ۷۹ ۵۵ ۷۱ ۸۲ ۵۵ ۳۹
۴۸ بخشی محمد بخش ۶۲ ۷۲ ۷۶ ۶۵ ۵۵ ۵۵ ۹۹ ۶۴ ۵۵
۴۹ رحیمی گل احمد ۸۹ ۸۰ ۸۱ ۳۴   ۸۰ ۹۵ ۹۱ ۸۳
۵۰ افغان عزت الله ۷۴ ۶۵ ۶۷ ۵۵ ۴۴ ۵۵ ۹۰ ۴۵ ۳۹
۵۱ امید محمد انور ۷۹ ۹۰ ۷۰ ۵۵ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ ۴۴ ۶۶
۵۲ عمرخیل زین العابدین         ۶۷        

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی