0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-روزانه-انجینیری


سمستر سوم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر ۱۳۸۴/۵/۳۱

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره مضامین و نمرات
فزیک۳ سروی۱ معادلات تفاضلی تاریخ جهان مطالعات اسلامی ریاضی۳ جیولوزی
کریدت
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ محمد انور ۹۳۷۰۲۰۰۱ اول ۱۰۰ ۹۱   ۱۰۰ ۹۶   ۹۰
دوم              
۲ محمد یوسف ۹۳۷۰۲۰۰۴ اول ۳۷ ۸۳   ۸۵ ۸۴   ۷۵
دوم              
۳ صفر علی ۹۳۷۰۲۰۰۵ اول نفل غ   غ غ   غ
دوم              
۴ ۰ اول ۶۵ ۷۳   ۸۵ غ   ۹۴
دوم              
۵ بوستان علی ۹۳۷۰۲۰۰۸ اول ۴۱ ۷۱   ۶۰ ۹۴   ۵۷
دوم              
۶ خدا رحم ۹۳۷۰۲۰۱۰ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۷ رحمت الله ۹۳۷۰۲۰۱۵ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۸ رجب علی ۹۳۷۰۲۰۱۴ اول ۱۰۰ غ   ۸۰ ۹۶   ۹۲
دوم              
۹ شیر آغا ۹۳۷۰۲۰۲۴ اول ۴۳ ۹۱   ۸۰ ۸۳   ۷۰
دوم              
۱۰ سید احمد اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۱۱ سید داود ۹۳۷۰۲۰۳۳ اول ۷۴ ۶۴   ۵۵ ۹۲   ۶۵
دوم              
۱۲ سید طاهر شاه ۹۳۷۰۲۰۳۷ اول ۵۵ ۷۲   ۶۰ ۹۵   ۷۱
دوم              
۱۳ قمبر علی ۹۳۷۰۲۰۴۳ اول ۹۵ غ ۹۲ ۸۵ ۹۲   غ
دوم              
۱۴ محمد امیر ۹۳۷۰۲۰۵۵ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۱۵ عبدالبهادر ۹۳۷۰۲۰۵۸ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۱۶ بابا علی ۹۳۷۰۲۰۶۲ اول ۸۸ ۷۸   ۷۰ ۸۴   ۹۲
دوم              
۱۷ مسجدی ۹۳۷۰۲۰۶۶ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۱۸ محمد نعیم ۹۳۷۰۲۱۸۸ اول ۲۵ ۸۷   غ ۹۱    
دوم              
۱۹ عبدالله ۹۳۷۰۲۰۷۶ اول ۶۴ غ ۷۷ ۶۵ ۹۱   غ
دوم              
۲۰ عبدالروف ۹۳۷۰۲۰۸۲ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۲۱ میرزا حسین ۹۳۷۰۲۰۸۴ اول ۶۵ غ ۸۶ ۶۵ ۸۶   غ
دوم              
۲۲ غلام سخی ۹۳۷۰۲۰۸۶ اول ۸۹ غ ۹۵ ۷۵ ۱۰۰   غ
دوم              
۲۳ نصرالله ۹۳۷۰۲۰۸۸ اول ۱۰۰ ۱۰۰   ۹۰ ۱۰۰   ۹۷
دوم              
۲۴ محمد هادی ۹۳۷۰۲۰۹۱ اول ۱۰۰ ۷۲   ۶۵ ۹۱   ۸۰
دوم              
۲۵ سراج الدین ۹۳۷۰۲۱۰۵ اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۲۶ ولی محمد ۹۳۷۰۲۱۱۳ اول غ ۷۸   غ ۷۲   ۷۲
دوم              
۲۷ حمزه اول غ غ   غ غ   غ
دوم              
۲۸ میر محمد اسمعیل اول ۳۵ غ   ۷۰ غ   ۷۸
دوم              
۲۹ احدی اول ۶۰ غ   غ غ   غ
دوم              
۳۰ آزاد اول غ غ   غ غ   غ
دوم              

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی