0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر پنجم-روزانه-انجینیری


سمستر پنجم-روزانه-انجینیری: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۶/۲

موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر(سمستر پنجم) پوهنحی انجنیری روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره    مضامین
دینامیک اقتصاد انجنیری تاریخ مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان هایدورولوزی جیولوزی
کریدت ۳ ۴ ۲ ۲ ۴ ۳
نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ محمد عمر ۹۳۷۰۲۱۵۹ اول ۴۰ ۷۰ ۵۵ ۸۷ ۶۰ ۵۸ ۸۰
دوم
۲ محمدجلیل ۹۳۷۰۲۱۶۸ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۳ عیدگل   اول غ ۷۴ ۶۰ ۸۵ غ ۷۱ ۷۰
دوم
۴ طوطی خان ۹۳۷۰۲۱۶۹ اول غ ۸۰ غ غ غ
دوم
۵ غلام نبی ۹۲۷۰۲۰۲۷ اول ۴۰ ۶۹ ۷۵ ۸۵ غ ۳۸ غ
دوم
۶ زین العابدین ۹۲۷۰۲۰۹۶ اول ۰ ۵۶ ۲۵ ۷۳ غ ۶۳ ۷۰
دوم
۷ غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۷۷ اول ۵۵ ۵۶ ۶۰ ۸۵ ۶۰ ۶۹ ۹۰
دوم
۸ محمد رفیق ۹۳۷۰۲۱۳۲ اول ۹۵ ۸۶ ۶۵ ۱۰۰ غ ۸۸ غ
دوم
۹ عبدالفتاح ۹۳۷۰۲۱۴۸ اول ۴۵ ۶۱ ۳۰ ۷۹ ۶۵ ۵۸ ۵۸
دوم
۱۰ عبدالدیان ۹۲۷۰۲۰۱۸ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۱ عبدالغفار ۹۲۷۰۲۰۶۳ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۲ محمد موسی   اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۳ عبدالرفیع   اول ۴۵ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۴ محمد یاسین ۹۲۷۰۲۰۶۱ اول ۰ ۵۶ ۶۰ ۹۰ ۷۰ ۵۷ ۸۰
دوم
۱۵ محمدداود   اول ۷۰ ۷۸ ۵۵ ۸۵ ۵۵ ۶۵ ۸۰
دوم
۱۶ پردل خان ۹۲۷۰۲۰۶۵ اول ۴۶ ۵۶ ۳۰ ۸۰ ۶۰ ۱۷ غ
دوم
۱۷ میر نور علی ۹۳۷۰۲۱۲۷ اول غ ۹۶ ۷۰ ۷۲ غ ۱۰۰ غ
دوم
۱۸ احمد میر ۹۳۷۰۲۱۴۶ اول ۶۵ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۹ محمد سعید   اول ۷۵ ۵۶ ۵۵ ۹۵ غ ۳۴ غ
دوم
محمد سعید   اول ۷۵ ۶۰ ۶۰ ۴۵ ۴۵
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی