0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-شبانه-انجینیری


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی انجینیری سمستر سوم شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره
ریاضی فزیک ۳ معادلات تفاضلی سروی تاریخ تحلیل سرکت جیولوزی مطالعات اسلامی
کردیت ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۴ ۳ ۲
نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ محمد رحیم اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۲ محب الله اول ۳۷ غ غ ۳۰ ۴۵ ۶۱
دوم
۳ امان الدین ۹۳۷۰۲۰۰۹ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۴ بیک محمد ۹۳۷۰۲۰۱۶ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۵ علم جان ۹۳۷۰۲۱۲۰ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۶ علی خان ۹۳۷۰۲۱۵۵ اول ۵۵ غ غ غ غ ۵۶ ۶۰
دوم
۷ خدای رحم ۹۳۷۰۲۰۱۸ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۸ امین الله ۹۳۷۰۲۰۱۹ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۹ حبیب الله ۹۳۷۰۲۱۸۱ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۰ محمد حلیم ۹۳۷۰۲۰۲۳ اول ۷۱ غ غ ۵۵ ۵۵ ۷۹ ۸۰
دوم
۱۱ محمد مهدی ۹۳۷۰۲۰۲۵ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۲ موسی اول ۷۳ ۶۵ ۳۶ ۳۰ غ ۸۱ ۷۹
دوم
۱۳ عبدالرحمن اول ۶۷ غ ۵۵ غ ۶۶ ۷۲ ۷۱
دوم
۱۴ حسن علی اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۵ سید نعمت الله ۹۳۷۰۲۱۶۲ اول ۶۴ غ غ ۷۵ ۷۸ ۹۱
دوم
۱۶ سید تقی ۹۳۷۰۲۰۳۹ اول ۹۴ ۸۰ غ ۸۰ ۸۲ ۹۸ ۸۵
دوم
۱۷ سید ابوالحسن ۹۳۷۰۲۰۳۴ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۸۵ ۹۶ ۹۲ ۸۶
دوم
۱۸ سخی گل ۹۳۷۰۲۱۵۷ اول ۶۸ غ غ ۵۵ غ غ
دوم
۱۹ سید فضیل الرحمن ۹۳۷۰۲۰۳۸ اول ۷۷ ۵۵ غ ۳۰ ۸۰ غ ۸۰
دوم
۲۰ عبدالمجید ۹۳۷۰۲۰۴۵ اول ۹۰ ۹۴ ۸۳ ۷۰ غ ۱۰۰ ۷۵
دوم
۲۱ عبدالقسیم ۹۳۷۰۲۱۸۳ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۷ ۶۵ ۹۳ ۱۰۰ ۹۸
دوم
۲۲ عبدالصمد ۹۳۷۰۲۰۵۱ اول ۸۵ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۲۳ اسدالله ۹۳۷۰۲۰۵۲ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۲۴ عبدالواسع اول ۷۸ ۷۱ ۵۸ غ غ ۶۲ غ
دوم
۲۵ محمد ظفر اول غ ۶۰ ۵۸ ۸۰ ۶۰ ۱۰۰ غ
دوم
۲۶ محمد شاه ۹۳۷۰۲۰۶۱ اول ۸۰ ۶۴ ۶۱ ۳۰ ۹۳ ۷۶ ۸۶
دوم
۲۷ محمد اکبر ۹۳۷۰۲۰۶۷ اول ۶۷ ۴۸ غ ۳۰ ۶۰ غ ۵۵
دوم
۲۸ محمد اکبر ۹۲۷۰۲۳۰۰ اول غ غ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۶ ۸۵
دوم
۲۹ سخی گل ۹۳۷۰۲۱۸۴ اول ۵۵ غ غ ۵۶ غ ۹۵
دوم
۳۰ درمحمد اول غ غ غ غ غ غ ۴۶
دوم
۳۱ محمد داود ۹۳۷۰۲۰۷۲ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۲ مسجدی ۹۳۷۰۲۰۸۳ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۳ مهراب علی ۹۳۷۰۲۱۰۱ اول ۵۶ غ ۲۵ ۵۵ ۶۶ ۵۵ غ
دوم
۳۴ عوض خان ۹۳۷۰۲۱۰۷ اول ۹۷ ۶۱ ۹۰ ۵۵ ۸۹ ۱۰۰ ۸۹
دوم
۳۵ محمد آجان اول ۹۹ ۹۱ ۹۸ ۶۵ ۸۳ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم
۳۶ قاسم علی ۹۳۷۰۲۱۰۹ اول ۸۱ ۵۸ ۵۶ ۳۰ ۹۶ ۹۲ ۸۲
دوم
۳۷ کمال ۹۳۷۰۲۱۴۰ اول ۵۵ ۵۵ غ غ غ غ غ
دوم
۳۸ محمد عثمان ۹۳۷۰۲۱۱۱ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳۹ محمد عمر ۹۳۷۰۲۱۱۲ اول ۶۴ غ ۴۵ ۳۰ ۶۰ ۷۱ ۸۳
دوم
۴۰ محمد امان ۹۳۷۰۲۱۱۶ اول ۸۱ ۵۵ ۵۵ غ ۶۸ غ
دوم
میر عظم شاه اول ۸۲ ۶۰ ۶۹
دوم
سحرگل اول ۵۵
دوم
شیراغا اول ۳۶ نفل
دوم
محمد علم اول ۳۵ ۵۵ ۶۰
دوم
ذبیح الله ۴۵

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی