0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر دوم-شبانه-کامپیوتر ساینس


تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.

 شماره نام پدر  اساسات کمپیوتر  ساختار دیتا ثقافت إسلامی برنامه نویسی انگلیسی عمومی۱ ریاضیات مجزا
١  محمد علی شاه  ٧٠  ۶۲ ۴۴ ۶٩ ۶۵ ۵۵
٢  عبدالعلی  ۶۴ ۹۱ ۶٨ ٨۵ ۶۶ ۶۳
٣  نوروز علی  ٧۶  ۸۰ ٩٠ ٨۵ ۸۰ ۷۳
۴  غلام دستگیر  ۶٠ ۷۹ ٧٣ ٧٢ ۶۴ ۶۴
۵  شیر باز  ٩۵  ۹۲ ٩٨ ٨٨ ۹۱ ۸۲
۶  محمد عیسی  ۶۶ ۸۴ ۶٧ ٩١ ۸۶ ۵۵
٧  عبدالودود  ۶١  ۶۸ ۵۵ ۶٩ ۶۸ ۳۵
٨  علی داد  ۶۵  ۵۵ ۶١ ۵۵ ۵۶ ۳۱
٩  محمد صالح  ٩٢  ۹۸ ٩۶ ٩۵ ۹۴ ۷۰
 ١٠  محمد اکبر  ۵٧  ۷۲ ١٨ ۶١ ۷۰ ۵۵
١١  میر محمد سمیع  ۶۶  ۶۱ ۶٠ ۵٩ ۶۵ ۵۹
١٢  ابراهیم  ۵٨ ۵۵ ۶٢ ۵۵ ۷۳ ۳۸
١٣  نور الله  ۵٧  ۷۶ ۵٩ ۶١ ۷۶ ۴۱
 ١۴  عبدالرحیم  ۵۶  ۵۵ ۶٨ ٢١ ۲۹
۱۵  محمد افضل  ۵۸ ٢۴ ٣۴ ۴۸ ۳۵
۱۶ محمد اصغر ۶۱ ۶۶ ۵۵ ۸۲ ۳۸
۱۷ خاکراه ۵۵ ۴٠ ٢٨  ۶۰  ۳۲
 ۱۸
 تاریخ نشر  ۱۳۹۳/۱۰/۱۳  ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ٩٣/١٠/١۶ ٩٣/١٠/١۶  ۱۳۰۳/۱۰/۱۷ ۹۳/۱۰/۲۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی