0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر سوم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی


 

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (سوم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(۱) اصول محاکمات مدنی(۱) حقوق جزای عمومی(۲) حقوق بین الملل عمومی(۱) حقوق سازمان های بین المللی(۲) مطالعات اسلامی(۳) حقوق اساسی(۱)
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ محمدی خلیل الله اول ۷۶ ۶۰ ۵۹ ۵۵ ۹۲ ۸۰ ۷۷
دوم              
۲ حدران شیوه گل اول ۶۰ ۶۵ ۳۰ ۹۴ ۸۱ ۷۱ ۷۷
دوم              
۳ وقار محمدعلی اول ۷۰ ۸۲ ۸۸ ۶۸ ۷۵ ۹۵ ۸۲
دوم              
۴ حکیمی محمد حکیم اول ۶۰ ۲۸ ۲۱ ۲۰ ۱۵ ۸۲  
دوم              
۵ سعیدی روح الله اول ۷۵ ۹۴ ۸۳ ۸۷ ۹۳ ۹۰ ۹۵
دوم              
۶ احمدی ویس الدین اول ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰
دوم              
۷ خراسانی احمدخان اول ۹۰ ۱۰۰ ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰
دوم              
۸ نوری محمدابراهیم اول ۹۰ ۸۳ ۵۷ ۵۵ ۷۳ ۹۰ ۹۵
دوم              
۹ ابدالی خیرالله اول ۶۸ ۶۳ ۲۸ ۳۸ ۷۵ ۷۴ ۶۴
دوم              
۱۰ مرزایی رحم خدا اول ۹۳ ۹۰ ۷۸ ۹۵ ۱۰۰ ۹۸ ۸۱
دوم              
۱۱ واحدی عبدالواحد اول ۸۵ ۸۸ ۵۷ ۵۸ ۶۸ ۹۵ ۸۹
دوم              
۱۲ نیکزاد سیداحمد اول ۶۳ ۷۶ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۵ ۶۳
دوم              
۱۳ میرزاد گل امیر اول ۸۰ ۹۰ ۷۵ ۷۸ ۷۸ ۸۹ ۹۹
دوم              
۱۴ طیب محمد داود   ۱۰۰          
             
۱۵ محمدی غلام علی       ۵۵      
             

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی