0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر پنجم-شبانه-انجینیری


سمستر پنجم-شبانه-انجینیری سیویل : تاریخ نشر ۱۳۹۴/۶/۱

مضامین ونمرات
جیولوزی دینامیک هایدولوژی اقتصاد انجنیری مطالعات اسلامی تحلیل ساختمان تاریخ عمومی جهان
ملنگ ۹۲۷۰۳۲۹۱ چانس
اول ۸۴ غ ۳۷ ۶۸ ۶۷ ۶۰ ۹۱
نورمحمد ۹۳۷۰۲۱۷۰ اول ۱۰۰ ۸۱ غ ۸۷ ۹۴ غ ۸۶
میاگل ۹۲۷۰۳۵۳۵ دوم              
اول ۷۳ ۷۸ ۴۴ ۶۹ ۹۹ ۸۲ ۹۷
بهلول ۹۳۷۰۲۱۶۷ دوم              
اول ۸۳ ۶۲ ۵۶ ۶۵ ۹۵ ۶۰ ۸۵
محمد فاروق ۹۲۷۰۲۰۰۳ دوم              
اول ۸۶ ۷۳ ۳۱ ۸۷ ۹۵ ۶۵ ۸۰
عطا محمد ۹۲۷۰۲۵۵۹ دوم              
اول غ ۶۸ ۵۶ ۶۷ ۹۳ ۶۳ ۷۲
سیدمقیم ۹۲۷۰۲۰۰۴ دوم              
اول ۶۶ غ ۶۲ ۷۱ ۶۱ ۶۵ ۷۲
محمد نعیم ۹۲۷۰۲۰۰۶ دوم              
اول غ غ غ غ غ غ غ
عبدالبصیر ۹۲۷۰۲۵۳۶ دوم              
اول ۷۶ ۵۵ ۴۰ ۸۰ ۹۰ ۷۲ ۸۴
فضل الدین ۹۲۷۰۲۰۰۲ دوم              
اول ۹۵ ۵۸ ۵۵ ۸۶ ۱۰۰ ۷۰ ۹۷
علی مراد ۹۲۷۰۲۵۴۲ دوم              
اول ۱۰۰ ۹۷ ۴۲ ۹۷ ۱۰۰ ۹۳ غ
محمد ایوب ۹۲۷۰۲۰۱۴ دوم              
اول ۵۵ ۸۴ ۲۴ ۲۵ ۶۷ غ ۸۰
شیر محمد ۹۲۷۰۲۵۳۷ دوم              
اول ۶۷ غ ۴۹ ۵۶ ۹۱ ۵۸ ۸۴
برهان الدین ۹۳۷۰۲۱۵۱ دوم              
اول غ غ غ غ غ غ غ
 رحمن الدین ۹۲۷۰۲۵۵۸ دوم              
اول ۹۴ ۷۵ ۵۶ ۸۸ ۷۳ ۸۲ ۷۴
غلام علی ۹۲۷۰۲۰۲۱ دوم              
اول غ غ ۲۷ غ غ غ غ
عبدالکبیر ۹۳۷۰۲۱۵۰ دوم              
اول ۹۰ غ ۵۶ ۸۱ ۷۲ ۶۸ ۸۳
عزیزاحمد ۹۲۷۰۲۵۴۶ دوم              
اول ۶۸ ۵۵ ۲۶ ۵۷ ۵۹ ۶۰ ۷۷
محمد بومان ۹۲۷۰۲۱۲۶ دوم              
اول غ ۵۵ ۲۶ ۵۶ ۹۲ ۵۸ ۷۴
غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۲۵ دوم              
اول ۶۲ ۶۰ غ غ ۹۶ ۶۷ ۷۰
محمدامین ۹۲۷۰۲۵۳۱ دوم              
اول ۰ غ ۲۴ غ غ ۳۵ ۷۴
سید فیض دوم              
اول غ ۴۲ ۶۲ ۶۸ ۸۱ ۶۲ ۷۹
سید محمد ۹۲۷۰۲۰۲۶ دوم              
اول ۷۱ ۵۵ ۲۸ ۶۴ ۷۸ ۵۶ ۷۴
سیدحبیب الله ۹۲۷۰۲۰۹۴ دوم              
اول ۷۸ ۵۵ غ ۵۷ ۸۸ ۳۰ ۷۸
عبدالعزیز ۹۲۷۰۲۰۲۹ دوم              
اول ۶۸ ۹۵ غ ۸۶ ۷۸ ۷۰ ۷۸
عبدالرقیب ۹۳۷۰۲۱۶۳ دوم              
اول غ غ غ غ غ غ غ
عبدالغنی ۹۲۷۰۲۰۳۵ دوم              
اول غ غ ۲۶ غ غ غ غ
نور محمد ۹۳۷۰۲۱۶۴ دوم              
اول ۶۵ غ غ ۴۹ ۷۲ ۴۵ ۷۳
پاینده باقی ۹۲۷۰۲۰۳۸ دوم              
اول غ غ غ غ غ غ غ
حاجی محمد یونس ۹۲۷۰۲۰۴۲ دوم              
اول غ غ غ ۴۳ غ غ غ
امان الله ۹۲۷۰۲۵۴۸ دوم              
اول ۸۰ ۵۵ ۳۵ ۵۷ ۶۴ ۶۵ ۸۶
میر احمد ۹۳۷۰۲۱۵۶ دوم              
اول ۶۶ ۵۸ ۳۵ ۴۴ ۶۲ ۳۰ ۷۶
غلام محمد ۹۲۷۰۲۰۵۲ دوم              
اول غ غ ۲۳ ۵۷ ۸۳ ۵۵ غ
محمد کاظم ۹۲۷۰۲۰۵۳ دوم              
اول ۸۵ ۶۵ غ ۹۰ ۹۶ ۷۱ ۷۲
محمد نادر ۹۲۷۰۲۰۵۴ دوم              
اول ۸۵ ۵۵ ۵۶ ۴۹ ۸۶ غ ۷۵
محمد اصغر ۹۲۷۰۲۰۵۶ دوم              
اول ۹۶ ۶۶ ۶۱ ۷۳ ۹۲ ۶۶ ۸۳
حیت ۹۳۷۰۲۱۳۹ دوم              
اول ۷۶ ۵۶ غ غ ۸۵ ۵۵ ۸۲
محمد رضا ۹۳۷۰۲۱۲۹ دوم              
اول ۸۶ ۹۵ غ ۹۰ ۹۹ غ ۸۹
محمدرضا ۹۳۷۰۲۱۵۴ دوم              
اول ۱۰۰ ۱۰۰ غ ۹۳ ۹۹ غ ۹۴
سلطان علی ۹۲۷۰۲۰۶۲ دوم              
اول غ ۵۹ ۳۵ ۹۲ ۸۵ ۶۵ ۸۷
عبدالجمیل ۹۲۷۰۲۰۴۵ دوم              
اول غ ۵۸ غ غ غ غ غ
محمد اکبر ۹۳۷۰۲۱۹۴ دوم              
اول ۷۵ غ غ ۶۳ ۸۰ غ ۷۶
عبدالقیوم ۹۲۷۰۲۰۷۲ دوم              
اول غ ۷۰ ۷۴ ۱۰۰ ۶۸ ۸۳ غ
عبدالهادی ۹۲۷۰۲۵۴۸ دوم              
اول غ ۳۳ غ ۴۳ ۶۹ غ غ
محمدباقر ۹۳۷۰۲۱۷۱ دوم              
اول ۹۴ ۷۹ ۳۲ ۶۶ ۸۰ غ غ
جمعه خان ۹۲۷۰۲۰۷۵ دوم              
اول غ ۷۴ ۵۶ ۶۸ ۷۶ ۸۲ غ
شیر آغا ۹۳۷۰۲۱۲۸ دوم              
اول ۲۷ ۴۰ ۲۵ ۵۷ ۸۳ ۵۵ ۸۲
خوشحال ۹۲۷۰۲۵۴۳ دوم              
اول ۳۵ ۵۵ ۳۵ ۳۸ ۶۸ غ ۹۰
محمد عمر دوم              
اول غ غ غ غ غ غ غ
برهان الدین دوم              
اول ۶۶   ۳۲ ۵۶ ۶۸ ۶۰ ۸۳

 

سمستر پنجم انجنیری شبانه برق 

 

نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر پنجم)پوهنحی انجنیری شبانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
شماره  مشخصات مضامین ونمرات
احصائیه و احتمالات ریاضی انجنیری تحلیل سرکت الکترونیک ماشین های برقی الکترو مغناطیس
نام پدر کد شناسایی
چانس
۱ علی احمد ۹۲۷۰۲۰۰۷ اول ۶۵ ۵۷ ۴۰ ۵۰ ۲۹ ۶۰
دوم
۲ محمد اشرف ۹۳۷۰۲۱۳۴ اول ۵۵ ۵۸ ۴۳ ۶۳ ۳۸ ۵۰
دوم
۳ برهان الدین ۹۳۷۰۲۱۵۱ اول ۷۳ ۶۵ ۳۲ ۷۹ ۶۲ غ
دوم
۴ اسدالله ۹۳۷۰۲۱۲۲ اول ۶۰ ۶۵ ۵۷ ۴۲ ۲۷ غ
دوم
۵ نصیر احمد ۹۳۷۰۲۱۷۷ اول ۵۵ ۶۱ غ ۵۹ ۲۱ غ
دوم
۶ نورآغا ۹۳۷۰۲۱۸۹ اول غ غ غ غ غ غ
دوم
۷ شمس الحق ۹۳۷۰۲۱۹۰ اول ۵۵ ۶۰ ۶۱ ۷۶ ۴۸ ۵۰
دوم
۸ سید عبدالجبار ۹۳۷۰۲۱۲۵ اول ۵۶ ۵۷ ۳۸ ۵۰ ۲۵ غ
دوم
۹ سید محمد صافی ۹۳۷۰۲۱۳۱ اول ۵۹ ۵۶ ۱۹ غ غ غ
دوم
۱۰ سید محمد ناصر ۹۳۷۰۲۱۷۶ اول ۱۰۰ غ ۹۵ غ ۱۰۰ غ
دوم
۱۱ عبدالرحیم ۹۳۷۰۲۱۶۰ اول ۵۵ ۴۲ ۳۴ ۶۹ ۵۰ غ
دوم
۱۲ عبدالواسع ۹۳۷۰۲۱۴۱ اول ۷۹ ۶۱ ۵۲ ۶۳ ۷۰ غ
دوم
۱۳ نور احمد ۹۳۷۰۲۱۳۵ اول ۸۰ ۶۴ ۴۵ غ غ غ
دوم
۱۴ عبدالرقیب ۹۳۷۰۲۱۶۳ اول ۶۴ ۵۸ غ غ غ غ
دوم
۱۵ براتعلی ۹۲۷۰۲۰۴۷ اول غ ۶۰ غ غ ۱۶ غ
دوم
۱۶ محمدفهیم ۹۳۷۰۲۱۴۳ اول ۵۵ ۴۷ ۳۵ ۴۴ ۲۳ ۵۰
دوم
۱۷ عبدالخلیل ۹۳۷۰۲۱۴۲ اول ۵۶ ۵۹ بظص۳ش ۶۹ ۲۸ ۵۰
دوم
۱۸ محمد ابراهیم ۹۳۷۰۲۱۳۶ اول ۶۲ ۵۸ ۴۹ ۶۶ ۵۹ غ
دوم
۱۹ محمد حسین ۹۳۷۰۲۱۳۷ اول ۸۲ ۵۹ ۵۱ ۶۹ ۶۲ غ
دوم
۲۰ عبدالقدوس ۹۲۷۰۲۰۶۹ اول غ غ غ غ ۵۱ غ
دوم
۲۱ سهراب ۹۳۷۰۲۱۳۳ اول ۶۷ ۸۰ ۷۰ ۸۵ ۸۵ غ
دوم
۲۲ عبدلوکیل اول ۶۰ ۶۰ ۴۶ ۷۶ ۷۷ ۸۵
دوم
۲۳ محمد عیسی ۹۳۷۰۲۱۴۷ اول ۶۰ ۶۶ ۴۷ غ ۷۱ غ
دوم
۲۴ امیر محمد اول ۵۵ ۵۷ ۲۶ ۳۳ ۳۶ ۵۰
دوم
۲۵ برهان الدین اول ۵۵ ۴۱ ۲۹ غ غ غ
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی