0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس


سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
مضامین و نمرات
کریدت مطالعات اسلامی۴ مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس
شماره نام تخلص نام پدر چانس
۱ اسدالله سیرت محمد عیسی ۹۲۷۰۴۰۰۴ ۷۸ ۷۷ ۸۱ ۸۸ ۸۱
         
۲ انیل احمد امانیار میرویس ۹۲۷۰۴۰۰۶ ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۹۴ ۷۶
         
۳ حارث نوری غلام محمد ۹۲۷۰۴۰۴۶ ۹۳ ۶۸ ۸۹ ۸۷ ۷۰
         
۴ راضیه طیب حاجی محمد عارف ۹۲۷۰۴۰۱۵   ۸۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۳
         
۸ عبدالاحد مقصودی اختر محمد ۹۲۷۰۴۰۲۳ ۹۵ ۸۶ ۸۵ ۹۴ ۸۵
         
۱۰ علی حسین ابراهیمی محمد حسین ۹۲۷۰۴۰۳۰ ۹۹ ۶۸ ۸۰ ۹۰ ۷۵
         
۱۲ فهیمه فرهمند محمد زمان ۹۲۷۰۴۰۷۲ ۸۶ ۶۴ ۷۰   ۷۰
         
۱۴ محمد داود اامینی صالح ۹۴ ۹۱ ۸۵ ۸۹ ۹۱
         
۱۶ محمد طاهر امیری محمد علی ۹۲۷۰۴۰۵۱ ۹۳ ۹۳ ۸۰ ۱۰۰ ۸۲
         
۱۸ محمد قاسم حیدری حسین علی ۹۲۷۰۴۰۵۵ ۹۰ ۶۹ ۸۰ ۸۹ ۷۵
         
۲۰ مرتضی مهرزاد محمد امین ۹۲۷۰۴۰۵۹ ۹۵ ۸۶ ۸۸ ۹۶ ۸۴
         
۲۲ مصطفی احمدی حیدر ۹۲۷۰۴۰۶۲ ۹۷ ۹۰ ۹۵ ۱۰۰ ۹۸
         
۲۴ نجیب الله رحمتی عبدالله ۹۲۷۰۴۰۶۴ ۷۴ ۶۰ ۸۰   ۷۰
         
۲۶ هارون صدیقی احمد ۹۲۷۰۴۰۷۰ ۹۶ ۶۶ ۸۰ ۹۳ ۹۲
         
۲۸ نقیب الله میرزایی در محمد ۸۰ ۹۲ ۸۸ ۹۳ ۷۰
         

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی