0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر ششم-روزانه-انجینیری


سمستر ششم-روزانه-انجینیری

موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر ششم) پوهنحی انجنیری روزانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره
میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی
مشخصات کریدت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
نام تخلص نام پدر کد شناسایی
۱ احمدشاه حبیبی محمد عمر ۹۳۷۰۲۱۵۹ اول ۸ ۷۰ ۳۰
دوم
۲ اخترخان روشنگر محمدجلیل ۹۳۷۰۲۱۶۸ اول ۶۹ ۴۴ ۲۹
دوم
۳ جمعه خان جویا عیدگل اول ۵۶ ۸۳ ۸۰ ۶۲ ۹۷ ۷۵
دوم
۴ سهراب بصیری طوطی خان ۹۳۷۰۲۱۶۹ اول ۵۶ ۸۰ ۴۰ ۳۷ غ
دوم
۵ شکیبا بیژن پور غلام نبی ۹۲۷۰۲۰۲۷ اول ۶۲ ۸۸ ۸۵ ۵۵ ۸۶ ۸۰
دوم
۶ ظهورالدین محمدی زین العابدین ۹۲۷۰۲۰۹۶ اول ۱۸ ۷۴ ۷۵ غ ۳۷ ۲۹
دوم
۷ عبدالمتین سیغانی غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۷۷ اول ۶۶ ۹۳ ۸۶ ۵۵ ۹۸ ۶۵
دوم
۸ عبدالولی احمدزی محمد رفیق ۹۳۷۰۲۱۳۲ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴ ۹۸ ۹۸ ۹۸
دوم
۹ فهیم نجرابی عبدالفتاح ۹۳۷۰۲۱۴۸ اول ۱۳ ۷۰ ۸۵ ۵۶ ۶۷ ۵۶
دوم
۱۴ محمد نسیم یاسینی محمد یاسین ۹۲۷۰۲۰۶۱ اول ۵۸ ۸۸ ۷۶ ۵۵ ۷۹ ۳۱
دوم
۱۵ محمدرضا محمدی محمدداود اول ۵۸ ۷۹ ۹۰ ۵۵ ۷۵ ۷۹
دوم
۱۶ مسعود کریم پردل خان ۹۲۷۰۲۰۶۵ اول ۵۷ ۱۰۰ ۶۶ ۵۵ ۷۳ ۵۶
دوم
۱۷ میر سمیع الله هاشمی میر نور علی ۹۳۷۰۲۱۲۷ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۰ ۹۸ ۱۰۰
دوم
۱۸ نظیف الله هجران احمد میر ۹۳۷۰۲۱۴۶ اول ۷۰ ۷۶ ۵۵ ۷۵ ۵۷
دوم
۱۹ هارون مجددی محمد سعید اول ۶۵ ۹۴ ۶۹ ۵۵ ۸۴ ۵۶
دوم
 ۲۰ محمد اسحق کریمی محمد سعید اول ۸۹ ۷۳ ۶۲ ۷۸
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی