0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی


سمستر سوم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

 

موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی حقوق سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول۱۳۹۴
شماره   مضمون ها و نمرات
  اصول و مبانی دموکراسی حقوق مدنی۳ حقوق اداری(۱) مطالعات اسلامی مبانی سیاست انگلیسی عمومی اصول محاکمات مدنی(۱) حقوق سازمانهای بین المللی حقوق بین الملل عمومی(۱) حقوق جزای عمومی(۳)
  کریدت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ محمد هاشم ۹۳۷۰۳۳۴۰   ۸۲ ۷۵   ۷۶ ۹۷ ۵۵ ۵۶ ۸۵ ۶۵ ۹۰
                     
۲ محمد ستار ۹۳۷۰۳۳۹۰   ۵۹ ۶۵   ۶۷ ۵۵ ۴۰ ۵۰ ۱۰۰ ۶۴ ۸۰
                     
۳ نور محمد ۹۳۷۰۳۰۳۹   ۹۵ ۵۵   ۹۱ ۸۵ ۶۳ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰
                     
۴ محمد اکرم ۹۳۷۰۳۰۴۷   ۵۲ ۵۵   ۴۷ ۴۵ ۲۲ غ ۲۰ ۳۴ ۷۵
                     
۵ فدا محمد ۹۳۷۰۳۰۵۲   غ غ   غ غ ۶۱ غ غ غ غ
                     
۶ محمد هاشم ۹۳۷۰۳۰۶۰   ۹۱ ۵۵   ۷۶ ۵۶ ۶۹ ۵۵ ۹۷ ۷۴ ۹۰
                     
۷ محمدالله ۹۳۷۰۳۰۶۱   ۹۳ ۱۰۰   ۱۰۰ ۹۵ ۸۰ ۸۱ ۹۵ ۹۹ ۹۵
                     
۸ محمد عارف ۹۳۷۰۳۰۶۳   ۴۳ ۶۵   ۷۶ ۷۵ ۳۸ ۳۳ ۸۰ ۵۵ ۸۰
                     
۹ علی خان ۹۳۷۰۳۶۴   ۴۱ ۳۰   ۵۱ ۳۵ غ ۱۱ م غ ۸۰
                     
۱۰ محمد انور ۹۳۷۰۳۰۷۲   ۵۵ ۲۵   ۶۶ ۵۹ ۵۵ ۳۷ ۷۷ ۶۰ ۹۰
                   
۱۱ غلام سخی     ۳۶ ۶۰   ۷۵ ۲۳ غ ۲۵ ۷۰ ۷۰ ۸۰
                     
۱۲ عوض ۹۳۷۰۳۰۹۴   ۸۵ ۸۰   ۱۰۰ ۹۲       ۹۲ ۹۰
                     
۱۳ جانعلی ۹۳۷۰۳۰۹۶   ۷۵ ۲۵   ۸۵ ۹۵ ۴۶ ۵۵ ۱۰۰ ۷۹ ۹۰
                     
۱۴ احمد زی ۹۳۷۰۳۰۹۷   ۵۰ ۵۵   ۶۳ ۵۷ ۶۳ ۱۹ ۴۱ ۵۵ ۹۰
                     
۱۵ هارون ۹۳۷۰۳۱۰۵   ۱۰۰ ۵۵   ۸۶ ۷۸ ۴۶ ۷۳ ۱۰۰ ۸۴ ۹۵
                     
۱۶ سید زمان الدین ۹۳۷۰۳۱۰۶   ۵۰ ۳۰   ۶۴ ۶۲ ۵۱ ۴۸ ۷۵ ۵۹ ۹۰
                     
۱۷ محمد عوض ۹۳۷۰۳۱۳۶   ۵۴ ۵۵   ۸۰ ۶۷ ۶۹ ۳۱ ۱۰۰ ۶۶ ۹۰
                     
۱۸ غلام حضرت ۹۳۷۰۳۱۳۷   ۵۶ ۵۵   ۵۳ ۷۱ ۵۶ ۳۱ ۱۰۰ ۸۸ ۸۰
                     
۱۹ خلیل الرحمن ۹۳۷۰۳۱۴۲   غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ
                     
۲۰ عین الدین ۹۳۷۰۳۱۴۴   ۸۸ ۵۵   ۸۷ ۸۴ ۵۴ ۷۴ ۱۰۰ ۹۶ ۹۰
                     
۲۱ عبدالغفور ۹۳۷۰۳۱۴۹   ۷۰ غ   ۷۶ ۶۵ ۴۶ ۴۲ ۸۵ ۶۵ ۸۰
                     
۲۲ محمد اعلم ۹۳۷۰۳۱۶۲   ۴۰ ۶۵   ۶۷ غ ۱۰ ۳۴ ۵۰ ۴۵ ۸۵
                     
۲۳ محمد شریف ۹۳۷۰۳۱۷۷   ۷۲ ۶۰   ۶۲ ۸۰ غ ۵۲ ۵۸ ۶۵ ۹۵
                     
۲۴ حبیب الله     ۶۴ ۲۵   ۶۶ ۶۷ غ ۳۴ ۸۰ ۳۴ ۹۰
                     
۲۵ عبدالعلیم ۹۳۷۰۳۱۹۶   ۹۷ ۷۵   ۱۰۰ ۹۸ ۷۱ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
                     
۲۶ جانعلی ۹۳۷۰۳۲۰۵   ۹۷ ۵۵   غ ۶۴ غ ۵۸ ۱۰۰ ۸۳ ۸۵
                     
۲۷ محمد معروف     ۹۳ ۹۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۶۲ ۷۲ ۱۰۰ ۹۳ ۱۰۰
                     
۲۸ رزق الله ۹۳۷۰۳۲۱۰   ۹۷ ۷۰   ۱۰۰ ۸۸ غ ۵۵ ۶۵ ۸۲ ۹۰
                     
۲۹ عبدالرحمان ۹۳۷۰۳۲۱۸   ۱۰۰ غ   ۶۰ ۶۵ ۵۶ ۴۵ ۷۰ ۷۱ ۸۵
                     
۳۰ محمد علی ۹۳۷۰۳۲۱۹   غ غ   غ غ غ غ غ غ غ
                     
۳۱ علی محمد ۹۳۷۰۳۲۲۶   غ ۲۵   ۲۴ ۴۶ ۲۷ ۲۲ ۱۳ ۴۱ ۸۵
                     
۳۲ عبدالوهاب ۹۳۷۰۳۲۳۱   ۵۷ ۰   ۵۹ ۴۵ غ ۱۷ ۳۵ ۶۳ ۹۰
                     
۳۳ محمد امیر ۹۳۷۰۳۲۳۷   ۵۸ ۵۸   ۷۱ ۵۶ ۳۲ ۴۲ ۴۷ ۶۶ ۸۰
                     
۳۴ نعمت الله ۹۳۷۰۳۲۳۹   ۳۸ ۲۵   ۳۶ ۵۱ ۵۷ ۲۴ ۵۵ ۵۵ ۷۰
                     
۳۵ محمد داد ۹۳۷۰۳۲۴۲   غ غ   غ غ غ غ غ غ غ
                     
۳۶ عجب گل ۹۳۷۰۳۲۴۴   ۵۰ ۵۵   ۶۷ ۵۲ غ ۳۳ ۵۵ ۶۰ ۸۵
                     
۳۷ قربان علی ۹۳۷۰۳۲۴۷   غ ۵۵   ۵۸ ۴۵ ۲۹ ۱۶ ۳۵ ۲۹ ۸۰
                     
۳۸ عجب گل ۹۳۷۰۳۳۴۸   ۸۸ ۹۵   ۶۷ ۵۲ ۴۵ ۴۴ ۹۰ ۷۱ ۸۵
                     
۳۹ محمد اصغر ۹۳۷۰۳۲۵۷   ۳۸ ۲۵   ۴۷ غ ۵۲ غ غ غ ۷۰
                     
۴۰ محمد نعیم ۹۳۷۰۳۲۶۷   ۴۰ ۲۵   ۶۳ ۵۶ ۲۵ ۱۹ غ ۴۵ ۸۰
                     
۴۱ قدرت الله ۹۳۷۰۳۲۷۹   ۸۴ ۶۵   ۹۰ ۹۲ ۶۸ ۵۱ ۱۰۰ ۸۵ ۹۵
                     
۴۲ محمد تقی ۹۳۷۰۳۲۸۱   ۴۷ ۵۵   ۸۰ ۶۷ ۴۳ ۲۲ ۶۷ ۴۸ ۷۵
                     
۴۳ زمان الدین ۹۳۷۰۳۲۸۲   ۲۱ غ   ۵۶ ۶۲ ۳۹ ۲۸ ۲۵ غ ۸۰
                     
۴۴ یوسفی میر احمد   ۷۳ ۲۵   ۹۰ ۸۰ ۷۵ ۷۳ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰
                     
۴۵ عتیق الله ۹۳۷۰۳۲۸۶   ۵۹ ۲۵   ۷۳ ۶۷ ۵۱ ۳۲ ۹۰ ۱۹ ۸۰
                     
۴۶ محمد زمان ۹۳۷۰۳۲۹۰   ۹۸ غ   ۶۳ غ غ ۳۸ غ غ ۹۰
                     
۴۷ سید رحمان ۹۳۷۰۳۲۹۴   ۷۳ ۷۵   ۸۹ ۸۳ ۶۵ ۶۳ ۱۰۰ ۸۷ ۸۵
                     
۴۸ سید علی ضیا ۹۳۷۰۳۲۹۶   ۵۸ ۵۵   ۶۹ ۹۱ ۶۹ ۳۵ ۸۵ ۷۶ ۸۵
                     
۴۹ رفیع الله ۹۳۷۰۳۲۹۸   ۵۸ ۵۵   ۷۰ ۵۶ ۴۶ ۱۷ ۴۲ ۳۹ ۹۵
                     
۵۰ حمید الله ۹۳۷۰۳۳۰۳   ۹۵ ۸۵   ۱۰۰ ۷۳ ۶۶ ۷۶ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰
                   
۵۱ رجب محمد ۹۳۷۰۳۳۱۲   ۸۹ ۷۵   ۹۰ ۷۸ ۶۰ ۵۰ ۶۵ ۷۵ ۹۰
                     
۵۲ محمد ظاهر ۹۳۷۰۳۳۱۱   ۷۶ ۵۵   ۶۸ ۸۰ ۶۰ ۳۴ ۴۰ ۸۹ ۸۵
                     
۵۳ عبدالروف ۹٫۴E+07     ۲۵                
                     
۵۴ سید زمان الدین ۹۳۷۰۳۳۱۸   ۸۱ ۵۵   ۸۲ ۵۹   ۶۴ ۷۰ ۶۵ ۸۵
                     
۵۵ سمیع الدین ۹۳۷۰۳۳۲۴   ۸۱ ۵۵   ۱۰۰ ۷۸   ۶۰ ۹۷ ۹۰ ۹۰
                     
۵۶ خادم ۹۳۷۰۳۳۳۰   ۴۶ ۲۵   ۴۳ ۳۵   ۱۰ غ غ ۸۰
                     
۵۷ گل احمد ۹۳۷۰۳۱۳۵   ۵۶   ۷۱ ۶۴ ع ا ع ا ۷۰   ۶۵ ۱۰۰
                     
۵۸ بسم الله                 ۱۴ م   ۸۰
                     
۵۹ تاج محمد       ۲۵         ۱۲   ۳۶ ۸۰
                     

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی