0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم – شبانه – اقتصاد


سمستر سوم – شبانه – اقتصاد: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۵/۳۱

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره
احصاییه ادبیات دری حسابداری اقتصاد خرد(۲) حقوق تجارت مبانی کمپیوتر مطالعات اسلامی
کریدت ۴ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ عبدالبصیر ۹۳۷۰۱۰۰۲ اول ۳۰ ۶۳ ۵۶ غ ۲۲ ۸۴ ۸۹
دوم
۲ محمد بشیر ۹۳۷۰۱۰۰۷ اول ۴۰ ۶۵ ۲۰ ۲۵ غ ۶۸ ۶۱
دوم
۳ امیرمحمد ۹۳۷۰۱۰۱۰ اول ۱۰۰ ۹۹ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰
دوم
۴ عبدالصمد ۹۳۷۰۱۰۱۵ اول ۸۸ ۹۷ ۹۹ ۱۰۰ ۷۷ ۸۶ ۹۵
دوم
۵ ذکرالدین ۹۳۷۰۱۰۱۷ اول ۳۵ ۶۵ ۲۰ ۳۵ ۵۵ ۷۰ ۵۵
دوم
۷ رحمت علی ۹۳۷۰۱۰۱۹ اول ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۸۷ ۳۷ ۸۸ ۶۵
دوم
۸ نظر محمد ۹۳۷۰۱۱۲۸ اول ۵۵ ۷۳ ۸۷ ۸۶ ۴۴ ۷۹ ۶۹
دوم
۹ اسد الله ۹۳۷۰۱۰۳۰ اول ۶۰ ۹۳ ۷۰ ۸۷ ۶۳ ۹۰ ۱۰۰
دوم
۱۰ نورالدین ۹۳۷۰۱۱۲۲ اول ۵۵ ۶۰ غ ۶۵
دوم
۱۱ محمداکبر ۹۳۷۰۱۰۴۴ اول ۷۰ ۹۴ ۹۰ ۷۵ غ ۷۹
دوم
۱۲ رحمت الله ۹۳۷۰۱۰۴۹ اول ۷۰ ۷۹ ۷۶ ۷۵ غ غ ۸۴
دوم
۱۳ عبدالستار ۹۳۷۰۱۰۵۵ اول ۶۰ ۸۵ ۸۴ ۸۷ ۵۵ ۶۳ ۷۵
دوم
۱۴ سید دل آقا ۹۳۷۰۱۰۵۹ اول ۵۵ ۵۶ ۳۰ ۵۷ ۲۳ ۸۷ ۶۹
دوم
۱۵ سید دل آقا ۹۳۷۰۱۱۰۵ اول ۵۵ ۵۵ ۲۷ ۴۰ ۱۳ ۶۸ ۷۱
دوم ۰
۱۶ سید آقا ۹۳۷۰۱۰۶۵ اول ۹۳ ۸۰ ۹۵ ۹۵ ۸۰ ۶۲ ۷۸
دوم
۱۸ معاذالله ۹۳۷۰۱۰۶۷ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۹ عزت الله ۹۳۷۰۱۰۷۱ اول ۳۰ ۷۲ ۳۰ ۳۵ ۲۹ ۷۰ ۷۴
دوم
۲۰ نظیر محمد ۹۳۷۰۱۰۷۶ اول ۷۰ ۶۵ ۶۰ ۵۵ ۵۵ ۵۶ ۵۵
دوم
۲۱ سالم خان ۹۳۷۰۱۰۸۰ اول ۴۰ ۶۱ ۲۰ ۷۲ غ ۶۴ ۵۸
دوم
۲۲ عبدالحبیب ۹۳۷۰۱۰۸۲ اول ۵۸ ۷۳ ۹۰ ۷۷ ۶۲ ۶۷ ۷۷
دوم
۲۴ عبدالملک ۹۳۷۰۱۰۸۷ اول ۵۵ ۸۱ ۶۰ غ ۳۳ ۶۶ ۸۷
دوم
۲۵ غلام سرور ۹۳۷۰۱۰۸۸ اول ۷۰ ۷۸ ۹۲ ۹۱ ۶۵ ۸۸ ۸۷
دوم
۲۷ غلام محمد ۹۳۷۰۱۱۲۱ اول ۳۳ ۷۱ ۷۱ ۷۰ غ ۷۱ ۵۵
دوم
۲۸ عبدالفتاح ۹۳۷۰۱۱۳۰ اول ۴۰ ۷۴ ۷۲ ۶۵ ۴۶ ۷۸ ۷۹
دوم
۲۹ محمداکبر ۹۳۷۰۱۰۹۳ اول غ غ غ غ
دوم
۳۰ عبدالله ۹۳۷۰۱۱۰۳ اول غ غ غ ۸۷ غ غ غ
دوم
۳۱ حاجی جان گل ۹۳۷۰۱۰۳۸ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۲ رمضان ۹۳۷۰۱۰۴۰ اول غ ۵۹ غ غ غ
دوم
۳۳ محمدیاسین اول ۴۱ ۷۱ ۹۸ ۷۰ ۷۷ ۸۹ ۹۱
دوم
۳۴ محمد کریم اول ۹۰ ۹۲ ۱۰۰ ۹۶ ۶۴ ۹۸ ۹۷
دوم
۳۵ محمد نعیم اول ۳۰ ۶۳ ۵۶ ۵۵ ۴۰ ۷۰ ۶۸
دوم
۳۶ محمدسرور اول ۶۰ ۶۰ ۶۴ غ غ ۶۹ غ
دوم
۳۷ طلا اول ۵۵ ۷۶ ۷۰ ۷۹ ۵۵ ۶۹ ۸۹
دوم
۳۸ خدارحم اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۹ عبدالقدوس اول ۵۵ ۸۵ ۶۳ ۸۵ ۵۵ ۶۴ ۵۹
دوم
۴۰ موسی جان اول غ ۵۶ ۲۰ غ ۲۰ ۶۱ ۷
دوم
۴۱ محمد اکبر اول ۵۵ ۷۶ ۷۸ ۸۵ ۷۲ ۸۲ ۷۵
دوم
۴۲ نورانی اول ۷۵ غ ۹۰ ۷۸
دوم
۴۳ ولی خان اول غ ۵۵ غ غ غ غ
دوم
۵۲ فقیر حمد اول ۳۰
۵۳ دوم
۵۴ ذین العابدین اول ۳۱ ۸۹
۵۵ دوم
۵۶ نورالدین اول ۶۳ ۸۷
۵۷ دوم
قاسم ۸۴
میر حسن ۴۲

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی