0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری


سمستر سوم-بعدازظهر-انجینیری: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۵/۳۱

 

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر سوم ظهر ـ نیمسال  اول ۱۳۹۴
شماره
  مشخصات ریاضی۳ سروی ۱ جیولوزی فزیک ۳ تحلیل سرکت مطالعات اسلامی تاریخ
کریدت ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ زلف علی ۹۳۷۰۲۰۰۳ اول ۸۷ ۷۱ ۷۰ ۷۸ غ غ ۸۰
دوم
۲ گلا جان ۹۳۷۰۲۰۱۳ اول ۶۴ ۳۸ ۶۰ غ ۸ غ غ
دوم
۳ خادم ۹۳۷۰۲۰۲۲ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۴ موسی ۹۳۷۰۲۰۲۶ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۵ حسیب الله ۹۳۷۰۲۰۳۲ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۶ غلام حضرت ۹۳۷۰۲۱۸۶ اول ۷۴ غ غ غ ۱۴ ۸۲ غ
دوم
۷ سید جلال آقا اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۸ نصیر احمد ۹۳۷۰۲۰۴۰ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۹ رمضان ۹۳۷۰۲۰۴۴ اول ۹۰ ۶۲ ۶۸ ۶۹ ۶۳ ۹۲ ۵۵
دوم
۱۰ عبدالغفار اول ۷۳ ۵۵ ۷۰ ۶۰ غ غ غ
دوم
۱۱ محمد رضا ۹۳۷۰۲۰۵۰ اول ۱۰۰ ۸۶ ۸۶ ۹۰ ۸۹ غ ۱۰۰
دوم
۱۲ عبدالحسین ۹۳۷۰۲۰۶۰ اول ۶۴ ۶۸ ۷۰ ۳۰ غ ۷۳ ۶۵
دوم
۱۳ غلام حیدر ۹۳۷۰۲۰۶۵ اول ۷۲ ۶۰ ۷۰ ۸۵ ۶۵ ۹۹ ۷۰
دوم
۱۴ امان الله ۹۳۷۰۲۱۶۱ اول ۹۷ ۹۰ ۷۰ ۶۳ ۲۰ ۹۱ ۷۰
دوم
۱۵ محمد اسحق ۹۳۷۰۲۰۶۹ اول ۵۵ ۷۳ ۸۱ ۶۲ ۵۰ ۸۸ ۳۰
دوم
۱۶ خدا بخش ۹۳۷۰۲۰۷۰ اول ۸۰ ۶۴ ۷۰ غ ۲ ۷۲ ۶۰
دوم
۱۷ عبدالله ۹۳۷۰۲۰۷۱ اول ۵۵ ۵۸ ۸۵ غ ۷ ۹۲ ۶۰
دوم
۱۸ اسماعیل ۹۳۷۰۲۰۹۹ اول ۷۶ ۹۷ ۸۶ غ ۷ ۱۰۰ غ
دوم
۱۹ محمد مقیم ۹۳۷۰۲۰۷۴ اول ۸۸ ۶۷ ۷۰ ۹۵ ۳۴ ۹۱ ۶۵
دوم
۲۰ محمد حکیم ۹۳۷۰۲۱۱۷ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۲۱ محمد انور ۹۳۷۰۲۰۸۵ اول ۷۴ ۹۰ ۷۹ غ ۱۳ ۸۸ ۷۵
دوم
۲۲ محمد آجان ۹۳۷۰۲۰۸۸ اول ۶۰ ۷۸ ۵۵ غ ۱۳ ۸۰ غ
دوم
۲۳ محمد ظاهر ۹۳۷۰۲۰۹۲ اول غ ۸۵ غ غ غ غ ۸۰
دوم
۲۴ محمد آصف ۹۳۷۰۲۰۹۳ اول ۶۲ ۶۸ ۶۵ غ ۱۴ غ ۳۵
دوم
۲۵ محمد عیسی ۹۳۷۰۲۰۹۵ اول ۹۵ ۸۰ ۶۵ ۶۰ ۲۸ ۹۹ ۸۰
دوم
۲۶ سید محمد ۹۳۷۰۲۰۹۶ اول ۷۰ ۶۱ ۵۹ ۳۰ ۱۴ ۸۲ ۵۵
دوم
۲۷ محمدجمیل ۹۳۷۰۲۰۹۷ اول غ غ غ ۴۰ غ غ غ
دوم
۲۸ سخی داد ۹۳۷۰۲۱۰۳ اول غ ۶۵ غ غ غ غ ۴۰
دوم
۲۹ غلام رسول ۹۳۷۰۲۱۰۲ اول ۶۹ ۸۰ ۷۰ غ غ ۷۵ غ
دوم
۳۰ رجب علی ۹۳۷۰۲۱۱۸ اول ۹۵ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۱ هدایت الله ۹۳۷۰۲۱۶۵ اول ۷۱ ۵۵ غ غ غ ۸۰ غ
دوم
۳۲ حبیب الله ۹۳۷۰۲۱۱۵ اول ۶۸ غ غ غ غ غ ۶۰
دوم
سحر گل اول ۳۰ غ ۵۵ ۳۰ ۱۳ ۷۱ غ
دوم
۳۳ محمد مهدی اول ۶۷ ۴۵ ۵۵ ۶۵ ۶۴ ۷۸ ۸۰
دوم
۳۵ عبدالحمید اول ۳۰
دوم
۳۵ محمد اصف خان اول ۳۹
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی