0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم- روزانه – اقتصاد


سمستر سوم – روزانه – اقتصاد: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۵/۳۱

 

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره مضامین و نمرات
حساب داری افتصاد خرد ۲ ادبیات دری احصاییه مطالعات اسلامی مبانی کمپیوتر حقوق تجارت
 مشخصات کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ میرزا محمد ۹۳۷۰۱۰۰۳ اول غ غ ۶۸ غ غ غ غ
دوم
۲ شیرآغا ۹۳۷۰۱۰۰۴ اول ۸۶ ۸۵ ۸۳ ۶۵ ۹۷ ۸۴ ۸۹
دوم
۳ جان خان ۹۳۷۰۱۰۱۳ اول ۶۵ ۵۵ ۵۷ ۲۵ ۸۷ ۸۸ ۳۵
دوم
۴ سیدامیر ۹۳۷۰۲۰۱۲ اول ۳۵ ۵۵ ۷۱ ۲۲ ۳۹ ۷۲ ۲۳
دوم
۵ سلام الدین ۹۳۷۰۱۰۰۹ اول ۵۵ ۵۵ ۷۰ ۲۵ ۵۵ ۹۳ ۵۵
دوم
۶ نوروزعلی ۹۳۷۰۱۰۱۲ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۷ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۷ حسین علی ۹۳۷۰۱۰۱۴ اول ۵۵ ۷۵ ۷۵ ۵۶ ۸۸ ۸۲ ۴۱
دوم
۸ عبدالرحمن ۹۳۷۰۱۰۱۶ اول ۵۵ ۷۰ ۷۲ ۳۵ ۹۲ ۷۵ ۶۹
دوم
۹ سید عباس ۹۳۷۰۱۱۰۹ اول ۵۵ غ ۸۶ ۵۵ ۷۹ ۷۸ ۵۵
دوم
۱۰ محمدحسین ۹۳۷۰۱۰۲۲ اول
دوم
۱۱ حسیب الله ۹۳۷۰۱۰۲۴ اول ۷۸ ۶۴ ۵۷ ۵۵ ۷۹ ۸۹ ۵۵
دوم
۱۲ محمد حسین ۹۳۷۰۱۰۳۲ اول ۷۷ ۱۰۰ ۸۹ ۷۰ ۸۸ ۸۸ ۸۰
دوم
۱۳ حیدر علی ۹۳۷۰۱۰۳۱ اول ۳۵ ۵۷ ۶۵ ۵۵ ۶۵ ۸۶ ۵۵
دوم
۱۴ غلام مصطفی ۹۳۷۰۱۰۳۷ اول ۹۲ ۹۰ غ ۷۷ ۸۷ ۸۹ ۷۷
دوم
۱۵ بشیراحمد ۹۳۷۰۱۲۴۸ اول ۵۳ ۲۸ ۵۶ ۲۰ ۷۷ ۷۹ ۲۶
دوم
۱۶ سید محی الدین ۹۳۷۰۱۰۳۹ اول ۶۳ ۵۸ ۸۴ ۵۵ ۸۸ ۸۳ ۵۵
دوم
۱۷ سید یونس ۹۳۷۰۱۰۴۲ اول ۶۹ غ ۷۵ ۵۵ ۹۸ ۵۶ ۸۱
دوم
۱۸ سید میر حسن ۹۳۷۰۱۰۴۳ اول ۷۴ غ ۹۳ ۸۲ ۷۴ ۶۶ غ
دوم
۱۹ سخی داد ۹۳۷۰۱۰۴۵ اول ۸۶ ۷۵ ۷۴ ۷۵ ۷۱ ۹۳ ۶۲
دوم
۲۰ باباعلی ۹۳۷۰۱۰۴۸ اول ۹۸ ۱۰۰ ۹۳ ۹۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵
دوم
۲۱ اسدالله ۹۳۷۰۱۰۵۱ اول ۶۵ ۶۵ ۹۰ غ ۹۷ ۸۳ ۷۸
دوم
۲۲ خلیل الرحمن ۹۳۷۰۱۰۵۲ اول ۹۲ ۸۵ ۵۷ ۴۰ ۸۷ ۹۲ ۴۴
دوم
۲۳ علی محمد اول ۵۵ غ ۸۰ ۵۵ ۷۷ ۹۰ ۲۳
دوم
۲۴ عبدالرقیب ۹۳۷۰۱۰۶۰ اول ۶۵ ۵۵ ۶۷ ۵۵ ۷۵ ۷۹ ۶۴
دوم
۲۵ عبدالرحمن ۹۳۷۰۱۰۶۲ اول ۶۳ ۶۴ ۵۸ ۵۵ ۷۲ ۸۶ ۶۳
دوم
۲۶ عبدالله ۹۳۷۰۱۰۷۱ اول ۹۴ غ ۸۹ ۹۵ ۶۳ ۹۹ ۸۱
دوم
۲۷ محمدجان ۹۳۷۰۱۰۷۴ اول ۵۷ غ ۶۱ ۲۹ ۸۰ ۷۵ ۵۵
دوم
۲۸ محمد هاشم ۹۳۷۰۱۰۷۷ اول ۶۶ ۶۳ ۷۹ ۳۵ ۸۳ ۱۰۰ ۶۷
دوم
۲۹ محمد شریف ۹۳۷۰۱۰۷۹ اول ۶۴ ۸۴ ۸۰ ۵۵ ۹۳ ۹۰ ۸۵
دوم
۳۰ ریدی گل ۹۳۷۰۱۰۸۳ اول ۹۸ ۹۵ ۷۶ ۶۲ ۷۳ ۹۹ غ
دوم
۳۱ عبدالرازق ۹۳۷۰۱۰۹۰ اول ۸۰ ۹۵ ۵۹ ۸۶ ۹۸ ۷۹ ۷۲
دوم
۳۲ عبدالقیوم ۹۳۷۰۱۰۹۱ اول ۵۸ ۵۵ ۶۱ ۵۶ ۴۸ ۶۲ ۳۳
دوم
۳۳ سخی داد ۹۳۷۰۱۰۹۵ اول ۵۵ غ ۶۷ ۲۷ ۴۷ ۷۰ ۳۰
دوم
۳۴ شاه حسین ۹۳۷۰۱۶۲۵ اول ۵۷ غ ۲۳ ۸۷ غ ۴۶
دوم
۳۵ نصیر احمد ۹۳۷۰۱۱۱۹ اول ۵۵ ۵۵ ۵۷ غ ۵۹ ۷۸ ۴۳
دوم
۳۶ نور آغا ۹۳۷۰۱۱۲۷ اول ۷۵ ۷۰ ۷۲ ۵۵ ۸۵ ۸۸ ۷۸
دوم
۳۷ خال محمد ۹۳۷۰۱۱۱۶ اول غ غ ۵۷ غ غ غ غ
دوم
۳۸ محمد طاوس اول ۹۲
دوم
۳۹ عبدالحمید اول ۸۹ ۸۵ ۹۵ ۷۲ ۷۱
دوم
۴۰ محمد کریم اول ۶۴
دوم
رحم الله ۸۲

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی