0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-بعدازظهر-حقوق و علوم سیاسی


سمستر سوم-بعدازظهر(الف)-حقوق و علوم سیاسی: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۵/۳۱

موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر الف ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره مضمون ها ونمرات
اصول محاکمات مدنی۱ حقوق مدنی۳ مطالعات اسلامی انگلیسی عمومی۲ اصول و مبانی دموکراسی حقوق بین الملل عمومی(۱) حقوق سازمان های بین المللی حقوق جزای عمومی(۳) مبانی علم سیاست تاریخ جهان
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی کریدت
چانس
۱ عبدالرئوف ۹۳۷۰۳۰۲۹ اول ۷۹   ۱۰۰ غ ۷۶ ۵۶ ۷۵ ۹۰ ۷۶
دوم                  
۲ گل محمد ۹۳۷۰۳۰۳۲ اول ۹۵ ۸۰ ۱۰۰ ۷۲ ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰
دوم                  
۳ محمد کبیر ۹۳۷۰۳۰۳۶ اول ۹۲ ۹۰ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰
دوم                  
۴ محمد حنیف ۹۳۷۰۳۰۶۹ اول ۹۷ ۹۵ ن ۵۵ ۱۰۰ ۷۹ ۹۴ ۹۰ ۱۰۰
دوم                  
۵ سید مصطفی ۹۳۷۰۳۰۷۹ اول ۷۰ ۶۶ ن ۵۵ ۶۵ ۳۵ ۷۰ ۸۵ ۶۵
دوم                
۶ محمد یاسین ۹۳۷۰۳۰۸۲ اول غ غ غ غ       ۹۳  
دوم                  
۷ محمد جان ۹۳۷۰۳۰۸۳ اول ۶۷ ۵۸ ۷۹ ۳۷ ۶۵ ۶۸ ۷۰ غ ۶۵
دوم                  
۸ عبدالحمید ۹۳۷۰۳۰۹۰ اول ۶۸ ۶۶ ۸۷ ۳۹ ۵۸ ۴۳ ۵۶ ۸۰ ۵۸
دوم                  
۹ عبدالاحد ۹۳۷۰۳۰۹۲ اول ۹۳ ۹۵ ۹۵ ۵۵ ۸۳ ۸۳ ۸۶ ۸۳ ۸۳
دوم                  
۱۰ باقر ۹۳۷۰۳۱۰۱ اول ۷۸ ۷۵ ۸۶ ۵۶ ۶۰ ۶۱ ۸۸ ۶۸ ۶۰
دوم                  
۱۱ سیدغلام سخی ۹۳۷۰۳۱۰۹ اول ۶۰ ۷۳ ۹۴ ۵۵ ۷۷ ۵۶ ۸۸ ۸۳ ۷۷
دوم                  
۱۲ سید محبوب شاه ۹۳۷۰۳۴۱۹ اول ۸۹ ۷۴ ۷۷ ۴۳ غ ۸۰ ۷۷ ۶۳ غ
دوم                  
۱۳ شیرین شاه ۹۳۷۰۳۱۲۱ اول ۸۴ ۶۹ ۱۰۰ ۶۷ ۸۵ ۸۰ ۹۲ ۸۵ ۸۵
دوم                  
۱۴ عبدالاحد ۹۳۷۰۳۱۲۴ اول ۹۹ ۸۲ ۱۰۰ ۴۰ ۷۵   ۶۵ ۹۵ ۷۵
دوم                  
۱۵ بهمن علی ۹۳۷۰۳۱۲۹ اول ۶۸   ۸۷ ۵۵ ۸۱ ۶۵ ۱۰۰ ۹۰ ۸۱
دوم                  
۱۶ هدایت الله ۹۳۷۰۳۱۳۲ اول ۵۷ ۵۵ ۷۸ ۴۶ ۵۵ ۴۰ ۵۵ غ ۵۵
دوم                  
۱۷ غلام سنایی ۹۳۷۰۳۱۴۰ اول ۴۶ ۵۵ ۴۳ غ ۵۶ ۵۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۶
دوم                  
۱۸ عبدالرحمن ۹۳۷۰۳۱۴۵ اول غ غ   غ          
دوم                  
۱۹ اسرائیل ۹۳۷۰۳۱۴۶ اول ۹۳ ۱۰۰ ۹۱ ۵۵ ۹۰ ۸۷ ۹۵ ۸۵ ۹۰
دوم                  
۲۰ غلام عباس ۹۲۷۰۳۰۵۵ اول ۹۸ ۶۲ ۸۵ غ ۱۰۰ ۹۵ ۹۷ ۸۰ ۱۰۰
دوم                  
۲۱ محمد شریف ۹۳۷۰۳۱۶۹ اول ۶۸ ۷۰ ن ۴۵ ۷۰ ۴۰ ۶۷ ۸۵ ۷۰
دوم                  
۲۲ محمد رفیق ۹۳۷۰۳۱۹۷ اول ۵۳ ۴۵ ۷۳ ۵۵ ۸۱ ۷۵ ۹۰ ۸۸ ۸۱
دوم                  
۲۳ رقیب شاه ۹۳۷۰۳۲۰۰۱ اول ۶۵ ۴۵ ۷۴ ۳۶ ۶۲ ۵۵ ۸۵ ۷۵ ۶۲
دوم                  
۲۴ آغا محمد ۹۳۷۰۳۲۰۷ اول ۷۳ ۴۵ ۹۹ ۵۵ ۷۰ ۶۶ ۴۵ ۸۰ ۷۰
دوم                  
۲۵ عبدالخلیل ۹۳۷۰۳۲۱۶ اول ۶۴ ۵۵ ۸۳ ۵۵ ۶۳ ۵۰ ۸۳ ۹۰ ۶۳
دوم                  
۲۶ غلام محمد ۹۳۷۰۳۲۴۳ اول ۵۰ ۶۵ ۷۷ ۴۶ ۷۵ ۶۸ ۸۰ ۸۵ ۷۵
دوم                  
۲۷ محمداشرف ۹۳۷۰۳۲۴۶ اول ۳۸ ۴۰ ۸۱ ۴۲ ۵۵ ۴۷ ۳۰ ۸۵ ۵۵
دوم                  
۲۸ نجیب الله ۹۳۷۰۳۲۵۴ اول ۷۲ ۶۸ ۷۸ ۵۵ ۶۷ ۵۶ ۵۵ ۹۵ ۶۷
دوم                  
۲۹ محمدعارف ۹۳۷۰۳۲۶۲ اول ۴۳ ۵۵ ۶۷ ۶۹ ۵۵ ۴۵ ۷۲ ۸۸ ۵۵
دوم                  
۳۰ محمد زمان ۹۳۷۰۳۲۶۸ اول ۴۸ غ ۸۸ ۵۵ ۶۷ ۴۰ ۶۴ ۸۰ ۶۷
دوم                  
۳۱ محمدآصف ۹۳۷۰۳۲۷۳ اول ۷۵ ۷۵ ۹۰ ۶۰ ۶۴ ۶۶ ۸۲ ۹۵ ۶۳
دوم                  
۳۲ محمدایوب ۹۳۷۰۳۲۷۵ اول ۴۹ ۵۵ ۹۵ ۴۹ ۷۴ ۵۵ ۸۵ ۸۰ ۷۴
دوم                  
۳۳ علی خان ۹۳۷۰۳۲۷۶ اول ۹۶ ۸۵ ۸۸ ۶۳ ۹۱ ۸۱ ۱۰۰ ۹۳ ۹۱
دوم                  
۳۴ محمدنعیم ۹۳۷۰۳۲۷۷ اول ۱۰۰ ۸۸ ۹۹ ۶۰ ۶۵ ۸۵ ۱۰۰ ۹۵ ۶۵
دوم                  
۳۵ غریب حسین ۹۳۷۰۳۲۸۰ اول ۹۸ ۷۵ ۱۰۰ ۵۵ ۱۰۰ ۸۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                  
۳۶ محمد کاظم ۹۳۷۰۳۲۸۵ اول ۵۶ ۳۰ ۸۸ ۵۵ ۷۱ ۵۵ ۶۴ ۶۸  
دوم                  
۳۷ غلام محمد ۹۳۷۰۳۲۹۲ اول ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰ ۷۲ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰
دوم                  
۳۸ غلام علی ۹۳۷۰۳۲۹۴ اول ۶۰ ۳۰ ۷۰ ۴۵ ۶۰ ۲۷ ۸۰ ۸۳ ۶۰
دوم                  
۳۹ میرزا نظر ۹۳۷۰۳۳۰۰ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۵ ۹۹ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸
دوم                  
۴۰ شاه ولی ۹۳۷۰۳۳۰۱ اول ۹۸ ۷۵ ۱۰۰ ۷۱ ۹۲ ۹۴ ۱۰۰ ۹۰ ۹۲
دوم                  
۴۱ نذرالله ۹۳۷۰۳۳۰۴ اول ۵۹ ۵۵ ۸۸ ۴۵ ۸۹ ۴۸ ۹۰ ۸۵ ۸۹
دوم                  
۴۲ عبدالغفار ۹۳۷۰۳۳۰۶ اول ۷۲ ۵۵ ۹۴ ۵۵ ۷۲ ۵۹ ۷۸ ۹۰ ۷۲
دوم                  
۴۳ عمرخیل   اول ۹۰ غ ۹۷ غ           ۸۵
دوم                  
۴۴ محمد نعیم ۹۳۷۰۳۳۳۷ اول ۹۴ ۹۰ ۱۰۰ ۶۴ ۱۰۰ غ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                  

 

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر ب ـ نیم سال اول ۱۳۹۴:

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم ظهر ب ـ نیم سال اول ۱۳۹۴
شماره مضمون ها ونمرات
    حقوق مدنی۳ اصول و مبانی دموکراسی مبانی علم سیاست حقوق بین الملل عمومی(۱) اصول محاکمات مدنی(۱) حقوق سازمان های بین المللی حقوق بشر مطالعات اسلامی حقوق جزای عمومی(۳)
  کریدت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
نام پدر چانس
۲ ذکریا ۹٫۴E+07 اول ۸۱ ۱۰۰ ۹۰ ۹۳ ۹۰ ۱۰۰ ۷۲ ۹۸ ۹۰
دوم                  
۳ غلام رسول   اول ۷۴ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۶ ۱۰۰ ۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                  
۵ محمدنادر   اول غ غ غ غ غ ۳۷ ۰ غ غ
دوم                  
۷ محمد ابراهیم ۹٫۴E+07 اول ۷۸ ۹۵ ۸۸ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵
دوم                  
۸ محمدعظیم   اول ۷۰ ۶۲ ۸۵ ۶۰ ۵۵ ۱۰۰ ۵۷ ۷۷ ۸۰
دوم                  
۹ محمدحکیم ۹٫۴E+07 اول ۷۹ ۵۸ ۸۷ ۸۸ ۴۷ ۹۷ ۶۶ ۱۰۰ ۹۰
دوم                  
۱۰ محمدعلی ۹٫۴E+07 اول ۷۳ ۷۲ ۶۵ ۹۰ ۴۴ ۱۰۰ ۴۰ ۷۵ ۹۰
دوم                  
۱۱ خادم حسین ۹٫۴E+07 اول ۷۵ ۴۶ ۵۸ ۶۰ ۲۷ ۱۰۰ ۳۵ ۸۰ ۸۰
دوم                  
۱۲ امام سعید ۹۳۷۰۳ اول ۶۰ ۵۳ ۲۴ ۵۲ ۲۲ ۶۷ ۲۵ ۸۰ ۷۰
دوم                  
۱۳ نجم الدین ۹٫۴E+07 اول ۶۰ ۴۹ ۸۲ ۸۲ ۶۴ ۱۰۰ ۵۵ ۹۴ ۹۰
دوم                  
۱۴ حیاءالدین ۹٫۴E+07 اول ۷۵ ۶۵ ۸۰ ۸۲ ۴۰ ۹۵ ۵۵ ۱۰۰ ۸۵
دوم                  
۱۵ سید حسین شاه ۹٫۴E+07 اول ۸۵ ۵۰ ۵۵ ۵۹ ۴۶ ۱۰۰ ۳۷ ۹۷ ۱۰۰
دوم                  
۱۷ عبدالجلیل   اول ۶۰ ۳۷ ۲۵ ۴۸ ۲۲ ۶۷ ۱۹ غ ۸۵
دوم                  
۱۸ سنگی ۹٫۴E+07 اول ۷۱ ۳۹ ۷۰ ۶۶ ۶۴ غ ۴۲ ۱۰۰ ۷۰
دوم                  
۱۹ گلبدین ۹٫۴E+07 اول ۶۹ ۹۴ ۸۰ ۱۰۰ ۷۶ ۹۰ ۷۱ ۱۰۰ ۹۰
دوم                  
۲۰ محمد حکیم ۹٫۴E+07 اول   ۳۸   غ          
دوم                  
۲۱ محمدانور   اول ۵۰ ۳۸ ۳۱ ۵۳ ۳۶ ۶۱ ۳۵ ۷۰ ۹۰
دوم                  
۲۲ جمعه خان ۹٫۴E+07 اول ۶۹ ۸۲ ۶۰ ۹۴ ۲۰ ۱۰۰ ۵۵ ۸۰ ۸۵
دوم                  
۲۳ محمدصادق ۹٫۴E+07 اول ۷۷ ۷۱ ۸۰ ۸۹ ۴۹ ۹۰ ۵۵ ۱۰۰ ۹۰
دوم                  
۲۴ عبدالوکیل   اول ۵۰ ۵۴ ۴۲ ۲۶ ۳۰ ۷۶ ۳۰ ۵۵ ۸۵
دوم                  
۲۵ اول گل ۹٫۴E+07 اول ۵۵ غ ۳۰ ۷۸ ۲۷ ۶۱ ۳۸ غ ۸۵
دوم                  
۲۶ محمد آصف ۹٫۴E+07 اول ۵۰ ۶۴ ۵۵ ۵۵ ۴۲ ۶۳ ۲۸ ۶۵ ۹۰
دوم                  
۲۷ محمد عظیم ۹٫۴E+07 اول ۵۰ ۳۲ ۸۰ ۶۱ ۵۶ ۸۸ ۵۵ ۶۷ ۹۰
دوم                  
۲۸ عیسی ۹٫۴E+07 اول ۷۲ ۳۰ ۹۰ ۷۶ ۶۷ ۷۹ ۵۵ ۸۵ غ
دوم                  
۲۹ احمدخان اول ۵۰ ۳۵ ۱۹ ۴۱ ۸ ۵۰ ۱۷ ۵۵ ۷۵
دوم                  
۳۱ محمدالله ۹٫۴E+07 اول ۶۹ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم                  
۳۲ محمد یاسین اول ۷۲ ۹۷ ۹۰ ۱۰۰  ۹۰  ۱۰۰ ۹۴ ۱۰۰  ۹۳
دوم                  
۳۳   ۹٫۴E+07 اول ۷۵ ۸۹ ۹۷ ۸۹   ۱۰۰ ۷۵ ۱۰۰ ۹۵
دوم                  
۳۴     اول نقل   ۹۰ ۸۴       ۱۰۰ ۸۵
دوم                  

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی