0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر ششم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی


سمستر ششم-روزانه-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
 (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (روزانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۴
کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(۲) حقوق اداری(۲) حقوق جزای بین الملل(۲) حقوق مدنی۶و۷ زبان تخصصی حقوقی (۱) حقوق جزای اختصاصی(۳) حقوق بین الملل خصوصی(۲) اصول محاکمات جزایی(۱) حقوق مقایسه ای
شماره تخلص نام پدر
چانس
۱ عرب زاده عبدالواحد ۷۶ ۵۵ ۹۰ ۸۵ ۷۸ ۶۲   ۶۹ ۸۷ ۷۵
                   
۲ حسام حسام الدین ۷۳ ۷۵ ۱۰۰ ۹۵ ۹۱ ۶۱   ۸۵ ۸۴ ۸۳
                   
۴ عطایی عطاء الله ۸۶ ۸۰ ۹۷ ۹۵ ۸۷ ۹۳   ۸۷ ۹۳ ۱۰۰
                   
۵ جوینی محمد تقی ۱۰۰ ۹۰ ۹۵ ۹۰ ۹۹ ۶۹   ۸۱ ۹۶ ۹۰
                   
۶ سادات ۱۰۰ ۷۶ ۱۰۰ ۹۰ ۹۱ ۷۱   ۸۵ ۹۶  
                   
۷ احمد شاه سید سبحان ۱۰۰ ۶۷ ۹۲ ۹۵ ۸۴     ۸۱ ۸۷ ۷۲
                   
۸ رنجبر دل آقا ۱۰۰   ۹۶ ۹۵ ۱۰۰     ۸۷ ۹۷ ۷۰
                   
۹ طاهری محمد صابر ۱۰۰ ۸۳ ۱۰۰ ۹۵ ۹۷ ۸۴   ۸۸ ۸۴ ۹۷
                   
۱۰ حسینی سید علی جان ۱۰۰ ۹۶ ۹۵ ۹۵ ۸۸ ۷۲   ۸۰ ۹۵ ۹۸
                   
۱۱ فیضی ۷۱ ۷۷ ۹۰ ۹۵ ۸۰ ۶۶   ۷۵ ۸۰  
                   
۱۲ حسینی امیر خان ۱۰۰ ۸۱ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۷۴   ۹۲ ۹۸ ۱۰۰
                   
۱۳ طیب محمد داود   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰     ۹۶ ۱۰۰  
                   
۱۴ حیدری محمد گل ۴۵ ۶۰ ۷۵ ۵۵ ۷۵ ۵۵     ۹۵ ۷۵
                   
۱۵ احمدی عبدالودود ۱۰۰ ۸۰ ۹۸ ۹۵ ۹۴ ۶۲   ۹۶ ۹۹ ۸۵
                   
۱۶ ناصری عبدالغفار ۷۷ ۵۵ ۸۴ ۷۵ ۱۰۰ ۶۰     ۵۸ ۷۰
                   
۱۷ حسینی امیر خان ۷۷ ۶۰ ۸۶ ۹۵ ۷۵ ۸۰   ۸۳ ۷۹ ۶۱
                   
۱۹ ناصر جان محمد ۱۰۰ ۸۵ ۹۶ ۹۵ ۸۶ ۸۸   ۶۱ ۹۸ ۸۵
                   
۲۰ فراهی سعد الدین ۸۰ ۶۲ ۸۳ ۹۰ ۶۸ ۵۶   ۸۱ ۸۰ ۴۰
                   
۲۱ طیب حاجی آقا محمد ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۴   ۹۶ ۹۴ ۱۰۰
                   
۲۲ شریفی حاجی عبدالنبی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰   ۹۶   ۱۰۰
                   
۲۳ شریفی محمد یوسف ۷۳ ۷۰ ۹۸ ۸۵ ۷۰ ۶۸   ۷۳ ۹۳ ۶۵
                   
۲۴ مظلومیار محمدآصف ۹۴ ۹۰ ۹۸ ۱۰۰ ۸۰ ۸۹   ۸۸ ۹۷ ۱۰۰
                   
۲۸ جویا ۱۰۰ ۷۵ ۹۹ ۹۵ ۸۲ ۶۲   ۸۴ ۱۰۰  
                   
۳۰ میرزاده سید سلطان حسین ۱۰۰ ۷۰ ۸۹ ۱۰۰ ۹۰ ۶۵   ۸۲ ۹۵ ۸۵
                   
۳۲ دانشیار محمد رضا ۱۰۰ ۸۵ ۹۸ ۹۰ ۸۷ ۷۱   ۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰
                   
۳۴ قیومی عبدالقادر ۱۰۰ ۵۰ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳   ۸۷   ۹۶
                   
۳۶ دانشیار سید مقیم ۸۶ ۶۵ ۸۷ ۷۰ ۷۱ ۵۵   ۸۱ ۸۶ ۵۵
                   
۳۸ سروری غلام محی الدین ۸۳ ۷۰ ۹۴ ۹۵ ۸۷ ۸۶   ۸۱ ۸۶ ۷۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی